In ons programma maken wij deze keuzes voor een eerlijke economie

Bedrijvigheid

Toerisme & Recreatie moeten  een nog belangrijker motor worden voor de plaatselijke economie. Ondernemers die Tholen willen profileren als dé ‘place to be’ voor o.a. cultuurproevers, natuurliefhebbers, watersporters, duikers, surfers,  fietsers, wandelaars en campinggasten, en daar daadwerkelijk en aantoonbaar bijdragen aan willen leveren, worden door de gemeente bij voorrang gefaciliteerd; uitbreiding van de voet- en fietsveren en de aanleg van strandjes wordt toegejuicht. Ook het verder uitbreiden van een wandelroutenetwerk en het verbeteren van het fietskooppuntensysteem. Stuk voor stuk uitgelezen ingrediënten om passagiers van riviercruiseschepen van het Thoolse te laten genieten in nauwe samenwerking met Willemstad en Bergen op Zoom. De gemeente draagt bij aan faciliteiten voor de aanleg van deze schepen. 

Recreatieondernemers krijgen meer verantwoordelijkheid op het gebied van toeristische voorzieningen.  De extra opbrengst aan toeristenbelasting wordt in een ondernemersfonds gestort.

De recreatieondernemers trekken andere ondernemers aan om gezamenlijk   verantwoordelijkheid te dragen voor de toeristische impuls en om het fonds   verder te voeden.

Ondernemersverenigingen worden te allen tijde geraadpleegd bij gemeentelijke planvorming die een  relatie heeft met ondernemersbelangen. Vanuit die invalshoek is gemeentebelang ondernemersbelang en ondernemersbelang is  gemeentebelang.

Onze gemeente kent een sterke bedrijvigheid die geworteld is in de omgeving en in de samenleving, zoals de agrarische sector. (zie verder 5.3)

De gemeente streeft naar een zo divers mogelijk palet van bedrijvigheid, om alle sectoren zo veel mogelijk in de gemeente vertegenwoordigd te hebben en een zo divers mogelijke werkgelegenheid te hebben. Hieronder valt ook het bieden van ruimte aan en aantrekken van innovatieve en high-techbedrijven.

Tholen heeft veel te bieden: een bevolking met een alom geroemde arbeidsmoraal, gunstige ligging en prima vestigingsvoorwaarden. De gemeente moet zich blijvend inspannen dit uit te dragen om zo bedrijven naar Tholen te halen. Dat is goed voor de gemeentelijke portemonnee en goed voor de lokale werkgelegenheid.

Het is belangrijk dat lokale producten en diensten zoveel mogelijk lokaal verkocht kunnen worden. De gemeente ondersteunt initiatieven die dit mogelijk maken en neemt hier zelf het voortouw in door dit in het inkoopbeleid op te nemen.

Economische activiteiten vanuit de gemeente moeten voldoen aan Wet “Markt en overheid”. De gemeente mag geen oneerlijke concurrentie met bedrijfsleven aangaan. Paracommercie moet worden tegengegaan.

Stad en land

 De gemeente stimuleert inspanningen die erop gericht zijn verloedering door bijvoorbeeld verkrotting van woningen en bedrijfsruimten en verwildering van tuinen tegen te gaan. Zet in op het bekend maken van provinciale regelingen/subsidies.

Het minder mogen gebruiken van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen is een goede zaak, maar mag niet ten koste gaan van de beeldkwaliteit van de straat. De gemeente onderzoekt daartoe alternatieve methoden van onkruidbestrijding in samenwerking met andere gemeenten.

Ondernemers en gemeente zijn  samen verantwoordelijk  voor aantrekkelijke en bloemrijke winkelgebieden. De centra van onze kernen blinken tijdens het toeristenseizoen uit in ‘kleur en fleur’.

 

Onze inwoners vinden de gemeente Tholen een prachtige gemeente. Om dit op onderdelen te verbeteren, op peil te houden en uit te bouwen moeten we informatie hebben die de gemeente daarbij kan helpen. De leefbarometer is daarvoor een adequaat instrument. Daarnaast vinden wij dat de Elsevier-ranking waarop de gemeente Tholen langjarig consequent zeer laag scoort moet worden geanalyseerd. Ook dat kan informatie opleveren die van belang is om de gemeente tot een nog mooiere gemeente te maken.

Ruimte geven aan agrarische bedrijvigheid

 De gemeente stimuleert inspanningen die erop gericht zijn verloedering door bijvoorbeeld verkrotting van woningen en bedrijfsruimten en verwildering van tuinen tegen te gaan. Zet in op het bekend maken van provinciale regelingen/subsidies.

