29 september 2023

Strategische Visie Kernenergie: Naar een duurzame toekomst met een Purple Deal!

Vrijdag 29 september - MIDDELBURG - Het CDA heeft tijdens de Statenvergadering gesproken over het onderwerp kernenergie. Net als het College vindt de CDA-fractie het belangrijk dat inwoners van Zeeland, in het bijzonder ook jongeren, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en mede-overheden actief benaderd, geïnformeerd en betrokken worden. Zodat uiteindelijk na goede consulatie een door de regio gedragen aanbod/voorstel aan het Rijk komt.

Allereerst willen wij onze dank uitspreken aan het College van Gedeputeerde Staten voor de ontvangst van de brief en het Consultatieplan Kernenergie. Een goed en compact plan, dus ik zal proberen de CDA-bijdrage vanmiddag op dezelfde leest te schoeien. Net als het College vindt de CDA-fractie het belangrijk dat inwoners van Zeeland, in het bijzonder ook jongeren, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en mede-overheden actief benaderd, geïnformeerd en betrokken worden. Zodat uiteindelijk na goede consulatie een door de regio gedragen aanbod/voorstel aan het Rijk komt. De CDA-fractie is ervan overtuigd dat de uitvoering van het consultatieplan kernenergie hieraan een goede bijdrage zal leveren. Voorzitter, Dit consultatieplan maakt namelijk goed duidelijk waar het Rijk (met hun participatieplan), waar de gemeente Borsele (met onder meer de Borselse voorwaardengroep) en waar de provincie voor verantwoordelijk is, uiteraard in goede onderlinge afstemming & samenwerking. Naast al datgene dat al genoemd wordt in het consultatieplan vindt de CDA-fractie het goed om in deze fase al als Rijk, provincie en gemeente samen te zorgen voor een informatie- en kenniscentrum. Hoe kijkt de gedeputeerde daar tegenaan?

Verwachtingsmanagement is voor het slagen van de consultatie volgens het CDA erg belangrijk. De provincie stelt in elk geval twee heldere vragen centraal: welke randvoorwaarden moeten worden gesteld aan de eventuele komst van de nieuwe centrales en welke kansen Zeeland zou kunnen benutten? In het consultatieplan zien we genoeg doelgroepen en stakeholders staan die deze vragen van goede antwoorden zullen gaan voorzien. Aangezien dit ook een soort van consultatiemoment is van Provinciale Staten, zal ik ze namens de CDA-fractie van een eerste, relatief kort antwoord voorzien. De eerste vraag over randvoorwaarden moet er wat ons betreft toe leiden dat de lasten voor Zeeland worden geminimaliseerd, door met name een goede inpassing van de plannen. Eerder hebben wij als CDA onder meer al benoemd: geen koeltorens, geen extra hoogspanningslijn door de zak van Zuid-Beveland en denk daarnaast aan het goed managen van alle verkeersstromen, met name tijdens de bouw van twee kerncentrales. Wellicht kan de gedeputeerde al aangeven wat de eerste consultatieronde voor het antwoord op de eerste vraag heeft opgeleverd en anders komt dat de komende maanden ongetwijfeld, bijvoorbeeld tijdens de Zicht op Beleid bijeenkomst op 3 november aanstaande.

Op de tweede vraag over welke kansen Zeeland zou moeten benutten, weet u dat er eerder van onze hand een motie in PS is aangenomen om te komen tot een nucleair kennis- en innovatiecluster in Zeeland. We zien grote kansen voor Zeeland qua kennis & onderwijs – in de sector denkt men aan een Nuclear Academy incl. trainingsfaciliteiten en trainingssimulatoren. Kansen om ons vestigingsklimaat verder te verbeteren, denk aan start-ups – zie het voorbeeld van Thorizon qua thorium – maar ook zaken als paarse waterstof en natuurlijk werkgelegenheid en andere directie en indirecte economische spin-off bij de komst van nieuwe kerncentrales. Tegenwoordig hebben we het veel over ‘deals’: Regio Deals, Green Deals, erfgoeddeal. Dus in Zeeland zouden wij als CDA graag een Purple Deal willen sluiten met het Rijk als besloten wordt tot de komst van twee nieuwe kerncentrales naar onze provincie. Volgens ons biedt zo’n Purple Deal een unieke kans voor onze provincie! Ik hoor graag of de gedeputeerde daar even enthousiast over is als de CDA-fractie.

We hebben er in elk geval alle vertrouwen in dat het College na uitvoering van dit consultatieplan zal zorgen voor een voorstel aan het Rijk met scherpe voorwaarden én optimale benutting van de kansen voor Zeeland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.