18 juli 2021

Algemene Beschouwingen

Algemene beschouwingen Kadernota 2022-2025 CDA We zijn hier om de Kadernota 2022 te bespreken. Het is mooi dat we dat weer fysiek kunnen doen, op de plaats waar we in de openbaarheid horen te beraadslagen. Ook bij dit beleidsstuk wil onze fractie allereerst het College en het ambtelijk apparaat complimenteren met het voorliggende stuk. Het geeft een heldere duiding van de situatie waar onze gemeente zich nu bevindt. Dat is financieel geen florissant beeld en geeft aan hoe enorm afhankelijk we zijn van hoe de financiële pet staat bij de Rijksoverheid. De in de meicirculaire aangekondigde extra bijdrage zal waarschijnlijk een grote stap zijn richting de zo noodzakelijke structurele begroting 2022… maar het is steeds weer met hangen en wurgen. Het CDA blijft voor een solide en terughoudend financieel beleid. We verwachten veel van de operatie ‘toekomstbestendig begroten’, maar verwachten ook veel van het College qua timing. Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat nog veel financiële analyses gemaakt moeten worden. Wij zien dan ook met belangstelling uit naar de raadsbrief met de planning. En deze planning mag best uitdagend zijn. We willen snel aan de slag! De CDA-fractie kan zich vinden in de koers die door het College is uitgezet voor de begroting 2022 voor de bestemming van eventuele en incidentele meevallers: - inzet voor minder bezuinigen - inzet voor incidentele ontwikkelingen en vervolgens - inzet voor de versterking van de financiële positie. Bij deze bestemming, en meer in het algemeen, staan drie uitgangspunten centraal. Allereerst zullen we naar de menselijke maat moeten meten. Iedere Lisser is meer dan simpel “een ingezetene” van “een gemeente”. De Lisser is niet alleen consument, afnemer van gemeentelijke diensten of (als het meezit) stemmer bij de vierjaarlijkse verkiezingen. De Lisser maakt ons dorp tot wat het is. Wij vragen extra aandacht voor de sociale gevolgen van Corona. Lissers die hun gebruikelijke sociale omgeving kwijt zijn geraakt, wensen wij toe dat ze weer snel het gevoel krijgen er bij te horen. Indien er middelen uit het Corona-fonds onbenut blijven, dan pleit onze fractie ervoor om deze in te zetten voor een versnelde revitalisering van eenzamen. Een impuls in de cohesie van onze gemeenschap is een zeer waardevolle. Lissers die samen het dorp maken, dat herkende onze fractie ook in de keuze van het College bij de inzet van de Maregroep voor de huishoudelijke hulp, met name de was- en strijkservice. Wij geven in overweging om met de Maregroep te overleggen om statushouders te betrekken bij deze service. Dit lijkt een uitstekende manier om te integreren in de Lisser samenleving. Want ook vluchtelingen horen erbij. Ook voor hen geldt de menselijke maat. De thematiek “Voor alle Lissers” brengt mij op een andere vraag. Voor wie willen wij een gemeente, een dorp zijn? Als het eenvoudige antwoord ‘iedereen’ blijkt te zijn, dan moeten wij er ook voor zorgen dat Lissers makkelijk naar hun werk kunnen. Een gemeenschap is niet veerkrachtig als te veel, vaak jongere, mensen na hun opleiding of studie wegtrekken, omdat hun werk niet bereikbaar is. Wij blijven het College daarom vragen om de ontsluiting van de noordelijke Bollenstreek als prioriteit vast te houden. Wij verwachten dat de wethouder blijft sleuren op dit dossier en waar mogelijk de regie neemt in het overleg met de regio, de provincies, met onze buren in de meest brede zin van het woord. Laat duidelijk zijn dat onze ambities hier onverminderd betekent: gelden die voor onze regio zijn gereserveerd, moeten hier besteed worden! We zijn niet graag een plaat waarin de naald is blijven hangen, maar ook in deze algemene beschouwingen vragen wij aandacht voor passende woningen voor alle Lissers. Heel specifiek vraagt de CDA-fractie het College om zijn ambities in de woningbouw vast te houden en waar mogelijk te intensiveren. We noteren, helaas net als vorig jaar de volgende projecten: Swets en Zeitlinger met de daarvoor beschreven doelgroepen van starters en arbeidsmigranten. Snel actie, want Lissers willen wonen. Dever Zuid en Geestwater hetzelfde verhaal! Lissers verdienen het dat dit opgepakt wordt. Omdat we weten dat Lisse met name de komende 10-15 jaar behoefte heeft aan extra woonruimte voor starters, vraagt de CDA-fractie voor creatieve oplossingen. We hebben niet veel eigen grond, maar kunnen we niet creatief omgaan met die kleine stukjes die in ons bezit zijn of met geschikte locaties die in het bezit zijn van derden ? Denk aan tijdelijke woningbouw. Waarom kan de gemeente Leiden containers plaatsen voor studenten en zouden wij dat niet kunnen voor jonge Lissers die niet graag uitvliegen naar de omliggende steden, maar Lisser willen blijven? Voor de oudere Lissers die langer zelfstandig blijven wonen, blijven buurtcentra van groot belang. Zij zorgen voor samenkomst en bevorderen zelfstandigheid voor ouderen die (nog) geen zorg nodig hebben. Daarom ziet de CDA-fractie met smart uit naar de aanstelling van een projectmanager voor de Beukenhof. College, hier móeten de komende 9 maanden stappen gezet worden. Ook de CDAfractie, zelfs de CDA-fractie, heeft geen behoefte om de Beukenhof te betrekken in de verkiezingscampagne. We zoeken geen splijtzwammen, maar zoeken ruimte voor alle Lissers. Voorzitter, ik sluit af. In deze kadernota reageert het College niet over de verkiezingen heen, maar er zijn voldoende zaken om op te pakken. Wij zien met belangstelling uit naar de Begroting 2022, waarbij we er op rekenen dat de rijksoverheid haar verantwoordelijkheid neemt en passende structurele budgetten ter beschikking stelt voor de taken die zij aan de gemeente hebben overgedragen. Geen taken zonder knaken, is een ferme uitspraak. We hopen dat het zover niet hoeft te komen. Lisse, 25 juni 2021 Frank Mélotte |Jeanette Loos| Gerrit Meiland |Ben Lanser |Marianne Bergman

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.