29 september 2023

Politieke discussie ontbrandt over zorgvervoer: wie beslist waar spoedpatiënten naartoe gaan?

Vrijdag 29 september - MIDDELBURG - Het CDA hecht grote waarde aan hoogwaardige zorg in onze regio. Ons Kamerlid Joba van den Berg heeft gedurende vele jaren onvermoeibaar gestreden voor het behoud van zorgvoorzieningen, met speciale aandacht voor de regio. Echter, in het geval van deze motie is onze oprechte overtuiging dat deze volstrekt onnodig is, en wellicht zelfs als ongepast kan worden beschouwd. Cas Vesseur reageert op de ingediende motie met betrekking op dit onderwerp.

Hierbij rijst de vraag of de Partij voor Zeeland (PVZ) reeds de moeite heeft genomen om een constructief gesprek aan te gaan met de verantwoordelijken voor deze zorg.

Bij het ontvangen van een hulpvraag door de meldkamer wordt deze geëvalueerd, en op basis van deze evaluatie wordt de passende hulp ingeschakeld: een Nederlandse ambulance, een traumahelikopter vanuit Rotterdam, of een Mobiele Urgentiegroep (MUG) of vliegende MUG uit België, afhankelijk van de aard van de spoedgevallen. Het is van essentieel belang te begrijpen dat de zorg die deze verschillende hulpverleners kunnen bieden aanzienlijk verschilt.

Nadat de ambulance ter plaatse is, volgt een verdere beoordeling. Indien nodig kan alsnog een traumahelikopter worden opgeroepen, bijvoorbeeld in situaties waar acute medische zorg of bloedtransfusie vereist is, of een MUG-team uit België.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de samenwerking tussen ambulancezorg en spoedeisende hulp naadloos verloopt, met name in samenwerking met Belgische ziekenhuizen, voornamelijk die in Gent, waar zeer gespecialiseerde zorg beschikbaar is. Er is tevens regelmatige samenwerking met ziekenhuizen in Brugge en Antwerpen.

De vraag die nu voorligt is of het wenselijk is dat de politiek beslissingen gaat nemen over de keuze tussen transport naar Rotterdam of België, terwijl dit een vraagstuk is dat dagelijks wordt afgewogen door professionals met jarenlange ervaring en expertise op dit gebied.

Om deze discussie hopelijk definitief te beslechten, stellen wij voor om een informatiesessie te organiseren. Tijdens deze sessie kunnen de mensen die in de praktijk deze afwegingen maken ons voorzien van inzicht in hun overwegingen en beweegredenen. Het is van groot belang dat wij als politici niet óver, maar mét deze deskundigen spreken, in lijn met ons streven om zorgvuldig en rechtvaardig te handelen.

Op dit moment wordt er immers over hen gesproken, in plaats van met hen, en dit is niet in lijn met onze politieke overtuiging en doet geen recht aan de expertise van de eerdergenoemde zorgprofessionals.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.