Economie & MKB

Onze regionale economie is belangrijk voor Zeeland. De provincie moet daarom investeren in een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, ondernemers en kennisinstellingen. Dat betekent voldoende bedrijfsgronden, snelle vergunningsprocedures, ondersteuning bij het vinden van personeel en het verbinden van bedrijven via kennis- en innovatienetwerken. Daarbij hoort ook goede mobiliteit en bereikbaarheid, net als de voorzieningen in de zorg, het onderwijs en cultuur.

Duurzame groei

CDA Zeeland zet in op duurzame economische groei, door bedrijven binnen te halen met groeipotentie en Zeeuwse topsectoren te stimuleren en ondersteunen. Het is essentieel dat bedrijven graag naar Zeeland willen komen en hier willen blijven. Impuls Zeeland speelt een grote rol bij het binnenhalen van vernieuwende en innovatieve bedrijven, vooral gekoppeld aan de verduurzaming van de industrie en aan bestaande sectoren. Daarom verdienen ze blijvende ondersteuning van de provincie. Net als de Economic Board als onafhankelijk orgaan, van wie gevraagd en ongevraagd advies kan komen.

De kennis- en innovatienetwerken zijn zeer relevant voor bedrijven in Zeeland en verdienen daarom meer budget vanuit de provincie. Ook is de digitale infrastructuur een steeds essentiëler onderdeel in de huidige economie. Glasvezel moet in de hele provincie beschikbaar zijn voor elke woning en elk bedrijf. Zeker in de kleine kernen en het buitengebied moet glasvezel gerealiseerd worden, waarbij de Provincie als kartrekker verschillende aanbieders samenbrengt zodat inwoners maximaal profiteren.

De provincie moet samenwerken met het Zeeuwse bedrijfsleven en het onderwijs om data in te zetten voor de Zeeuwse economie en ICT te gebruiken bij het ontwikkelen van onze samenleving en economie. 

Havengebied

North Sea Port heeft een belangrijke logistieke functie in Zeeland en daarbuiten. Het is belangrijk om nieuwe kansen voor het havengebied te benutten, zoals de ontwikkeling van de circulaire economie. Denk daarbij aan recycling en meer doen met biobased materialen. Initiatieven die leiden tot een completere zeehaven moet de provincie waar mogelijk steunen en faciliteren. De verdere logistiek rondom de haven is tevens van groot belang. CDA Zeeland wil dat de R4 vierbaans wordt tot Gent, dat de VEZA-boog (spoorverbinding naar Antwerpen) wordt aangelegd en dat de lijn Terneuzen- Gent de komende periode daadwerkelijk wordt aangelegd nu aan Nederlandse kant de middelen beschikbaar zijn.

Daarnaast wil het CDA Zeeland een financieel gezond North Sea Port, wat de provinciale garanties afbouwt. Ook het maatschappelijk effect, zoals duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, is relevant. Tenslotte is de scheepsbouw een belangrijke sector voor zowel de havens als de Zeeuwse economie. De provincie Zeeland moet zich samen met andere provincies inspannen om alle marineschepen voor de Koninklijke Marine te laten ontwikkelen, bouwen, inrichten en onderhouden door de Nederlandse scheepsbouwindustrie. Ook onderzeeboten moeten hier gebouwd worden.

Het Midden- en Kleinbedrijf

Het MKB is de ruggengraat van onze economie en het cement van onze samenleving. CDA Zeeland wil dan ook dat de provincie blijft investeren in fondsen die het MKB ondersteunen en in ontmoeting van en kennisdeling door ondernemers. Voor het MKB is het ook van belang dat de grote industrie in Zeeland blijft en dat nieuwe bedrijvigheid zich in Zeeland vestigt. Ook kleine(re) bedrijven moeten mee kunnen doen in de energietransitie, waarbij de provincie het MKB moet ondersteunen door bijvoorbeeld gezamenlijk te zoeken naar manieren voor kennisdeling. Daarnaast moet de provincie innovatie in het MKB stimuleren via subsidies voor specifieke ontwikkelingen en moeten de exportkansen van het MKB bevorderd worden. Veel middelgrote en grotere Zeeuwse MKB bedrijven hebben een internationale groeipotentie. De provincie moet daarom geld vrijmaken voor (Zeeuwse) handelsmissies en het intensiveren van het project internationalisering ten behoeve van Trade and Innovate bij Impuls Zeeland. In samenwerking met het MKB en andere belangengroepen kan de provincie op deze manier de Zeeuwse economie structureel versterken.

CDA Zeeland wil dat de provincie blijft investeren in fondsen die het MKB ondersteunen.

Familiebedrijven

Tenslotte vestigt CDA Zeeland extra aandacht op familiebedrijven. De vele familiebedrijven hebben te maken met kwesties als opvolging, financiering of (gebrek aan) innovatiekracht. De provincie moet kennisontwikkeling rondom familiebedrijven met het onderwijs stimuleren en faciliteren, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij het netwerk van VNO-NCW, een lector te binden of een speciaal loket in te richten. Het is dus belangrijk om regelgeving te verbeteren en deze bedrijven te ondersteunen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.