25 september 2020

PxQ-systematiek RUD: "Leger nodig met voldoende en goede soldaten."

Vrijdag 25 september - STUDIO A58 - Gedurende de Statenvergadering van vrijdag 25 september heeft Statenlid Rinus van 't Westeinde een bijdrage voorgedragen met betrekking tot de RUD.

Het CDA kan na behandeling in de commissie en de daaruit voortvloeiende zienswijze vanuit Provinciale Staten als aanvulling op de aandachtspunten vanuit Gedeputeerde Staten instemmen. De RUD is opgericht 28 Juni 2013 en de inwerkingtreding per 1 Januari 2014. Helaas moeten we constateren en dit is bevestigd door de directeur op de onlangs gehouden informatiebijeenkomst dat de RUD nog steeds niet op oorlogsterkte is. Het is moeilijk een oorlog te winnen als je niet op sterkte bent. Daar komt bij dat er meer nieuwe taken bij komen: denk aan de nieuwe Omgevingswet en dat er meer aandacht naar bepaalde taken gaat zoals ondermijning.

Dit alles vraagt om een herijking van de visie op/van de RUD. Het CDA is dan ook blij dat er op vraag van de commissie Ruimte een “zicht op beleid” gepland staat voor twee oktober om onze visie/rol aangaande de RUD te bepalen voor de toekomst. Alle deelnemers in de RUD hebben zorgen zeker financieel, maar de uitgangspunten van de RUD voor een schoner en veiliger Zeeland mogen we daardoor niet uit het oog verliezen. Graag verneemt het CDA van de gedeputeerde hoe het Algemeen Bestuur van de RUD hier inzit.

Er is gekozen voor een PXQ-systematiek om de bijdragen zo eerlijk mogelijk te verdelen op een gelijkwaardige/transparante manier. Daar is veel tijd en geld ingestoken en uit de evaluatie komt naar voren dat het nu nog niet verantwoord is dit in te voeren, noch organisatorisch, noch juridisch, noch financieel.

  • Kan de Gedeputeerde aangeven of het Algemeen Bestuur nog steeds achter PXQ staat?

Als laatste wil je taken goed uit kunnen voeren, en om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen heb je naast de huidige formatie ook menskracht en budget nodig om hier invulling aan te kunnen geven. Willen we hier invulling aan geven, heb je een leger nodig met voldoende en goede soldaten en een goede reserve.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.