Kees van der Zwet

Wethouder

Ik ben Kees van der Zwet, geboren en getogen in De Engel en woon inmiddels al weer ruim 30 jaar in de Poelpolder. Tot voor kort ben ik werkzaam geweest als zelfstandig openbaar accountant via een eigen kantoor. Naast mijn arbeidzame leven ben ik ook steeds lokaal en regionaal bestuurlijk actief geweest o.a. bestuurslid van Alverha BCL, lid steunstichting van het Fioretti College en tegenwoordig nog als bestuurslid van de St. voorheen Coöp Onderling Belang en de St. Uitgaansdag Ouderen Lisse.

 

Van 1991-1998 en van 2014-2018 was ik gemeenteraadslid in Lisse en van 2003-2008 CDA-lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Inmiddels ben ik vanaf medio mei 2018 wethouder in Lisse. Hierbij behartig ik binnen het college de portefeuilles Financiën, Economische Zaken, Grondzaken en grondexploitatie, Recreatie en toerisme, Natuur en Landschap, Openbare Ruimte, Milieu en afval, Flower Science. Ook ben ik projectwethouder voor de nieuwbouw van de Ter Specke Sporthal en De Beukenhof.

In mijn rol als wethouder wil ik mij inzetten voor een samenleving waarin we elkaar met respect behandelen en elkaar ruimte geven om te leven en te laten leven. Een samenleving waarin kinderen veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een samenleving die zorgt voor ouderen en hen de aandacht geeft die zij verdienen. Een samenleving waarin eenieder kan en mag participeren in de inrichting van zijn/haar woon- en leefomgeving. Maar ook een samenleving waarin zij die participeren ook respect en aandacht hebben voor de belangen van hen die niet kunnen of willen participeren in het openbare debat over de inrichting van Lisse.

In de praktijk van alledag houdt dit in dat we vanuit bovenstaande doelstellingen kijken naar het voorzieningenniveau dat we hebben, in relatie tot de kosten die dat met zich meebrengt. Dat we daar, waar mogelijk, inzetten op de duurzaamheidsdoelstellingen, vooral in de openbare ruimte; waarbij we bij herinrichting van woongebieden en groenvoorziening dit doen in samenspraak met de direct betrokken inwoners. Dat we in de groenvoorziening inzetten op inheemse beplanting en daarmee de biodiversiteit bevorderen. Ook moeten we rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de stijgende temperatuur maar ook met extreme droogte en extreme regen. 

Bij het afval wil ik mij inzetten om te komen tot een verdere vermindering van het restafval. Dit om verder te komen in de doelstellingen van een circulaire economie. De duurzaamheidseisen zullen ook een rol vervullen bij de realisatie van de nieuwbouwprojecten Ter Specke en De Beukenhof 2.0

Naast deze duurzaamheid is de toekomstbestendigheid van deze voorzieningen van belang. Er wordt niet alleen gekeken naar de wensen van de huidige gebruikers, maar ook geanticipeerd moet worden op de wensen van toekomstige gebruikers. Beide voorzieningen vervullen een rol binnen de gemeentelijke doelstellingen binnen het huidige en toekomstige sociale- en maatschappelijke domein. We hebben met elkaar een mooi groen dorp met een hoog voorzieningenniveau. Beide vragen aandacht en onderhoud om daarmee in te spelen op nieuwe ontwikkelingen om ze te behouden en om ze door te geven aan de toekomstige inwoners van Lisse.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.