28 september 2022

Vacature: Algemeen Lid Dagelijks Bestuur Zeeland

Bestuursprofiel Algemeen Lid Dagelijks Bestuur Zeeland

Het CDA komt graag in contact met bestuursleden die naast en tussen de mensen staan: ‘We leven in een mooi land. Het land van de gelukkigste kinderen op aarde zo zeggen de lijstjes. Waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en burgerschap worden in het leven van alledag beleefd. Onze cultuur van samenwerken en van bevordering van talenten geldt als het kenmerk van ‘Nederland deltaland’. Niet of jij of ik, maar zij aan zij (....).

Een ding weten we zeker: de huidige manier van leven, samenleven, besturen en geld verdienen moet veranderen (...). Er is een rijker verhaal nodig. Waarin samenwerken, vertrouwen geven, waarden en verbinden centraal staan. Het verhaal over de mens in zijn gemeenschap, over vrijheid in gelijkwaardigheid en verantwoordelijk burgerschap. Niet of staat of markt, niet of jij of ik, maar zij aan zij.’

Uit: ‘Zij aan zij. Toekomstperspectief voor Nederland in 2030’, pag. 8 en 11.

Over het CDA

Het CDA is een politieke partij die staat voor door waardengedreven politiek. Een partij die mensen verbindt en die inzet op de kracht van de samenleving. Een partij die oog heeft voor de problemen van vandaag en werkt aan de wereld van morgen. Het CDA komt voort uit de christelijk sociale traditie. Onze uitgangspunten wortelen daarin: gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. Deze willen we vormgeven in de dagelijkse politiek en in onze plannen voor de toekomst. Iedereen die zich herkent in onze uitgangspunten, vanuit welke levensbeschouwing dan ook, is voluit CDA-er.

Het CDA is er als brede volkspartij voor gewone mensen, voor families en gezinnen; traditioneel in hun waarden, begaan met hun omgeving. Voor mensen die zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving en de toekomst van de komende generatie.

Beschrijving werk het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de partij in de provincie, in het bijzonder voor de politieke en organisatorische activiteiten. Het Bestuur heeft de verantwoordelijkheid om het CDA als christendemocratische beweging op koers te houden door zorg te dragen voor de strategische koersbepaling en de standpuntbepaling voor de middellange en langere termijn met het verkiezingsprogramma en beleidsplannen als uitgangspunt. Daartoe organiseert en faciliteert het gedachtewisseling, debat en verdieping binnen de partij. Het heeft tevens de verantwoordelijkheid om de vitaliteit en de dynamiek van de partij te stimuleren en te organiseren. Tenslotte heeft het de verantwoordelijkheid om frequent overleg te voeren met het Algemeen Bestuur om draagvlak in de provincie te borgen en te weten wat er leeft.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Het Dagelijks Bestuur heeft binnen de provincie onder meer tot taak en is bevoegd tot: 1. Het werken aan een herkenbaar en duidelijk profiel van het CDA door:

  1. het centraal stellen van onze kernwaarden in het handelen en het uitdragen van onze boodschap;

  2. het, zo nodig, organiseren en faciliteren van (een proces ten behoeve van) de politieke meningsvorming, het (interne) debat en de standpuntbepaling, waarbij de denkkracht in de partij benut wordt en mensen binnen en buiten de partij kunnen meedenken en doen;

  3. de samenwerking tussen partij, (landelijke) politici en het Wetenschappelijk Instituut te versterken;

  4. de dienstverlening aan de netwerken en afdelingen binnen de partij;

  5. het scouten, ontwikkelen en opleiden van (nieuw) politiek en bestuurlijk talent

    en herkenbare christendemocraten

2. Het (dagelijks) leiding geven aan alle politieke en organisatorische activiteiten van en binnen de partij;
a. zorg dragen voor een open, heldere en transparante (bestuurs)cultuur;
b. het blijvend ontwikkelen van de partij in de context van veranderingen in de samenleving;
c. het opstellen van de strategische kaders voor de (middel)lange termijn, uitgedrukt in strategische meerjarenplannen en doorvertaald in jaarplannen
d. de Verenigingsraad, de netwerken en de afdelingen in staat te stellen om hun taken bevoegdheden optimaal te kunnen verwezenlijken;
e. de zorg voor de handhaving van de statuten en de bijbehorende reglementen; f. het nemen van beslissingen in spoedeisende gevallen en in alle gevallen waarin door de statuten en de bijbehorende reglementen niet is voorzien.

3. De voorbereiding en organisatie van de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap:

a. het totstandkomen van de provinciale kandidatenlijsten;
b. de voorbereiding en organisatie van toekomstgerichte programma’s ten behoeve van de verkiezingen;
c. het ontwikkelen en uitvoeren van de campagnestrategie;
d. de lijsttrekkers ondersteunen in bovenstaande activiteiten. 

Het Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur van de provincie kent de volgende functies:

● voorzitter
● vicevoorzitter
● secretaris
● penningmeester
● bestuurslid portefeuille HRM & Ontwikkeling
● Algemeen Bestuurslid (vrije portefeuille)

De bestuursleden ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.

Competenties/kennis/ervaring:

Voor het Algemeen Bestuurslid geldt dat hij/zij:
● een betrokken, integer en authentiek christendemocraat is;
● een ervaren bestuurder en/of toezichthouder is of de ambitie heeft dat te worden; ● in staat is bij te dragen aan een eigentijds, herkenbaar en professioneel bestuur van de partij;
● een politiek-bestuurlijke antenne heeft of wil ontwikkelen voor dynamiek in de vereniging en de samenleving
● een netwerk heeft of kan opbouwen in de partij én in de samenleving;
● een teamspeler is, met een koel hoofd en een warm hart;
● beschikt over voldoende tijd (8 uur per maand) en daar op een flexibele wijze mee kan omgaan
● beschikt over de basiscompetenties van het CDA, te weten Authenticiteit, Omgevingsgericht, Ontwikkelingsgericht en Uitdragen.

Tijdpad

Voorzien is in het volgende tijdpad:

  • t/m 14 okt: openstelling vacature
  • wk van 24 oktober 1ste gesprekken kandidaten met de selectiecommissie wk van 31 oktober: 2de gesprekken kandidaten met de selectiecommissie Di 8 november voordracht AB en benoeming
  • Woe 8 nov introductie ALV

Solliciteren

Kandidaten kunnen solliciteren door vóor 14 oktober een motivatiebrief en CV te mailen naar hrc[email protected] Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.