01 maart 2021

Waterschap Scheldestromen: Rein van der Kluit over de KASZ

Maandag 1 maart - WATERSCHAP SCHELDESTROMEN - Op dit abstractieniveau zijn Zeeuwse overheden erin geslaagd een goede analyse te maken van wat nodig is om Zeeland klimaatbestendig te maken. Wat dat precies voor het waterschap meebrengt moet nog worden vertaald in de Waterschaps Klimaatadaptatie Strategie.

Wensen en bedenkingen CDA:

  1. Het waterschap moet nadrukkelijker naar buiten treden om de betekenis van het ordenend principe van water duidelijk te maken. Dat principe wordt alleen maar belangrijker. (zie ook dagblad Trouw van 25 februari jl.)
  2. CDA is voorstander van integrale planontwikkeling bij kustversterking. Alle belangen dan meewegen, zeker als het noodzakelijk blijkt te zijn te zoeken naar binnendijkse oplossingen. Daarbij is het noodzakelijk dat Natura 2000 een flexibeler karakter krijgt (reeds eerder door CDA naar voren gebracht).
  3. Bij vitale en kwetsbare infrastructuur meer aandacht voor bestaande infrastructuur. Niet alleen bij reguliere onderhoudsactiviteiten daarnaar kijken, maar op basis van risicoanalyse (ordenend principe!).
  4. Het CDA wil alle belangen (en niet alleen de landbouwbelangen) in de overwegingen betrekken, dus ook natuur. Daarbij moeten we niet meer spreken van natuurbehoud (= statisch) maar van natuurontwikkeling, omdat door de klimaatverandering de natuur mee verandert. Flexibilisering Natura 2000 dus. (zie ook onder 2)
  5. Als het gaat om de landbouw heeft het waterschap een belangrijke rol bij de zoetwaterbeschikbaarheid. CDA blijft zich daarvoor inzetten. Daarbij ook kijken naar de ge/verbruikskant. CDA vindt het gewenst bodemkwaliteit en waterbeheer meer in samenhang te bekijken. Kijk naar wat waterbeheer voor verbetering bodemkwaliteit kan betekenen. Verwezen naar project Lumbricus.
  6. Kan het DB al aangeven wat wordt bedoeld met de onzekerheden rond de verdringingsreeks? (kon het DB in commissievergadering geen antwoord op geven) (4.5.3)
  7. Tot de leidende principes behoort: we durven te experimenteren! Laten we in de WKAS tot uitdrukking brengen dat Scheldestromen inderdaad durft te experimenteren. Daarbij niet wachten op het langzaamste schip van het konvooi.
  8. De KASZ is een gezamenlijk project van de Zeeuwse overheden. We gaan er van uit dat alle overheden zich ook blijvend inzetten voor de doelen van de KASZ. Maar hoe kunnen de overheden elkaar daarop aanspreken? We zijn het vrijwillig aangegaan, maar daarna mag het niet vrijblijvend zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.