In ons programma maken wij deze keuzes voor de zorg

Preventie

Door in de kantine van de sportvereniging of school gezonde producten aan te bieden, wordt meegeholpen de keuze voor een gezonde leefstijl bij de leden of leerlingen te bevorderen en daarmee het groeiende probleem van overgewicht tegen te gaan. Gemeente, scholen en (sport)verenigingen gaan deze uitdaging gezamenlijk aan.

Persoonlijke kracht

We willen ook in de zorg de mogelijkheid instellen dat inwoners met een ‘recht om uit te dagen’ voorstellen doen om zelf de zorg in hun omgeving te   organiseren als alternatief voor zorg die wordt aangeboden door de gemeente.

Omzien naar elkaar

Kerken, zorgcentra, zorgleveranciers,  organisaties als het Leger des Heils en gemeente worden steeds belangrijker partners van elkaar in  de bestrijding van armoede en in het verlenen van mantelzorg en het ondersteunen van mantelzorgers. Hier is geen scheiding van kerk en staat van toepassing. Integendeel. Met behoud van diversiteit en keuzevrijheid kunnen we door samen te werken een schild voor de zwakken zijn. 
Wij vinden dat een op te zetten coördinerend platform een belangrijke schakel moet worden in deze ketenaanpak.

(Mantel)zorg voor kwetsbaren en ouderen.

Op professionele zorg voor kwetsbare en hulpbehoevende ouderen wordt niet bezuinigd.

In de snel veranderende samenleving is het goed om ouderen mee te nemen in de digitale wereld.

Om in conditie te blijven worden sport- en spelprogramma’s ontwikkeld en aangeboden.

Ouderenbonden en andere verenigingen en organisaties die zich sterk maken voor het welzijn van de ouderenmogen rekenen op subsidie van de gemeente. Ook hier geldt dat ze wel worden gestimuleerd minder afhankelijk te worden van deze overheidssubsidie.

Gezond oud worden en langer zelfredzaam blijven vraagt om actieve participatie van deze groter wordende groep. Combinatiefunctionarissen kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Zij kunnen een coördinerende rol vervullen tussen de betrokkenen, verenigingen, ouderenorganisaties en zorg- en welzijnsinstellingen.

Voorzieningenconsulenten en budgetcoaches hebben een belangrijke taak bij schuldhulpverlening. Inzetten op preventie moet prioriteit krijgen; voorkomen is beter dan genezen. Indien noodzakelijk biedt de gemeente een solide en sociaal vangnet.

De website van de gemeente moet toegankelijk zijn, ook als het gaat om bestaande regelingen en hoe en wanneer daar gebruik van kan worden gemaakt. De informatievoorziening over training, weerbaarheid e.d. is via de website ook helder, eenduidig en uitnodigend.

Gemeente en Stadlander moeten in samenwerking met met bijvoorbeeld Anna Zorgt prestatieafspraken maken over zorg-op-maat en huisvesting voor kwetsbare groepen. 

Een sociale/zorgkaart moet inzicht gaan geven in de mogelijkheden die er op het gebied van zorg en welzijn zijn. 

Een coördinatieschema moet inzichtelijk maken wie waar verantwoordelijk voor is en de gemeente moet daarin coördinerend professioneel ondersteunend zijn. 

Naast de bestaande aanspreekpunten voor jeugd- en jongerenzorg, moeten er ook aanspreekpunten zijn bij de gemeente op het gebied van ouderenzorg.

Geef de mantelzorger of ouderenadviseur een vaste positie bij het keukentafelgesprek.

Betrek mantelzorgers, als ervaringsdeskundigen, bij het opstellen en de uitvoering van het beleid.

Maak het plaatsen van tijdelijke mantelzorgunits mogelijk naast de woning van degene die zorg behoeft.

Organiseer professionele ondersteuning van mantelzorgers voor informatie, advies of praktische ondersteuning.

Geef blijken van waardering aan mantelzorgers door bijvoorbeeld een mantelzorgprijs, het verstrekken van een mantelzorgcompliment of een gezellige avond uit.

