14 februari 2022

Wonen, wonen en nog eens wonen!

Vrijdag 11 februari - MIDDELBURG - Statenlid Rinus van 't Westeinde heeft een bijdrage geleverd over het agendapunt met betrekking tot het rekenkamerrapport over wonen. 

Wonen, wonen en nog eens wonen

Wonen, wonen en nog eens wonen, dagelijks horen we erover in krant of tv, en er is denk ik geen gemeentelijk verkiezingsprogramma waar wonen niet genoemd wordt.

Het rapport is uitvoerig besproken in 2 termijnen in de gezamenlijke commissie. De rekenkamer stelt in haar hoofdconclusie vast dat Provinciale Staten nu nog onvoldoende in staat zijn effectief sturing te geven aan de Zeeuwse woonmarkt, maar dat er verbetering in aantocht is.

Meer regie en meer sturing

Als CDA vinden we het belangrijk dat er meer regie en sturing nodig is op het gebied van wonen, en daarom benadrukken we de deelconclusies en de aanbevelingen.

We hebben 1 vraag aan de Gedeputeerde nl. in de behandeling van de najaarsnota in November heeft het CDA gevraagd om versnellingstafels te organiseren per gemeente is daarop in gezet zo ja, zijn er al resultaten te noemen, zo nee, waarom niet?

Ook wil het CDA een paar aandachtspunten meegeven voor het vervolg. Bouw niet alleen in de steden, maar ook in de kleinere kernen. Dit werd nog eens benadrukt bij ons werkbezoek van afgelopen week aan een jong bedrijf, die ons meegaf dat het vinden van personeel op zich al een probleem was, maar dat ook het vinden van een woning in de buurt er niet is.

Bouw niet alleen in de steden, maar ook in de kleinere kernen!

Daarnaast las ik in de krant dat er de laatste 6 jaar 150.000 sociale huurwoningen zijn gesloopt, plus dat ouderen langer zelfstandig moeten/kunnen wonen zorgt ervoor dat de doorstroming stokt. Ook het huisvesten van arbeidsmigranten wordt heel verschillend opgepakt binnen Zeeland. Sommige gemeentes zoeken eigen stimuleringsregelingen, en worden door projectontwikkelaars vaak voor de verkeerde doelgroep gebouwd, want daar staat rendement op de eerste plaats. Dit alles benadrukt nog eens het belang van een goede regie en sturing in provinciaal verband.

Amendement wonen

Als CDA dienen we een amendement mee in, dat door de VVD nader toegelicht zal worden, om het dictum aan te passen met als doel GS op te dragen de rol van de provincie op de woonmarkt te verstevigen door aan de hand van de Zeeuwse Woonagenda en de omgevingsvisie de instrumenten daarvoor te ontwikkelen en hen daarvoor de benodigde middelen beschikbaar te stellen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.