08 mei 2020

Stikstof: inzetten eerlijk verdienmodel

Vrijdag 8 mei - MIDDELBURG - Statenleden Anton Geluk en Rinus van 't Westeinde zijn beiden lid van de commissie ruimte. In deze commissie worden diverse zaken behandeld die te maken hebben met de ruimte in Zeeland, waaronder stikstof. In april heeft Statenlid Geluk hier vragen over gesteld, die door Gedeputeerde Staten zijn beantwoord. Lees de vragen en reactie vanuit de Statenfractie hieronder.

“Strategische aanpak stikstof” in Zeeland

Het CDA Zeeland blijft de “strategische Aanpak stikstof zoals die op 10 maart is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland kritisch volgen. Vooralsnog is CDA Zeeland positief over de “ Zeeuwse Aanpak”. Tot nu toe ervaren wij dat er een goede en open samenwerking in het kader van de “ stikstofdiscussie” is met alle stakeholders in Zeeland.

Op 17 april vond er een informatiebijeenkomst plaats over “stikstof” voor de Provinciale Staten van Zeeland en CDA Zeeland was goed te spreken over de “praktische uitleg” van de vastgestelde “Strategische Aanpak Stikstof” en de beantwoording van de door Statenlid Anton Geluk gestelde vragen.

Inmiddels heeft het kabinet op 22 april een brief “structurele aanpak stikstof” aan de Tweede Kamer verstuurd. Net als ons onze CDA kamerleden Jaco Geurt en Maurits von Martels vinden wij dat dit stikstofpakket perspectief biedt voor economie en natuur.

https://www.cda.nl/actueel/nieuws/cda-stikstofpakket-biedt-perspectief-voor-economie-en-natuur/ 

De CDA fractie in Zeeland zal blijven toetsen of het vastgestelde pakket maatregelen zoals vastgesteld door het kabinet en de Gedeputeerde Staten van Zeeland passen binnen de gebiedsgerichte aanpak in Zeeland.

Iedere sector moet steentje bijdragen

Ook binnen Zeeland geldt dat iedere sector zijn steentje moet bijdragen aan het oplossen van de stikstofproblematiek. Alle relevante sectoren moet betrokken worden bij de verdere uitwerking van gebiedsgerichte maatregelen voor onze Zeeuwse boeren en boerinnen, die werken in een sector die van groot belang is voor een vitaal platteland en gezond voedsel van eigen bodem, en voor onze families en vrienden die werkzaam zijn in de bouw of op zoek zijn naar een betaalbare woning.

Perspectief voor boerenbedrijven: inzetten op een eerlijk verdienmodel

Ook in Zeeland staat het CDA staat voor onze agrarische familie- en gezinsbedrijven. Zij zijn het die alle Nederlanders iedere dag weer van gezond, duurzaam en veilig voedsel voorzien. Zij zijn bovendien de beheerders van ons landschap. Het is dan ook meer dan terecht dat het kabinet inziet dat de stikstofaanpak alleen kan werken als boeren investeringen kunnen terugverdienen.

CDA Zeeland wil bestaansrecht creëren voor de veehouderij in onze provincie via een gebiedsgerichte aanpak waarbij onze voorkeur uitgaat naar het uitgeven van geld voor het stimuleren van innovaties voor de “blijvers” in deze sector boven het voor veel geld opkopen van “stoppers”. Net als het CDA in andere provincies gelooft CDA Zeeland in innovatie, extensivering rondom N2000-gebieden in combinatie met agrarisch natuurbeheer met langdurige afspraken. Door het omarmen van door de agrarische sector zelf voorgestelde maatregelen kan efficiënter aan stikstofreductie worden gewerkt.

Lees ook: https://www.cda.nl/drenthe/actueel/nieuws/cda-drenthe-minister-schouten-biedt-nog-te-weinig-perspectief/ 

en: https://www.rtvoost.nl/nieuws/330075/CDA-Overijssel-wil-geen-uitkoop-boeren-doet-oproep-aan-Tweede-Kamerfractie

Waarborgen aan extern salderen

Wij willen voorkomen dat de stikstofruimte op het platteland door industriële bedrijven wordt leeg gekocht of dat er mee gespeculeerd gaat worden.

Bouwprojecten op gang helpen

CDA Zeeland vinden bronmaatregelen en natuurherstel en goede zaak. De stikstofklem, waar de bouwsector in zit, moet met deze maatregelen weggenomem worden zom de bouw vlot te trekken zodat broodnodige woningen in Zeeland gebouwd kunnen worden.

Binnen Zeeland moet actief met de bouwsector worden opgetrokken om eventuele knelpunten weg te nemen.

Naar haalbaar en beter natuurbeheer

Het CDA is een groot pleitbezorger voor het versterken van de natuur en het bevorderen van de biodiversiteit. In Zeeland benadrukt de CDA fractie al langer het belang van agrarisch natuurbeheer. Het is daarom goed dat samen met boeren wordt ingezet op meer agrarisch natuurbeheer, waarbij deze grond niet wordt aangewezen als Natura-2000 gebied of leidt tot uitbreiding van bestaande Natura-2000 gebieden.

Ook binnen Zeeland is het CDA kritisch op het “keurmerk” Natura-2000. We moeten onszelf eerlijk afvragen: zijn de doelen die we in het verleden hebben gesteld voor deze gebieden wel realistisch? Herindeling van deze gebieden en het tegengaan van versnippering zou de natuur in ons land juist kunnen versterken. Dat zou ook voor wonen en werken veelal een oplossing kunnen bieden. Daar valt nog een wereld te winnen.

Tijdens een door Gedeputeerde Staten van Zeeland georganiseerde informatiebijeenkomst over stikstof op 17 april heeft Statenlid Anton Geluk meerdere vragen gesteld. Lees de vragen en de bijbehorende antwoorden hieronder.

