Groen, dorps, klein, warm en gezellig zijn termen die bij Moordrecht passen. Want ondanks het toenemende aantal inwoners is en blijft Moordrecht een dorp, zo voelt het en zo wordt het gekoesterd. Met het beschermde dorpsgezicht op het hoogste punt van Moordrecht aan de IJsseldijk, tot de mooie weidse polder richting het laagste punt van Nederland. Een dorp waar men elkaar nog groet bij het passeren op de brug over de Ringvaart. “Ik woon op Moordt” hoor je nu niet zo vaak meer.

Maar ook nieuwe Moordrechtenaren worden snel opgenomen als eigen en ontwikkelen in rap tempo een liefde voor hun nieuwe dorpse omgeving. Veel inwoners wandelen, fietsen, steppen of skelteren dagelijks een “Rondje Moordt” genietend van het uitzicht, de rust en de ruimte. Daarin zit de kracht voor Moordrecht.

Buurtpreventie

Met het opzetten van buurtpreventie teams kan iedereen bijdragen aan de veiligheid. In Moordrecht is nog te vaak overlast van hangjongeren, vernielingen en overlast. Hier moet, mede met behulp van buurtpreventie, een goede aanpak voor komen. 

Verkeersveiligheid

Richtlijnen voor de inrichting van wegen mogen nooit de realisatie van een maximaal veilig resultaat in de weg staan. Zo moet onder andere de Middelweg echt veiliger voor de vele scholieren die hier dagelijks fietsen. En niet alleen in theorie, maar vooral in praktijk met de aanleg van veilige oversteekplaatsen! Een verbetering van het strooibeleid moet in de plannen voor de komende jaren. 

Snelfietspad

Geen snelfietspad over de Oost-en West Ringdijk in Moordrecht! Dat vinden wij al sinds het dossier op tafel ligt. Onlangs hebben wij met de provenciale statenfractie van het CDA het tracé over de Oost-en West Ringdijk gefietst en daarbij ons alternatief laten zien!

De conclusie van het bezoek is helder, er zijn onwijs goede alternatieve mogelijkheden. Het voorkeurs tracé is gewoonweg niet geschikt voor een snelfietspad, doortrappad of iets soortgelijks. Gauw het plan van tafel en snel aan de slag met een alternatief plan!

Ook is er geopperd om het snelfietspad dan maar door de Dorpsstraat te laten lopen. Ook dat zien wij niet zitten. Wat ons betreft loopt een snelfietspad niet door de bebouwde kom, maar buiten het dorp om. 

Posthuis

Laten we vooraf zeggen dat onze fractie enthousiast is dat er op dit dossier nu wat aan het gebeuren is, dat is goed. Laten we dat vooral vasthouden, want het is alweer een dossier dat 10 jaar speelt.

We hebben als inzet om zo snel als mogelijk beweging te krijgen op dit dossier, een doorn in het oog van vele bewoners van Moordrecht.

CDA Zuidplas hoopt van harte dat dit dossier snel en zorgvuldig wordt uitgevoerd en er echt werkt gemaakt gaat worden van de herontwikkeling. Dit is belangrijk voor het aanzicht van de Dorpsstraat, dit is in het belang van de omwonenden en het is goed voor het krachtige dorp Moordrecht.

Gevarieerd woningaanbod

De huidige dorpskern en het groen willen wij behouden, dat vraagt terughoudendheid bij grote bouwprojecten in de kernen. Projecten moet passen bij het dorpse karakter. Aan de andere kant is de vraag naar woningen groot. Wij vinden het belangrijk dat er een gevarieerd woonaanbod is, waardoor doorstroming aantrekkelijk wordt. Vooral voor starters en senioren moeten er meer woningen beschikbaar komen. Een concept voor seniorenwoningen zoals bijvoorbeeld de Knarrenhof zou zeker in dat plaatje passen binnen Zuidplas. Als senioren doorstromen geeft dat meer ruimte voor gezinnen die groter kunnen gaan wonen, die laten mogelijk een eengezinswoning achter die interessant is voor starters op de markt. Bij grotere projecten moet er voor alle doelgroepen gebouwd worden, juist om deze doorstroom een impuls te geven.

Om te voorkomen dat investeerders nieuwe woningen opkopen zijn wij voor een zelfbewoningsplicht. De woningmarkt staat zwaar onder druk. Door de zelfbewoningsplicht krijgen beleggers geen kans om woningen op te kopen en ze door te verkopen of ze te verhuren voor hoge prijzen. Hiermee vergroten we de kans dat onze inwoners een huis kunnen kopen binnen de gemeente. 

