Moerkapelle is een hechte en levendige gemeenschap waar inwoners oog voor elkaar hebben. De afgelopen 8 jaar is het dorp met 30% gegroeid, maar het dorpse karakter is behouden en moet gekoesterd worden. De kerken spelen een belangrijke rol als het gaat om verbinding en verdieping. Naast sportverenigingen heeft Moerkapelle dankzij dorpshuis Op Moer een geweldige plek waar sport, ontspanning en gezelligheid gevonden kan worden.

Bereikbaarheid en voorzieningen Moerkapelle

Aandachtspunten voor Moerkapelle zijn daarbij de bereikbaarheid en het voorzieningenniveau. Of het gaat om winkeliers, religieuze gemeenschappen, verenigingen, schoolbestuur of ondernemers, ze dragen allen bij aan de leefbaarheid. Lokale initiatieven, zeker als het gaat om de jongeren, moeten gewaardeerd worden. We zetten ons in voor verkeersveiligheid rondom scholen, ook sluipverkeer kan zorgen voor knelpunten en verkeersonveilige situaties die opgelost moeten worden. Dit in samenspraak met omwonenden die ervaringsdeskundigen zijn.

Bij het nadenken en ontwikkelen van recreatiemogelijkheden moet het belang van de agrarische bedrijven meegenomen worden.

Om aangenaam te blijven wonen in Moerkapelle moeten de voorzieningen meegroeien en daar de ruimte voor krijgen. Een bibliotheek zou daar een plek in moeten krijgen.

Dorpsgezicht Moerkapelle

Het dorpse karakter moet bewaakt blijven. Daarbij past bescherming van het dorpsgezicht, maar wel mogelijkheden bieden om woningen te verduurzamen. Woningbouw van 4 tot 6 lagen past niet binnen het dorpsgezicht van Moerkapelle. Op plekken waar het niet ten koste gaat van het dorpse karakter kan het wel helpen meer betaalbare woningen te realiseren.

Overlast Moerkapelle

In Moerkapelle is met enige regelmaat overlast van hangjongeren en seizoenarbeiders. Zo komt er regelmatig jeugd samen in de omgeving van dorpshuis Op Moer. Er moet gezocht worden naar een gezamenlijke oplossing door het gesprek aan te gaan met deze jeugd en vervolgens hier opvolging aan te geven. In het verleden hebben gesprekken vanuit de gemeente met deze groep helaas weinig concrete actiepunten opgeleverd. De jeugd verliest daarom ook het vertrouwen in de lokale politiek. En dat is zonde, want uit contact met deze groep blijkt dat ze het zelf ook vervelend vinden dat ze anderen overlast bezorgen en bovendien hebben ze zelf ideeën over hoe de overlast verminderd kan worden. Dus eerst het oor ten luister leggen en dan overgaan tot actie!

Gevarieerd woningaanbod

De huidige dorpskern en het groen willen wij behouden, dat vraagt terughoudendheid bij grote bouwprojecten in de kernen. Projecten moet passen bij het dorpse karakter. Aan de andere kant is de vraag naar woningen groot. Wij vinden het belangrijk dat er een gevarieerd woonaanbod is, waardoor doorstroming aantrekkelijk wordt. Vooral voor starters en senioren moeten er meer woningen beschikbaar komen. Een concept voor seniorenwoningen zoals bijvoorbeeld de Knarrenhof zou zeker in dat plaatje passen binnen Zuidplas. Als senioren doorstromen geeft dat meer ruimte voor gezinnen die groter kunnen gaan wonen, die laten mogelijk een eengezinswoning achter die interessant is voor starters op de markt. Bij grotere projecten moet er voor alle doelgroepen gebouwd worden, juist om deze doorstroom een impuls te geven.

Om te voorkomen dat investeerders nieuwe woningen opkopen zijn wij voor een zelfbewoningsplicht. De woningmarkt staat zwaar onder druk. Door de zelfbewoningsplicht krijgen beleggers geen kans om woningen op te kopen en ze door te verkopen of ze te verhuren voor hoge prijzen. Hiermee vergroten we de kans dat onze inwoners een huis kunnen kopen binnen de gemeente. 

Onze gemeente kent veel woningzoekenden die door maatschappelijke-, financiële-, of emotionele binding graag in Zuidplas willen blijven wonen. Dat snappen wij natuurlijk! Wij vinden dan ook dat onze inwoners als eerste de mogelijkheid geboden moet worden om in het Vijfde dorp te gaan wonen en zullen ons daarvoor inzetten. Vooral voor starters en senioren moet hier voldoende aanbod komen.