  1. Is het bekend hoeveel bedrijven in Zld niet beschikken over de benodigde NBW-vergunning? Hoe wordt dit nu geregeld? De provincie heeft immers ook een zorgplicht omdat bedrijven die onder de PAS geen vergunning nodig hadden terug moeten naar de “ situatie in 1994”. Hebben deze bedrijven nu al een NBW-vergunning gekregen of in hoeverre is dit al geregeld/is legalisatie in van gezet?

Deze vraag werd tijdens de informatiebijeenkomst niet beantwoord. De brief “structurele aanpak stikstof”, die het kabinet op 22 april naar de Tweede Kamer gestuurd, geeft wel antwoorden. Minister Schouten geeft in deze brief aan het belangrijk te vinden om vrijvallende stikstofruimte, die ontstaat omdat bij extern salderen niet alle ruimte benut zal worden door de saldo-ontvanger, zo efficiënt mogelijk in te zetten. Daartoe werkt zij de mogelijkheid uit om vrijvallende ruimte bij extern salderen ook in te zetten voor het legaal houden van de meldingen (van bedrijven die onder de PAS geen vergunning nodig hadden). Ook werkt de minister aan een structureel systeem om deze vrijvallende stikstofruimte op hexagoon-niveau efficiënt in te zetten, bijvoorbeeld via een depositiebank die voor alle sectoren, waaronder de landbouw, beschikbaar is.

CDA Zeeland pleit voor het spoedig legaliseren van PAS-meldingen en het vergunningvrij stellen van bemesten (in navolging van beweiden).

  1. Extern salderen. Kapitaalkrachtige partijen staan klaar om agrarische bedrijven op te kopen. Vindt u dit net als het CDA onwenselijk? Hoe is de situatie in Zld? En hoe gaat u dit voorkomen? Schotten tussen sectoren?

In Zeeland hebben de stakeholders vanuit andere sectoren als de landbouw aangegeven geen gebruik te willen gaan maken van de mogelijkheid om agrarische bedrijven op te kopen. Angst hiervoor lijkt binnen Zeeland dus niet nodig te zijn. CDA Zeeland zal het “extern salderen” kritisch blijven volgen. Wij willen voorkomen dat de stikstofruimte op het platteland door industriële bedrijven wordt leeg gekocht of dat er mee gespeculeerd gaat worden.

 

  1. Gaat GS voor behoud van het aantal dierrechten in Zld? Of toch doorhalen bij opkoop bedrijven en bij extern salderen?
  2. Wordt bij het mogelijk opkopen van veehouderijbedrijven ook gekeken naar de effecten die dit heeft voor de voorziening in de behoefte aan dierlijke mest akkerbouwbedrijven ( o.a. tekort aan dierlijke mest voor behoud bodemvruchtbaarheid), stikstofuitstoot vanwege aanvoer mest vanuit bijvoorbeeld Noord-Brabant) maar bijvoorbeeld ook voor lokale kringlooplandbouw?

Gedeputeerde Staten van Zeeland geven aan middels een gebiedsgerichte aanpak te gaan voor behoud van de veehouderij in Zeeland en dus ook behoud van dierrechten.

Dit antwoord viel bij de CDA fractie in goede aarde. De veehouderij in Zeeland levert binnen en Zeeland een belangrijke bijdrage aan het de leefbaarheid op het platteland. Maar minstens net zo belangrijk is de bijdrage van de veehouderij via dierlijke mest aan het behoud van de bodemvruchtbaarheid en voor een toekomstige bijdrage aan kringlooplandbouw in Zeeland.

  1. Wat vindt de gedeputeerde van de actie van de provincie Brabant om in onze provincie een veehouderijbedrijf op te kopen?

Gedeputeerde Staten van Zeeland betreuren de handelswijze van de provincie Brabant. “Collega provincies”moeten zo niet met elkaar omgaan.

  1. Zijn stimuleringsmaatregelen om de uitstoot van stikstof via nieuwe technieken/innovatie te verminderen niet veel effectiever dan het opkopen van veehouderijbedrijven in de buurt van kwetsbare gebieden?

Gedeputeerde Staten van Zeeland geven aan veel te zien in het toepassen van stimuleringsmaatregelen voor innovaties. En vinden dit mogelijk effectiever dan het opkopen van veehouderij bedrijven.

CDA Zeeland is blij om dit te  horen. Net als LTO Nederland zijn wij namelijk voorstander van beleid dat recht doet aan boeren en tuinders met toekomstperspectief, de zogenaamde ‘blijvers’. Dat betekent een voorkeur voor innovatie boven vrijwillige uitkoop. Binnen de gebiedsgerichte aanpak lijkt ons het opkopen van veehouders vele malen minder effectief dan wanneer eenzelfde bedrag in het nog verder verbeteren van de bedrijfsvoering via innovaties, management en investeringen zou worden gestoken. Dit geeft perspectief aan “blijvers”en mogelijkheden voor intern salderen.

CDA Zeeland ziet namelijk bij onze boeren oplossingen waarmee de stikstofemissie nog lager wordt: koeien langer in de wei, mest verdunnen met water, minder eiwit voeren. Het kabinet komt die toekomstgerichte ondernemers nu enigszins tegemoet, maar geeft vooral veel geld uit aan natuur en de vrijwillige uitkoop van maximaal enkele honderden stoppers. Een politieke keuze, maar vanuit Zeeuws perspectief lijkt het effect groter als écht wordt geïnvesteerd in de toekomst, in innovatie.

Het CDA zal in de komende weken contact op te nemen met stakeholders om hun visie op de huidige aanpak te horen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.