Onze gemeente kent veel woningzoekenden die door maatschappelijke-, financiële-, of emotionele binding graag in Zuidplas willen blijven wonen. Dat snappen wij natuurlijk! Wij vinden dan ook dat onze inwoners als eerste de mogelijkheid geboden moet worden om in het Vijfde dorp te gaan wonen en zullen ons daarvoor inzetten. Vooral voor starters en senioren moet hier voldoende aanbod komen.

Het is goed om als gemeente en inwoners samen te kijken naar de maatregelen die direct effect hebben op de CO2-uitstoot en de leefbaarheid. Gemeentelijke ondersteuning en subsidie kan hier zeker bij helpen. 

Benaderbare overheid

Van de gemeente verwachten wij dat ze naast de inwoner staat, met dienstverlening die aansluit op de behoefte. Dat betekent bijvoorbeeld stappen maken in flexibel toegankelijk zijn, een vriendelijk klantcontact waar je als inwoner geholpen wordt, het maximaal benutten van de mogelijkheden van digitale dienstverlening en om het nog concreter te maken; de mogelijkheid bieden om een paspoort thuisbezorgd te krijgen. Daarbij hoort ook een goed functionerende website die inwoners de weg wijst. Stichting ZO! is een mooie stap in de goede richting, een plek waar ervaring en kennis samengebracht worden helpt in de benaderbaarheid en vergroot het expertiseniveau.

Wij vinden het belangrijk dat CDA raadsleden en een eventuele wethouder benaderbaar zijn. In beleid moeten transparantie, helderheid over verwachtingen en het nakomen van verwachtingen de norm zijn. Ook voor wijkagenten geldt dat deze bekend en makkelijk benaderbaar moeten zijn voor inwoners.

Wij zien inwoners als ervaringsdeskundigen op hun eigen gebied. Als de mening van inwoners gevraagd wordt, moet dat geen wassen neus zijn, maar is dit waardevolle informatie waar de gemeente haar voordeel mee kan doen. Als de gemeente echt luistert naar inwoners wordt de dienstverlening beter. De inwoners kunnen plannen verrijken en met hun ideeën bijdragen aan het bredere belang.

Communicatie vanuit de gemeente moet inclusief en transparant zijn: het moet voor iedereen te vinden en begrijpen zijn. Initiatieven van inwoners en ondernemingen worden gewaardeerd, mensen dicht bij de praktijk weten vaak heel goed hoe zaken geregeld moeten worden.

Veiligheid

Wij maken ons sterk voor de veiligheid in onze gemeente: wij willen extra handhavers om de leefbaarheid en veiligheid in dorpen verder te vergroten. Daarnaast moet de politiecapaciteit meegroeien met de inwonersaantallen van onze gemeente. Zuidplas heeft een groot grondgebied en aanrijtijden van de politie moeten omlaag. Een betere samenwerking tussen de verschillende korpsen is hiervoor van groot belang en moet worden bevorderd.

Gericht cameratoezicht kan hierbij zeker helpen, maar direct en preventief het gesprek voeren heeft meer effect. De veiligheidsbus die er is gekomen op het initiatief van het CDA laat zien dat een laagdrempelige persoonlijke aanpak werkt. 

Daarnaast krijgt verkeersveiligheid bij ons prioriteit. Met name door een goede doorstroming te waarborgen en het scheiden van langzaam- en snelverkeer. Niet in de file de dorpen in- of uit! Voor relatief korte reisafstanden staat de fiets voor ons centraal. Hiervoor moet de fietsinfrastructuur waar nodig worden verbeterd. Ook voor de middellange afstanden zijn veilige fietspaden noodzakelijk waarbij er zo min mogelijk interactie is met overige verkeersdeelnemers.

Sportparken en schoolzones moeten zo ingericht zijn dat kinderen hier al snel zelf veilig kunnen komen. Ouders en schoolbestuur betrekken wij hierbij als ervaringsdeskundigen.

De veiligheid van speelvoorzieningen is voor het CDA als gezinspartij belangrijk. Speeltuinen zijn vaak het hart van de buurt. Daar willen wij in investeren.

In de plannen voor de komende jaren moet voldoende aandacht zijn voor cyberveiligheid in de gemeente. En wij willen dat inwoners goed ingelicht worden over het veilig deelnemen aan het digitale verkeer.

Wij gaan voor een gezonde en veilige woonomgeving. Daarom zorgen wij voor het goed onderhouden van wegen, straten, stoepen, pleinen en groenvoorziening. Zeker als het gaat om stoepen en pleinen vinden wij dat winst te halen is in een betere begaanbaarheid voor mensen met hulpmiddelen zoals een rollator of rolstoel.

