Landbouw

De landbouw en het cluster van agrarisch gerelateerde bedrijvigheid is een sterke pijler onder de Zeeuwse economie. Ruim 3600 agrofood-bedrijven zorgden in 2013 voor ruim 800 miljoen euro toegevoegde waarde en ruim 15.000 banen, circa 10 procent van de Zeeuwse werkgelegenheid. Het CDA heeft zich de laatste vier jaar ingezet om de sector te versterken en zal dit blijven doen. Het CDA wil dat de provincie Zeeland de steun voortzet voor onderzoek naar nieuwe teelten en technieken zoals precisielandbouw voor specifieke bemesting en het verhogen van de bodemkwaliteit. 

 

Ook wil het CDA het Agrarisch Kennis- en Innovatiecentrum Rusthoeve verder helpen ontwikkelen tot de ‘hotspot’ voor de plantaardige sectoren in Zeeland waar onderzoek, innovatie en ontwikkeling samenkomen. Dat is extra belangrijk, omdat door het afschaffen van de productschappen de ontwikkeling en innovatie voor plantaardige sectoren in Zeeland dreigt te vertragen. Zoetwater wordt steeds belangrijker voor de moderne landbouw. Nieuwe vormen van zoetwatervoorziening – waaronder de ‘Freshmaker’ – wil het CDA daarom ondersteunen. 

 

De grondgebonden landbouw heeft mede dankzij het CDA de mogelijkheid gekregen om te kunnen groeien nu quotums worden afgeschaft. De Zeeuwse veehouderijsector produceert nu het efficiëntst van Nederland  zonder het dierenwelzijn en milieu uit het oog te verliezen. Schaalvergroting in de landbouw zal doorgaan. Deze bedrijven produceren niet alleen gezonde producten, maar ook de verwerking vindt soms op deze bedrijven plaats met als gevolg een hogere toegevoegde waarde voor de Zeeuwse economie. Nog te vaak gaan onbewerkte producten in ‘bulkvorm’ de provincie uit. Daarom wil het CDA landbouwbedrijven –  middels maatwerk – de ruimte geven voor ver- en bewerking van landbouwproducten. 

 

In de huidige collegeperiode is de lobby voor de vlassector – mede dankzij het CDA –  succesvol geweest. Dit heeft geresulteerd in een tijdelijke subsidieregeling (tot en met 2014 bedrag per hectare). Vanaf 2015 wordt vlas in de vergroeningsmaatregel opgenomen. 

 

Door de toeslagrechten – die bijvoorbeeld in België nog steeds worden verleend – is er een ongelijk speelveld ontstaan in de vlassector. Deze toeslagrechten worden de komende jaren geleidelijk afgebouwd. Dankzij het CDA is in de provincie Zeeland compensatie op een andere manier ingebracht door de inzet van gronden van het Bureau Beheer Landbouw (BBL-gronden). In het verleden is deze vorm van compensatie erg succesvol gebleken. Daarom moet dit instrument de komende vier jaar met kracht worden ingezet. Daarnaast kan er hulp van de overheid worden ingeroepen ter overbrugging naar de ‘flat rate’ van 2019.

 

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) krijgt vanaf 2015 vorm en inhoud. De ‘vergroeningseisen’ voor de akkerbouw vanuit Europa wil het CDA verzachten door mogelijkheden te creëren voor (gezamenlijk) agrarisch natuurbeheer.

 

Na een moeizame start is het nieuwe glastuinbouwgebied op Biopark Terneuzen vrijwel geheel vol. In dit gebied wordt restwarmte en CO2 ingezet voor milieuvriendelijke en duurzame glastuinbouw. Er is ruimte voor een tweede glastuinbouwlocatie in Zeeland waarbij dit concept wordt toegepast. Het CDA wil dat de provincie laat onderzoeken of hiervoor een gezonde business-case mogelijk is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.