19 september 2022

Vacature: vice-voorzitter CDA Zeeland

Het CDA is op zoek naar een nieuwe vice-voorzitter! Het CDA komt graag in contact met bestuursleden die naast en tussen de mensen staan: ‘We leven in een mooi land. Het land van de gelukkigste kinderen op aarde zo zeggen de lijstjes. Waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en burgerschap worden in het leven van alledag beleefd. Onze cultuur van samenwerken en van bevordering van talenten geldt als het kenmerk van ‘Nederland deltaland’.

Niet of jij of ik, maar zij aan zij (....).

Een ding weten we zeker: de huidige manier van leven, samenleven, besturen en geld verdienen moet veranderen (...). Er is een rijker verhaal nodig. Waarin samenwerken, vertrouwen geven, waarden en verbinden centraal staan. Het verhaal over de mens in zijn gemeenschap, over vrijheid in gelijkwaardigheid en verantwoordelijk burgerschap. Niet of staat of markt, niet of jij of ik, maar zij aan zij.’

Uit: ‘Zij aan zij. Toekomstperspectief voor Nederland in 2030’, pag. 8 en 11.

Het CDA is een politieke partij die staat voor door waardengedreven politiek. Een partij die mensen verbindt en die inzet op de kracht van de samenleving. Een partij die oog heeft voor de problemen van vandaag en werkt aan de wereld van morgen. Het CDA komt voort uit de christelijk sociale traditie. Onze uitgangspunten wortelen daarin: gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. Deze willen we vormgeven in de dagelijkse politiek en in onze plannen voor de toekomst. Iedereen die zich herkent in onze uitgangspunten, vanuit welke levensbeschouwing dan ook, is voluit CDA-er.

Het CDA is er als brede volkspartij voor gewone mensen, voor families en gezinnen; traditioneel in hun waarden, begaan met hun omgeving. Voor mensen die zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving en de toekomst van de komende generatie.

Beschrijving werk het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de partij in de provincie, in het bijzonder voor de politieke en organisatorische activiteiten. Het Bestuur heeft de verantwoordelijkheid om het CDA als christendemocratische beweging op koers te houden door zorg te dragen voor de strategische koersbepaling en de standpuntbepaling voor de middellange en langere termijn met het verkiezingsprogramma en beleidsplannen als uitgangspunt. Daartoe organiseert en faciliteert het gedachtewisseling, debat en verdieping binnen de partij. Het heeft tevens de verantwoordelijkheid om de vitaliteit en de dynamiek van de partij te stimuleren en te organiseren. Tenslotte heeft het de verantwoordelijkheid om frequent overleg te voeren met het Algemeen Bestuur om draagvlak in de provincie te borgen en te weten wat er leeft.

Als vice voorzitter bent u de rechterhand van de voorzitter. U vervangt hem bij afwezigheid in het dagelijks bestuur in de rol van voorzitter en vertegenwoordigt de provincie desgewenst in de verenigingsraad. Samen met de voorzitter bent u het gezicht van het CDA.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Het Dagelijks Bestuur heeft binnen de provincie onder meer tot taak en is bevoegd tot:

 1. Het werken aan een herkenbaar en duidelijk profiel van het CDA door:

  1. het centraal stellen van onze kernwaarden in het handelen en het uitdragen van onze boodschap;

  2. het, zo nodig, organiseren en faciliteren van (een proces ten behoeve van) de politieke meningsvorming, het (interne) debat en de standpuntbepaling, waarbij de denkkracht in de partij benut wordt en mensen binnen en buiten de partij kunnen meedenken en doen;

  3. de samenwerking tussen partij, (landelijke) politici en het Wetenschappelijk Instituut te versterken.

  4. de dienstverlening aan de netwerken en afdelingen binnen de partij;

  5. het scouten, ontwikkelen en opleiden van (nieuw) politiek en bestuurlijk talent en herkenbare christendemocraten.