Het minder mogen gebruiken van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen is een goede zaak, maar mag niet ten koste gaan van de beeldkwaliteit van de straat. De gemeente onderzoekt daartoe alternatieve methoden van onkruidbestrijding in samenwerking met andere gemeenten.

Ondernemers en gemeente zijn  samen verantwoordelijk  voor aantrekkelijke en bloemrijke winkelgebieden. De centra van onze kernen blinken tijdens het toeristenseizoen uit in ‘kleur en fleur’.

 

Onze inwoners vinden de gemeente Tholen een prachtige gemeente. Om dit op onderdelen te verbeteren, op peil te houden en uit te bouwen moeten we informatie hebben die de gemeente daarbij kan helpen. De leefbarometer is daarvoor een adequaat instrument. Daarnaast vinden wij dat de Elsevier-ranking waarop de gemeente Tholen langjarig consequent zeer laag scoort moet worden geanalyseerd. Ook dat kan informatie opleveren die van belang is om de gemeente tot een nog mooiere gemeente te maken.

Duurzaamheid

We geven ontwikkelingen op het gebied van opwekking en toepassing van duurzame energie ruime kansen; zo ook bij bestaande woningen.
Windmolens mogen in concentratiegebieden worden geplaatst, mits een deel van de opbrengst ten goede komt aan lokale maatschappelijke initiatieven.
We moeten zorgen dat Tholen in 2050 energieneutraal is: alle energie die dan wordt gebruikt is hernieuwbare energie. (zon, wind, geothermie, aardwarmte, getijdestroom, biomassa etc. etc.) De gemeente moet hierin een voorbeeldrol vervullen. Deze voorbeeldrol geldt tevens voor circulair inkopen en Afvalreductie.

Een verplichting tot gasaansluitingen moet komen te vervallen.
Schaliegas(proef)boringen en -winning blijven ongewenst.

Zonne-energie is hard nodig om de transitie te maken naar duurzame energie. Het CDA vindt het echter moeilijk uit te leggen dat er zonneweides kunnen komen op (goede) landbouwgrond, terwijl er dmv meervoudig ruimtegebruik nog voldoende alternatieven voor handen zijn, zoals daken van woningen, schuren, bedrijven, overheidsgebouwen, etc.

Als het kabinet definitief kiest voor  een robuust ecosysteem in Volkerak-Zoommeer door verzilting en terugbrengen van getij, dan wordt de uitvoering daarvan pas ter hand genomen als de zoetwateraanvoer en -beschikbaarheid voor  de agrarische ondernemers is gerealiseerd en gegarandeerd.

De gemeente moet de in gang gezette onderzoeken  naar passende oplossingen voor de geurproblematiek van intensieve veehouderijen voortzetten.

Stimuleringsfonds samenleving moet ingezet kunnen worden om collectieve   duurzaamheidsinitiatieven vanuit de samenleving te stimuleren. De 
samenleving is gebaat bij zowel fysieke als sociale duurzaamheid. 

Vakonderwijs

Het bedrijfsleven en de samenleving zijn gebaat bij goed en gekwalificeerd personeel. De gemeente gaat de zoektocht naar stage-,werkervarings- en afstudeerplaatsen ondersteunen voor  het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Mobiliteit

Voor een goede en veilige verkeersafwikkeling van Tholen-stad en van het bedrijventerrein is de derde ontsluiting op de Nieuwe Postweg geen luxe maar noodzaak.
Een doorgaande weg voor vrachtwagens in een dorp is niet meer van deze tijd. Het zorgt voor veel overlast en verkeersonveilige situaties. Daarom moet de rondweg voor Oud-Vossemeer er komen.

Gezonde gemeentefinanciën

De gemeente Tholen moet een financieel gezonde gemeente blijven. De woonlasten overstijgen die van de gemiddelde Nederlandse gemeente niet. 

Tholen moet als zelfstandige gemeente behouden blijven. Gemeentebestuur en inwoners dienen over en weer herkenbaar, nabij en aanspreekbaar te zijn. Uiteraard zoekt de gemeente Tholen daar waar nodig de intergemeentelijke samenwerking. Schaalvergroting door herindeling is niet het antwoord op de uitdagingen waarvoor gemeenten staan. Bovendien is aangetoond dat efficiëntie, effectiviteit afnemen en de kosten navenant toenemen.

De ambtelijke en bestuurlijke organisatie is kwalitatief en kwantitatief zodanig ingericht en toegerust dat flexibel  en adequaat kan worden ingespeeld op de veranderende en complexer wordende samenleving. Uiteraard tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.