Duurzaamheid

Ambitie is goed, maar als het om duurzaamheid gaat, begint het CDA met oplossingen die realiseerbaar zijn, zoals het bevorderen van het isoleren van woningen en het creëren van meer groen. Daarbij past geen betutteling vanuit de overheid, maar geloven wij in bewustwording creëren zodat inwoners zelf enthousiast worden en de voordelen zien om een stap te zetten. Initiatieven om inwoners hierbij te helpen verdienen ondersteuning. Denk daarbij aan de waardevolle activiteiten van het Duurzaamheidsplatform Zuidplas, een Tweede Kans- of kringloopwinkel of het Repair café.

De kracht van onze dorpen zit ook in oog voor milieu en natuur. Het is geweldig om te recreëren in of langs de groengebieden in onze dorpen. Met de Rotte, Hollandse IJssel en Zevenhuizerplas of het Hitland hebben wij tal van mogelijkheden binnen onze gemeente. Daarbij hebben zij ook een ecologische functie en is het onze taak om hier verantwoord mee om te gaan.

We staan met zijn allen voor grote opgaven waardoor technologische ontwikkelingen op de voet gevolgd moet worden om waar mogelijk toe te passen. Tegelijkertijd zijn wij wel zeer terughoudend met het plaatsen van windmolens in Zuidplas. Windmolens hebben namelijk schadelijke effecten op omwonenden en gaan ten koste van de dorpse uitstraling.

Wij willen de opgaven creatief benaderen en waar mogelijk oplossingen combineren. Wij zijn voorstander van meervoudig ruimtegebruik, denk bijvoorbeeld aan een geluidswal met zonnepanelen. Inwoners moeten kunnen participeren in duurzame projecten, waardoor zij er financieel voordeel uit kunnen halen. Wij zetten ons in voor energiebesparing voor alle inwoners, met een lagere energierekening tot gevolg.

Verkeer en bereikbaarheid

Verkeersveiligheid krijgt bij ons prioriteit. Met name door een goede doorstroming te waarborgen en het scheiden van langzaam- en snelverkeer. Niet in de file de dorpen in- of uit! Voor relatief korte reisafstanden staat de fiets voor ons centraal. Hiervoor moet de fietsinfrastructuur waar nodig worden verbeterd. Ook voor de middellange afstanden zijn veilige fietspaden noodzakelijk waarbij er zo min mogelijk interactie is met overige verkeersdeelnemers. 

Sportparken en schoolzones moeten zo ingericht zijn dat kinderen hier al snel zelf veilig kunnen komen. Ouders en schoolbestuur betrekken wij hierbij als ervaringsdeskundigen .

Wij gaan voor een gezonde en veilige woonomgeving. Daarom zorgen wij voor het goed onderhouden van wegen, straten, stoepen, pleinen en groenvoorziening. Zeker als het gaat om stoepen en pleinen vinden wij  dat winst te halen is in een betere begaanbaarheid voor mensen met hulpmiddelen zoals een rollator of rolstoel.

Het is een taak voor Rijkswaterstaat om geluidschermen langs de A20 te realiseren. Bij realisatie van geluidschermen willen we als gemeente wel betrokken zijn om de geluidschermen zo te maken dat ze een echte meerwaarde hebben. We sturen daarbij dan op meervoudig ruimtegebruik door ze bijvoorbeeld gelijk te combineren met zonnenpanelen.

Wie zijn dat nou eigenlijk, die kandidaten voor het CDA?

Gedoopt in Japan, een bromfiets in de woonkamer, op hoog niveau geturnd, een fervente marathonloper… Wie zijn nou eigenlijk de kandidaten van CDA Zuidplas? Leer ze kennen op de pagina 'onze mensen'!

 • Dorpsgezicht Moordrecht

  Het dorpse karakter moet bewaakt blijven. Daarbij past bescherming van het dorpsgezicht, maar wel mogelijkheden bieden om woningen te verduurzamen. Woningbouw van 4 tot 6 lagen past niet binnen het dorpsgezicht van Moordrecht. Op plekken waar het niet ten koste gaat van het dorpse karakter kan het wel helpen meer betaalbare woningen te realiseren.

 • Dorpshuis

  Een dorpshuis of een multifunctioneel centrum kan een sociale, culturele en sportieve functie hebben. Het biedt onderdak aan het verenigingsleven en draagt bij aan de onderlinge verbondenheid.

 • Bibliotheek

  Een bibliotheek heeft een belangrijke functie, ook maatschappelijk. Het is goed om na te denken over een eigentijdse invulling. Een losse bibliotheek is kostbaar, maar een combinatie met een dorpshuis of een Integraal Kind Centrum zou mooi zijn. Zo blijft lezen voor iedereen bereikbaar.

 • Moordrechtse kandidaten

  De volgende Moordrechtenaren zijn verkiesbaar voor CDA Zuidplas: 1. Benno de Ruiter 4. Pien Meppelink 6. Mark Vermeulen 12. Gert Will 14. Rita Oudijk 17. Edwin van Koeverden 22. Paulus Steenkamp

Onze kandidaten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.