Burgerschap

Het CDA ziet burgerschap als één van de belangrijkste voorwaarden voor een sterke samenleving. We kunnen niet samenleven zonder een gedeeld besef van rechten en plichten en de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor de mensen om je heen en om te zien naar elkaar.

Burgerschap wordt gevoed door een sterke verbinding met de Nederlandse kernwaarden, zoals gedefinieerd in onze Grondwet. Historisch besef, de beleving van onze Nederlandse tradities en het respect voor hetgeen onze voorouders met elkaar hebben opgebouwd, bevorderen saamhorigheid en Nationale identiteit. Symbolen als het Koninklijk Huis, de Nederlandse vlag en het volkslied verbinden. Daarbij zorgen gemeenschappelijke nationale en religieuze feestdagen voor een gevoel van herkenning en verbinding.

Burgerschap in het onderwijs
We treden streng op tegen scholen die via het onderwijs onverdraagzaamheid, antidemocratische ideeën of een afkeer van de Nederlandse samenleving doorgeven. ‘Burgerschap, democratie en rechtsstaat’ worden voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs een apart onderdeel van het eindexamen. Dat vraagt ook om extra aandacht voor dit thema in de opleiding en bijscholing van leraren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.