03 juli 2023

Vanuit de gemeenteraad

Het zomerreces is begonnen. Als raads- en commissieleden mogen we sinds afgelopen donderdag weer even ademhalen en genieten van het mooie weer; lekker nieuwe ervaringen opdoen! De periode vóór het zomerreces zijn we vooral bezig geweest met de kadernota, het stuk dat richting geeft aan de begroting 2024. In de kadernota bepaalt de raad binnen welke kaders het college de begroting op kan stellen. Dat lijkt ‘alleen maar om geld’ te gaan, maar waar je wel of geen geld aan besteedt, dat bepaalt vooral wat je wel en wat je niet wilt. Het stuk is dus belangrijker dan alleen maar om vast te stellen of de begroting wel sluitend is.
De CDA-fractie heeft de kadernota onderschreven. Dat betekent dat we volgend jaar financieel voorzichtig zullen zijn, verder willen met bouwen van woningen én onze zwakkere inwoners blijven ondersteunen. Ik haal de belangrijkste zaken naar voren.
Eerst het zuur. Zoals het er nu naar uitziet ontkomen we er niet aan dat de OZB met de inflatie mee omhoog gaat. De kosten, en de salarissen, worden steeds hoger. Dat treft ook de gemeente. Onze fractie heeft zich duidelijk uitgesproken dat een OZB-verhoging boven de inflatie nu niet aan de orde is.
Er zijn ook ‘leuke dingen’ te melden. Komend jaar gaan we verder met mooie bouwprojecten en daarbij zullen we er nog beter op letten dat onze inwoners zich gehoord weten. Participatie blijft belangrijk.
Helaas is door een aantal partijen de kadernota aangepast, zodat we komende periode niet 2 maar slechts 1 BOA (buitengewone opsporingsambtenaren) extra krijgen. Onze fractie vindt dat geen goede beslissing. We hebben al jaren véél minder BOA’s dan landelijk en dan onze buurgemeenten. Wij vinden de toezichttaken die de BOA’s verrichten zo belangrijk, dat wij daar liever niet op bezuinigd hadden. Helaas kan je niet altijd anderen overtuigen…
En zoals ik al aangaf, we gaan nu even van de vrije tijd genieten. Als u Gerrit, Jeanette of mij tegenkomt in het dorp en u wilt wat meer weten over waar we mee bezig zijn, spreekt u ons gerust aan!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.