Het is goed om als gemeente en inwoners samen te kijken naar de maatregelen die direct effect hebben op de CO2-uitstoot en de leefbaarheid. Gemeentelijke ondersteuning en subsidie kan hier zeker bij helpen.

Benaderbare overheid

Van de gemeente verwachten wij dat ze naast de inwoner staat, met dienstverlening die aansluit op de behoefte. Dat betekent bijvoorbeeld stappen maken in flexibel toegankelijk zijn, een vriendelijk klantcontact waar je als inwoner geholpen wordt, het maximaal benutten van de mogelijkheden van digitale dienstverlening en om het nog concreter te maken; de mogelijkheid bieden om een paspoort thuisbezorgd te krijgen. Daarbij hoort ook een goed functionerende website die inwoners de weg wijst. Stichting ZO! is een mooie stap in de goede richting, een plek waar ervaring en kennis samengebracht worden helpt in de benaderbaarheid en vergroot het expertiseniveau.

Wij vinden het belangrijk dat CDA raadsleden en een eventuele wethouder benaderbaar zijn. In beleid moeten transparantie, helderheid over verwachtingen en het nakomen van verwachtingen de norm zijn. Ook voor wijkagenten geldt dat deze bekend en makkelijk benaderbaar moeten zijn voor inwoners.

Wij zien inwoners als ervaringsdeskundigen op hun eigen gebied. Als de mening van inwoners gevraagd wordt, moet dat geen wassen neus zijn, maar is dit waardevolle informatie waar de gemeente haar voordeel mee kan doen. Als de gemeente echt luistert naar inwoners wordt de dienstverlening beter. De inwoners kunnen plannen verrijken en met hun ideeën bijdragen aan het bredere belang.

Communicatie vanuit de gemeente moet inclusief en transparant zijn: het moet voor iedereen te vinden en begrijpen zijn. Initiatieven van inwoners en ondernemingen worden gewaardeerd, mensen dicht bij de praktijk weten vaak heel goed hoe zaken geregeld moeten worden.

Veiligheid

Wij maken ons sterk voor de veiligheid in onze gemeente: wij willen extra handhavers om de leefbaarheid en veiligheid in dorpen verder te vergroten. Daarnaast moet de politiecapaciteit meegroeien met de inwonersaantallen van onze gemeente. Zuidplas heeft een groot grondgebied en aanrijtijden van de politie moeten omlaag. Een betere samenwerking tussen de verschillende korpsen is hiervoor van groot belang en moet worden bevorderd.

Gericht cameratoezicht kan hierbij zeker helpen, maar direct en preventief het gesprek voeren heeft meer effect. De veiligheidsbus die er is gekomen op het initiatief van het CDA laat zien dat een laagdrempelige persoonlijke aanpak werkt. 

Daarnaast krijgt verkeersveiligheid bij ons prioriteit. Met name door een goede doorstroming te waarborgen en het scheiden van langzaam- en snelverkeer. Niet in de file de dorpen in- of uit! Voor relatief korte reisafstanden staat de fiets voor ons centraal. Hiervoor moet de fietsinfrastructuur waar nodig worden verbeterd. Ook voor de middellange afstanden zijn veilige fietspaden noodzakelijk waarbij er zo min mogelijk interactie is met overige verkeersdeelnemers.

Sportparken en schoolzones moeten zo ingericht zijn dat kinderen hier al snel zelf veilig kunnen komen. Ouders en schoolbestuur betrekken wij hierbij als ervaringsdeskundigen.

De veiligheid van speelvoorzieningen is voor het CDA als gezinspartij belangrijk. Speeltuinen zijn vaak het hart van de buurt. Daar willen wij in investeren.

In de plannen voor de komende jaren moet voldoende aandacht zijn voor cyberveiligheid in de gemeente. En wij willen dat inwoners goed ingelicht worden over het veilig deelnemen aan het digitale verkeer.

Wij gaan voor een gezonde en veilige woonomgeving. Daarom zorgen wij voor het goed onderhouden van wegen, straten, stoepen, pleinen en groenvoorziening. Zeker als het gaat om stoepen en pleinen vinden wij dat winst te halen is in een betere begaanbaarheid voor mensen met hulpmiddelen zoals een rollator of rolstoel.