 2. Het (dagelijks) leiding geven aan alle politieke en organisatorische activiteiten van en binnen de partij;
  a. zorg dragen voor een open, heldere en transparante (bestuurs)cultuur;
  b. het blijvend ontwikkelen van de partij in de context van veranderingen in de samenleving;
  c. het opstellen van de strategische kaders voor de (middel)lange termijn, uitgedrukt in strategische meerjarenplannen en doorvertaald in jaarplannen; d. de Verenigingsraad, de netwerken en de afdelingen in staat te stellen om hun taken bevoegdheden optimaal te kunnen verwezenlijken;
  e. de zorg voor de handhaving van de statuten en de bijbehorende reglementen;
  f. het nemen van beslissingen in spoedeisende gevallen en in alle gevallen waarin door de statuten en de bijbehorende reglementen niet is voorzien.

 3. De voorbereiding en organisatie van de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap:

  1. het totstandkomen van de provinciale kandidatenlijsten;

  2. de voorbereiding en organisatie van toekomstgerichte programma’s ten behoeve van de verkiezingen;

  3. het ontwikkelen en uitvoeren van de campagnestrategie;

  4. de lijsttrekkers ondersteunen in bovenstaande activiteiten.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur van de provincie kent de volgende functies:

 • voorzitter

 • vicevoorzitter

 • secretaris

 • penningmeester

 • bestuurslid portefeuille HRM & Ontwikkeling

 • Algemeen Bestuurslid (vrije portefeuille)

De bestuursleden ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.

Competenties/kennis/ervaring

Voor het vicevoorzitterschap geldt dat hij/zij:

 • een betrokken, integer en authentiek christendemocraat is;
 • een ervaren bestuurder en/of toezichthouder is;
 • in staat zijn bij te dragen aan een eigentijds, herkenbaar en professioneel bestuur van de partij;
 • een politiek-bestuurlijke antenne heeft voor ontwikkelingen in de vereniging en de samenleving en in staat is die te vertalen in een visie op het functioneren van de partij;
 • een netwerk heeft in de partij én in de samenleving;
 • een teamspeler is, met een koel hoofd en een warm hart;
 • beschikt over voldoende tijd (8 uur per maand) en daar op een flexibele wijze mee kan omgaan
 • beschikt over de basiscompetenties van het CDA, te weten Authenticiteit, Omgevingsgericht, Ontwikkelingsgericht en Uitdragen.

Specifieke kenmerken vicevoorzitter

Vanuit deze functie werkt de vicevoorzitter nauw samen met de leden van de Waterschapsfractie en de Provinciale Statenfractie. Op een dusdanige wijze dat hij/zij in staat is het functioneren te bevorderen. Daartoe neemt hij met enige regelmaat deel aan de fractievergadering en volgt hij/zij de politieke ontwikkelingen in de Provinciale Staten van Zeeland en in het Waterschap Scheldestromen.
Samen met het bestuurslid HRM & Ontwikkeling voert de vicevoorzitter de functioneringsgesprekken met de leden van de CDA Provinciale Statenfractie en het bestuur van het Waterschap.
Het bestuurslid is benaderbaar, staat open voor diversiteit en heeft een (extern) netwerk.

Tijdpad

Voorzien is in het volgende tijdpad:

 • 17 september: vaststelling profiel
 • t/m 2 okt: openstelling vacature
 • wk van 10 oktober: 1ste gesprekken kandidaten met de selectiecommissie
 • wk van 17 oktober: 2de gesprekken kandidaten met de selectiecommissie
 • Di 8 november: voordracht AB en benoeming

Kandidaten kunnen solliciteren door vóor 10 oktober een motivatiebrief en CV te mailen [email protected].

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Ad Koppejan (voorzitter DB Zeeland) [email protected] 06-18305900 Caroline Filius (Bestuurslid HRM en Ontwikkeling) [email protected] 06-53194839

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.