13 december 2019

Verslag Provinciale Statenvergadering 13 december 2019

Vrijdag 13 december - MIDDELBURG - Tijdens de Provinciale Statenvergadering van vrijdag 13 december hebben fractievoorzitter Hannie Kool-Blokland en Statenlid Rinus van 't Westeinde een bijdrage geleverd.

Bijdrage Hannie Kool-Blokland | Evides

Het is bijna een open deur dat ik hier opmerk dat het een lang gekoesterde wens is van Provinciale Staten om de 50% aandelen Evides in publieke handen te krijgen. Een drinkwatervoorziening hoort niet in een commerciële holding thuis. Lang is het vroegere PZEM – daarna Delta – een nutsbedrijf geweest, maar al in de Deltaperiode is het een steeds commerciëler bedrijf geworden.

De risico’s in het huidige PZEM zijn zodanig, dat de urgentie om drinkwater uit de holding te halen, sterker is dan ooit. De grote wens is uiteraard ook om dit omhangen ‘om niet’ te doen. Certificering van de aandelen en zo stapsgewijs overdragen naar een tussenholding BV door middel van dividenduitkering in natura lijkt op dit moment de best mogelijke optie, maar wel met een paar randvoorwaarden. Die zijn verwoord in het amendement dat wij mede indienen. Dat betreft met name dat we nu nog geen onomkeerbare besluiten nemen, zodat het daadwerkelijk direct om niet overdragen nog altijd kan. Maar ook dat we in Scenario 7 nog steeds iedere twee jaar kijken of de overdracht niet alsnog om niet kan. En tevens dat we niet de voorwaarden omtrent het overdragen zo strak en strikt formuleren als in het voorstel nu staat, namelijk pas nadat drie jaar aaneengesloten – en zonder de dividenden van Evides - zwarte cijfers zijn gemaakt. Die formulering is te strak. Daar moet de werkgroep Aqua nog mee aan de gang: betere criteria en een eerder begin bij een positieve kasstroom zonder voorwaarden.

Die formulering is te strak. Daar moet de werkgroep Aqua nog mee aan de gang: betere criteria en een eerder begin bij een positieve kasstroom zonder voorwaarden.

Dan is er nog de vraag van EDF en de mogelijke verkoop van de 50% eigendom van de Sloecentrale. Het is nog niet te voorzien wat er gaat gebeuren en wat de consequenties daarvan zijn. Dat maakt dat wij prioriteit geven aan de verhandeling van de aandelen Evides boven andere ontwikkelingen.

Er is nog veel werk te doen voor de werkgroep Aqua. Wij willen de wensen en bedenking graag ingebracht willen zien en vervolgens meegenomen zien worden in de verdere uitwerking van scenario 7. Daarbij horen ook de nadere onderzoeken naar de boekwaarde en de verdere uitwerking van de consequenties van scenario 7, juridisch en financieel.

Het is goed dat we nu een verdere stap zetten in dit al langer lopend dossier van de wens om de aandelen Evides in publieke handen te krijgen. Het is een beetje een glibberig traject, maar wel een begaanbare weg. Wij willen graag doorgaan, met alle checks en balances die nog nodig zijn. Wij vragen de gedeputeerde om ons met grote regelmaat een te

Bijdrage Rinus van 't Westeinde | GREX - Waterdunen

We starten op 4 November 2016 voor ons ligt het statenvoorstel Waterdunen, waarin GS voorstelt,

 • Einddatum wordt 1 Augustus 2018
 • Instemmen met de GREX 2017 en het dekkingsvoorstel voor het tekort
 • 3,7 Miljoen Euro beschikbaar te stellen uit de algemeen reserve voor het project Waterdunen

Vervolgens ga ik naar 1 December 2017 waarin GS voorstelt:

 • Einddatum project Waterdunen vastellen op 31 December 2019
 • Overdracht grond aan Molecaten kan medio 2018 plaatsvinden
 • Molecaten kan 1 Augustus 2018 starten met de bouw, mijlpaal is de opening van het park in het tweede kwartaal 2019
 • Eind 2018 gaat de getijdeduiker open en stroomt zout water Waterdunen in, waarmee de testperiode start

Vandaag 13 December 2019 ligt voor ons GREX Waterdunen 2020, GS stelt voor in stemmen met GREX 2020 en de planning:

 • Afronding 31 December 2020, “dat is nog 1 Jaar”
 • Vervolgens geeft u aan de nu nog geplande werkzaamheden zijn naar verwachting in 2020 afgerond
 • Levering gronden Molecaten najaar 2019 “voorzitter het najaar is voorbij”
 • Onderzoek getijdenduiker , en het vinden van een oplossingsrichting voor het waterbezwaar.

U geeft verder aan dat er een risico bestaat dat de gekozen definitieve maatregelen en de bijhorende financiële consequenties niet gedekt kunnen worden uit de post onvoorzien.

Voorzitter alles overziende vanaf 2016 zou je bijna kunnen gaan denken dat we aan het lijntje gehouden worden, of dat de regie die we in 2016 op ons genomen hebben onvoldoende is.

Dit kan zo niet doorgaan, dit baart het CDA zorgen.

Kan de Gedeputeerde de laatste stand van zaken weergeven. En kan de Gedeputeerde toezeggen nu of schriftelijk hoe de planning er tot het van 2020 er concreet uit ziet. Of zou het niet beter zijn om een eind datum te stellen en van daaruit terug te rekenen wat wanneer klaar moet zijn.

Als CDA vinden we dat er nog teveel openeinden in zitten termen als de komende jaren, mogelijke risico’s, het streven enzovoort mogen zeker in een afrondende fase niet meer voorkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.