23 juli 2021

Vervoer van deur tot deur: CDA is blij

Vrijdag 23 juli - MIDDELBURG - Vervoer van deur tot deur, zodanig gerealiseerd dat er recht gedaan wordt aan inclusiviteit, zowel waar het mensen met een beperking betreft als waar het betaalbaarheid betreft: het CDA is er blij mee.

Slimme mobiliteit: deelvervoer in verschillende modaliteiten om maximale bereikbaarheid op een zo schoon en zo betaalbaar mogelijke wijze te aan te bieden in Zeeland: het is één van de grote opgaven waar we op dit moment als Provincie Zeeland, samen met gemeenten en andere maatschappelijke partners voor staan.

Helder is dat het nodig is om tot ontschotting van financiën te komen om dit te realiseren. In de commissievergadering is hier uitgebreid over gesproken. We kunnen hier vandaag nog een keer de gedeputeerde om vragen. dat past bij onze rol. het moge duidelijk zijn dat we allemaal ook een ambassadeursfunctie zullen moeten vervullen om het bewustzijn dat we hier gezamenlijk beter van worden te versterken.

Het blijft een spannend traject. De verhouding tussen de dikke lijnen en het fijnmazig netwerk daaromheen is enerzijds de kracht van slimme mobiliteit, maar het is ook spannend hoe dit uit zal pakken.

Scholierenvervoer

Wordt het fijnmazige deel van het netwerk stevig genoeg om het scholierenvervoer efficiënt te regelen? Als scenario 2 het voorkeursscenario is, dan zijn er toch een aantal huidige buslijnen waar nu door scholieren gebruik van gemaakt wordt, die niet als ‘dikke lijn’ gelden. Is er dan voldoende materieel beschikbaar voor scholieren?

Mobiliteitscentrale

De keuze om te komen tot een mobiliteitscentrale die niet alleen de regierol heeft, maar die ook als zelfstandig rechtspersoon contracten af kan sluiten, draagt bij aan maximale integraliteit.

Tegelijkertijd moeten de democratische organen (gemeenteraden en PS) ook op de langere termijn kaderstellend en controlerend blijven. Hoe wordt dit proces geborgd? Het CDA is blij dat die vraag een plaats gekregen heeft in de lijst van wensen en bedenkingen, het CDA zal blijven volgen of dit straks ook goed geborgd is.

MaaS-app

Bij de ontwikkeling van MaaS heeft de overheid een rol als actieve intermediair. Landelijk is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hierbij betrokken en lopen er zeven pilots die voor een deel in 2021 worden afgerond.

Komt er, nu het landelijk uitgerold wordt, één IT-aanbieder voor de MaaS-apps? Wie sluit het contract af en draagt verantwoordelijkheid voor het toezicht?

Betaalbaarheid

Zijn de tarieven voor de verschillende vormen van vervoer gelijk of op zijn minst vergelijkbaar? Hoe wordt de betaalbaarheid voor de reiziger gegarandeerd?

Overeind blijft: het ideaal achter dit concept, waarbij niet alleen gestuurd wordt op goed, schoon, snel en betaalbaar vervoer voor de huidige gebruikers van openbaar of doelgroepenvervoer, maar waarbij het het allermooist zou zijn als ook autogebruikers verleid zouden kunnen worden om van dit deelvervoer gebruik te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.