Landbouw

De agrarische sector is van groot belang voor de Zeeuwse economie en de samenleving. Er bestaat geen landelijk gebied zonder boeren. Hoewel de werkgelegenheid afneemt door technologische ontwikkelingen, beslaat de totale sector nog altijd een vijfde van onze economie. CDA Zeeland blijft zich inzetten voor de landbouwsector.

De provincie moet bijvoorbeeld ondersteunend zijn bij onderzoek naar nieuwe teelten en technieken, om de sector zo te innoveren en te verduurzamen. Ook in samenwerking met de industrie liggen er kansen, bijvoorbeeld rondom zoet restwater. Zoet water is van groot belang voor de landbouw, zeker ook voor de fruitteelt. Er is helaas steeds minder beschikbaar in ons zoute gebied. Zoetwaterbellen zijn schaars en moeten beschermd worden. Daarom moet het Deltaplan Zoetwater voortvarend worden uitgevoerd. Hiervoor dient er een fonds komen waarmee in de komende tien jaar, jaarlijks 50 miljoen euro beschikbaar komt. Door het te koppelen aan het stikstofvraagstuk, kan een beroep worden gedaan op de 25 mld die landelijk beschikbaar is. Dit is ook een onderwerp waarbij het belangrijk is om cofinanciering vanuit Europa en de daarbij behorende richtlijnen mee te nemen in het beleid en budget.

In Zeeland is de landbouwketen in zijn geheel aanwezig. Het is daarom belangrijk dat landbouwbedrijven de ruimte hebben voor ver- en bewerking van landbouwproducten, zodat de toegevoegde waarde voor onze economie groeit. Naast investeringen in duurzaamheid en modernisering, moeten er ook regelingen voor jonge landbouwers blijven.

Jonge agrariërs moeten ruimte krijgen om te ondernemen: geld kan beter besteed worden aan jonge ondernemers die willen innoveren, dan aan het uitkopen van bedrijven. Daarnaast moet innovatie en kennisdeling doorlopend centraal staan, waar bedrijven als de Rusthoeve aan bijdragen.

CDA Zeeland zet vanuit haar grondslag rentmeesterschap in op onder andere agrarisch natuurbeheer: juist boeren profiteren van een sterke biodiversiteit. Natuur en landbouw moeten meer met elkaar verbonden worden en juist de agrariërs zijn goed bekend met de lokale omstandigheden en natuurwaardes, wat kan helpen om de landbouw steeds natuurinclusiever, duurzamer en klimaatbestendiger te maken. Dit is goed voor de sector, de economie en de natuur. Het Natuurnetwerk Zeeland moet in 2027 afgerond zijn, conform het Natuurakkoord. Door hier gebiedsgericht aan te werken wordt de effectiviteit van maatregelen vergroot, wordt de samenwerking van boeren binnen een regio versterkt én worden de soms optredende spanningen tussen natuur en landbouw verminderd. Ook voor terreinbeherende organisaties is het van belang om bij het onderhoud van gebieden samen te werken met de boeren. Als telers en natuur samenwerken, kan een waardevol en duurzaam win-win systeem ontstaan en wordt onze voedselproductie toekomstbestendig en natuurinclusiever. Een goed voorbeeld hiervan is het project Strokenteelt. Ook rondom stikstof is het belangrijk om gezamenlijk het natuurbeheer op te pakken.

CDA Zeeland zet vanuit haar grondslag rentmeesterschap in op onder andere agrarisch natuurbeheer: juist boeren profiteren van een sterke biodiversiteit.

Tenslotte ziet CDA Zeeland de ontwikkelingen op het platteland, bijvoorbeeld als het gaat om leegstand van gebouwen, ook als aandachtspunt. Leegkomende gebouwen is een kans voor Nieuwe Econmische Dragers. Maar ook een risico. Verkrotting of ongewenste activiteiten moeten we voorkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.