Duurzaamheid

Ambitie is goed, maar als het om duurzaamheid gaat, begint het CDA met oplossingen die realiseerbaar zijn, zoals het bevorderen van het isoleren van woningen en het creëren van meer groen. Daarbij past geen betutteling vanuit de overheid, maar geloven wij in bewustwording creëren zodat inwoners zelf enthousiast worden en de voordelen zien om een stap te zetten. Initiatieven om inwoners hierbij te helpen verdienen ondersteuning. Denk daarbij aan de waardevolle activiteiten van het Duurzaamheidsplatform Zuidplas, een Tweede Kans- of kringloopwinkel of het Repair café.

De kracht van onze dorpen zit ook in oog voor milieu en natuur. Het is geweldig om te recreëren in of langs de groengebieden in onze dorpen. Met de Rotte, Hollandse IJssel en Zevenhuizerplas of het Hitland hebben wij tal van mogelijkheden binnen onze gemeente. Daarbij hebben zij ook een ecologische functie en is het onze taak om hier verantwoord mee om te gaan.

We staan met zijn allen voor grote opgaven waardoor technologische ontwikkelingen op de voet gevolgd moet worden om waar mogelijk toe te passen. Tegelijkertijd zijn wij wel zeer terughoudend met het plaatsen van windmolens in Zuidplas. Windmolens hebben namelijk schadelijke effecten op omwonenden en gaan ten koste van de dorpse uitstraling.

Wij willen de opgaven creatief benaderen en waar mogelijk oplossingen combineren. Wij zijn voorstander van meervoudig ruimtegebruik, denk bijvoorbeeld aan een geluidswal met zonnepanelen. Inwoners moeten kunnen participeren in duurzame projecten, waardoor zij er financieel voordeel uit kunnen halen. Wij zetten ons in voor energiebesparing voor alle inwoners, met een lagere energierekening tot gevolg.

Verkeer

Verkeersveiligheid krijgt bij ons prioriteit. Met name door een goede doorstroming te waarborgen en het scheiden van langzaam- en snelverkeer. Niet in de file de dorpen in- of uit! Voor relatief korte reisafstanden staat de fiets voor ons centraal. Hiervoor moet de fietsinfrastructuur waar nodig worden verbeterd. Ook voor de middellange afstanden zijn veilige fietspaden noodzakelijk waarbij er zo min mogelijk interactie is met overige verkeersdeelnemers. 

Sportparken en schoolzones moeten zo ingericht zijn dat kinderen hier al snel zelf veilig kunnen komen. Ouders en schoolbestuur betrekken wij hierbij als ervaringsdeskundigen .

Wij gaan voor een gezonde en veilige woonomgeving. Daarom zorgen wij voor het goed onderhouden van wegen, straten, stoepen, pleinen en groenvoorziening. Zeker als het gaat om stoepen en pleinen vinden wij  dat winst te halen is in een betere begaanbaarheid voor mensen met hulpmiddelen zoals een rollator of rolstoel.

Het is een taak voor Rijkswaterstaat om geluidschermen langs de A20 te realiseren. Bij realisatie van geluidschermen willen we als gemeente wel betrokken zijn om de geluidschermen zo te maken dat ze een echte meerwaarde hebben. We sturen daarbij dan op meervoudig ruimtegebruik door ze bijvoorbeeld gelijk te combineren met zonnenpanelen

Wie zijn dat nou eigenlijk, die kandidaten voor het CDA?

Gedoopt in Japan, een bromfiets in de woonkamer, op hoog niveau geturnd, een fervente marathonloper… Wie zijn nou eigenlijk de kandidaten van CDA Zuidplas? Leer ze kennen op de pagina 'onze mensen'!

  • Dorpshuis

    Een dorpshuis of een multifunctioneel centrum kan een sociale, culturele en sportieve functie hebben. Het biedt onderdak aan het verenigingsleven en draagt bij aan de onderlinge verbondenheid. Op Moer is hier een perfect voorbeeld van! Daarom wil het CDA dat er zoveel mogelijk mogelijkheden voor Op Moer worden gecreëerd vanuit de gemeente.

  • Bibliotheek

    Een bibliotheek heeft een belangrijke functie, ook maatschappelijk. Het is goed om na te denken over een eigentijdse invulling. Een losse bibliotheek is kostbaar, maar een combinatie met een dorpshuis of een Integraal Kind Centrum zou mooi zijn. Zo blijft lezen voor iedereen bereikbaar.

  • Kandidaten uit Moerkapelle

    De volgende kandidaten uit Moerkapelle zijn verkiesbaar voor CDA Zuidplas: 10. Ciska Dijkema-Bonnet 15. Stefan van Uffelen 19. Kees Bukman

Onze kandidaten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.