09 april 2021

Statenlid Anton Geluk over regeling gerichte opkoop veehouderijen

Donderdag 8 april - MIDDELBURG - Statenlid Anton Geluk heeft ingesproken op de commissie Strategische Opgaven over stikstof. 

Regeling gerichte opkoop veehouderijen

CDA Zeeland is tegen het verder terugbrengen van het aantal dieren in Zeeland omdat er nu al een te kort aan mest is in de provincie is waardoor we geen kringlopen kunnen sluiten en de bodemvruchtbaarheid onder druk staat. Voor de regeling gerichte opkoop veehouderijen is in de eerste tranche € 95 miljoen beschikbaar gesteld voor heel Nederland. De Provincie Zeeland ontvangt in de eerste tranche €5,3 miljoen. 

Waarom lobbyen we niet meer voor het steken van dit geld in innovatie in plaats van in opkoop veehouderijen? Als CDA hebben we liever dat het geld gebruikt wordt voor innovatie en eventueel verplaatsing van veehouderijen om de depositie te laten verlagen. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Aan de Westkant van de provincie is de beschikbaarheid van mest beduidend minder door de transport afstand vanuit de intensieve gebieden vanuit buiten Zeeland, wat met deze regeling nog versterkt wordt. Hoe ziet de gedeputeerde dit?

De aankoop van grond heeft weinig invloed op de depositie in de Natura-2000 gebieden maar kost wel veel geld. Tevens is deze grond voor de blijvende en opvolgende ondernemers hard nodig om de bedrijven toekomst bestendig te maken. Wat is de mening van de gedeputeerde?

In de brief staat:

Naast de bedrijfsgebouwen mag ook de landbouwgrond worden gekocht, maar dit is niet  verplicht. Voor Zeeland is dit wel wenselijk. Hoofddoel van de regeling is blijvende stikstofreductie. Indien een aankoop van een veehouderij gepaard gaat met de aankoop van gronden, kunnen deze ook ingezet worden binnen een gebiedsgerichte aanpak met  eveneens stikstofreductie als doel. Gronden kunnen in dat geval ingezet worden als ruilmiddel, om vervolgens in te zetten voor zogenaamde bufferzones, natuur- en bosontwikkeling en/of extensivering van de landbouw (nota Grondbeleid). 

Aangekochte gronden kunnen voor meerdere doelen ingezet worden. Welk doel heeft de voorkeur van de gedeputeerde? En als er meerdere doelen zijn wat is de volgorde van deze doelen?

Geen nieuwe grondclaims

Het CDA is tegen de aankoop van grond voor de inrichting van zogenaamde bufferzones rondom natuurgebieden. Het Natuurnetwerk Zeeland beschouwen we als uitgangspunt en daar horen geen nieuwe grondclaims bij.

Feit is dat Zeeland, zoals nu aangegeven, op slot staat voor de veehouderij. Dit staat onevenredig en in schril contrast met de beleidsmatig beoogde kringlooplandbouw om op gebiedsniveau en per bedrijf meer kringlopen te sluiten met een hogere waarde. Wat mogelijk is met onbewerkte dierlijke mest die dichtbij kan worden afgezet. Deze mest is van  hoge waarde voor de bodem, bodembiodiversiteit, bodemfauna, structuur en daarmee is deze bodem beter weerbaar voor veranderend klimaat, ziekte en bewerkbaarheid. En dus heeft dierlijke mest de voorkeur boven kunstmest. Wat vindt de gedeputeerde hiervan? 

Tenslotte de legalisatie PAS-melders; wat is de stand van zaken?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.