23 juli 2021

Verbonden partijen: "Nota is duidelijk en begrijpelijk."

Vrijdag 23 juli - MIDDELBURG - Vandaag bespreken we met elkaar de herijking van de in 2016 vastgestelde ‘Beleidsnota verbonden partijen Zeeland’. Het leek er even op dat dit een hamerstuk kon worden, maar door het amendement – dat mede door het CDA wordt ingediend – is dit toch een behandelstuk geworden. Dat geeft ons de gelegenheid nog even de laatste gedachten hierover met elkaar te wisselen.

Voorop staat dat in beginsel een publiek of openbaar belang moet worden gediend door een publieke entiteit, maar er zijn gevallen waarin dat niet goed past of waarin het publieke belang beter op een andere wijze kan worden gediend. In dat geval kan de provincie deelnemen in een verbonden partij. Dat kan echter bepaalde risico’s met zich meebrengen, en die risico’s wil de provincie – terecht – minimaliseren.

Risico’s kunnen onder andere worden gemanaged door – waar de provincie niet de enige deelnemende partij is – de stemverhouding in de algemene vergadering in lijn te brengen met de risico’s die de provincie loopt in de samenwerking. Dat brengt overigens een interessant vraagstuk met zich mee wat we de komende jaren in de gaten moeten houden, namelijk: in hoeverre is het mogelijk bij een zich wijzigend risiconiveau binnen de samenwerking ook de stemverhouding in de verbonden partij te wijzigen? Min of meer wordt dat afgedekt door de nieuwe beleidsregel dat bij het aangaan van een verbinding uittredings- en beëindigingsregelingen worden vastgesteld, maar dat zijn uiteraard ‘alles-of-niets’ situaties. Ik denk dat er in de praktijk meer scenario’s denkbaar zijn.

De provincie stelt in bepaalde gevallen een aandeelhoudersstrategie op, middels welke getracht wordt invloed uit te oefenen op de ondernemingsstrategie tijdens de aandeelhoudersvergaderingen. Dit is

uiteraard meer kansrijk naarmate de provincie meer stemrecht heeft in die aandeelhoudersvergadering. Op dat punt steekt ook het amendement in: in het originele dictum wordt nog gesproken van een minimum van 25% eigenaarschap en een significant financieel risico voordat ‘in principe’ een aandeelhoudersstrategie wordt opgesteld en ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten.

Met dit amendement – en daarom dient het CDA het graag mee in – legt Gedeputeerde Staten hun afwegingen met betrekking tot het wel of niet opstellen van een aandeelhoudersstrategie ter besluitvorming aan Provinciale Staten voor. Op deze manier wordt PS bij deelname in iedere verbonden partij meegenomen in de overwegingen van GS, en kan PS eventueel een andere afweging leidend laten zijn. De betrokkenheid van PS wordt op deze wijze maximaal gemaakt, en dat vinden wij een goede zaak.

Voorzitter, ik sluit graag af met een compliment. Een compliment dat ik tijdens de commissie Bestuur ook reeds maakte, maar best herhaald mag worden. De beleidsnota is een duidelijk en goed leesbaar stuk. Maar wat echt te waarderen is zijn de bijlagen waarin in een paar schema’s bijna een gecomprimeerde cursus bestuurs- en ondernemingsrecht wordt gegeven voor de geïnteresseerde lezer. Dat maakt het geheel tot een makkelijk te begrijpen beleidsnota waar we vandaag een besluit over kunnen nemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.