Voor ons is eenzaamheidsbestrijding een speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid. Wij willen in samenspraak met maatschappelijke organisaties een gemeentelijke aanpak van eenzaamheid, waarbij ouderen die in isolement dreigen te raken regelmatig worden bezocht.  Belangrijk is dat vrijwilligers en professionals tijdig (leren) signaleren wanneer eenzaamheid zorgwekkende vormen gaat aannemen. Op deze manier kan er tijdig informele ondersteuning of zo nodig professionele interventie in gang worden gezet.

De nieuwe lichting gepensioneerden heeft veel in huis. Omdat we hen graag actief bij de samenleving betrokken houden, zijn we van plan alle mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken een informatiepakket aan te bieden waarin zij worden opgeroepen hun talent en kennis in te zetten voor de Thoolse gemeenschap.

Samenwerking met professionals

Neem de regie als gemeente voor de samenwerking van professionals, (huisartsen, CJG, onderwijs, politie, maatschappelijk werk) om een integrale aanpak in de buurt mogelijk te maken. Bij een integrale aanpak waarborgt de gemeente goede bereikbaarheid en snelle doorschakeling waar nodig (24-uursbereikbaarheid, korte lijnen naar huisartsen en zorgorganisaties)

Financiën

Om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen sluit de gemeente een collectieve zorgverzekering af. Minima kunnen dan tegen een gereduceerd tarief een zorgverzekering afsluiten via de gemeente. Deze tegemoetkoming moet wel in een eerlijke verhouding staan tot kosten van mensen die net buiten de regeling vallen. (110% van de bijstandsnorm) Om de deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering te vergroten betaalt de gemeente daarbij zo nodig een deel van de premie, zoals wettelijk verplicht.
Waar mogelijk draagt de gemeente bij in natura (jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds)
Financiële middelen vanuit gemeentefonds mogen binnen sociaal domein volledig worden besteed. Solidariteit is niet alleen opkomen voor zwakkeren, maar ook respect en waardering hebben voor inzet en talent.

Eigen bijdrage

Wij bepleiten een vangnetregeling in de bijzondere bijstand voor eigen bijdragen.  Wij kiezen een maximumbedrag dat een gezin aan eigen bijdragen moet betalen. Een inkomensstaffel voor eigen bijdragen vinden wij nodig, zodat mensen die net boven de minimumgrens zitten niet onevenredig hoge eigen bijdragen hoeven te betalen

Eigen bijdrage

Wij bepleiten een vangnetregeling in de bijzondere bijstand voor eigen bijdragen.  Wij kiezen een maximumbedrag dat een gezin aan eigen bijdragen moet betalen. Een inkomensstaffel voor eigen bijdragen vinden wij nodig, zodat mensen die net boven de minimumgrens zitten niet onevenredig hoge eigen bijdragen hoeven te betalen. 

Organisatie

Goede voorbeelden van ‘zorg-voor-elkaar’ in onze woonkernen zijn Anna Zorgt en de in ontwikkeling zijnde zorgloketten in andere woonkernen. De gemeente stimuleert dergelijke initiatieven en geeft vertrouwen en ruimte aan de creativiteit, deskundigheid en enthousiasme van deze mensen die de kracht van de samenleving zijn en verder kunnen aanboren

Werk,participatie en armoedebestrijding

Minima worden daar waar nodig en gewenst financieel ondersteund. Werk en opleiding is  niet het enige, maar wel het beste middel om financieel onafhankelijk te worden en te blijven. Maatwerk is ons uitgangspunt.        

Mensen met een uitkering mogen niet geïsoleerd komen te staan in de samenleving. Wij vinden dat de gemeente zich actief moet inzetten om mensen te motiveren een bijdrage te leveren aan de samenleving. Dit kan in de vorm van werk, dat doorgaans door vrijwilligers wordt verricht.

Leidend is de (Olympische) gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen.

Tegenprestatie en participatie zijn wettelijk geborgd. Werken in combinatie met uitkering moet “lonend” zijn, dus werken met behoud van uitkering + een bonus.

Het is helaas niet reëel om te veronderstellen dat alle oudere werklozen op korte termijn een vaste baan kunnen vinden. Vaak zijn deze mensen wel op een andere manier in de samenleving actief, bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger.Die inzet verdient waardering van de samenleving en van de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.