23 november 2022

Actualisatie Provinciale Omgevingsverordening

Provinciale Staten van Drenthe werden in de gelegenheid gesteld om een zogenaamde zienswijze in te dienen op de voorgestelde gewijzigde Provinciale Omgevingsverordening. Het gaat om actualisatie van een aantal onderwerpen zoals de ‘Ruimte voor Ruimteregeling’, de geitenhouderij, vestiging van grote bedrijven en maatregelen bij dreigend watertekort.

Kaalslag platteland voorkomen
Klaas Neutel is voor de CDA-Statenfractie woordvoerder in de Statencommissie Omgevingsbeleid en hij vindt het belangrijk dat het bestrijden van criminaliteit en ondermijning de hoogste prioriteit moeten hebben. De Ruimte voor Ruimteregeling is nu ook van toepassing op bedrijfsmatige en maatschappelijke bebouwing die de functie verloren heeft waarbij wordt ingespeeld op de problematiek omtrent ondermijning waarbij een crimineel zich vestigt in leegstaande bebouwing. “Als we dan ook nog de leefbaarheid van het platteland bevorderen door in voormalige agrarische bedrijven woningen mogelijk te maken is dat mooi meegenomen. We moeten kaalslag op het platteland voorkomen”, zegt Neutel. Volgens hem is aangetoond is dat er tussen geitenhouderij en q-koorts een relatie is. “Het is dus goed om vanwege gezondheidsrisico’s regels te stellen waardoor uitbreiding van de geitenhouderij niet mogelijk is, ook niet bij bedrijfsverplaatsing. Wel wordt in de toelichting gesuggereerd dat wanneer het onderzoek uitwijst dat de relatie geitenhouderij en longontsteking niet aangetoond kan worden er wellicht andere regels kunnen gaan gelden. Daarbij is dan uitbreiding wellicht ook mogelijk. Gezien het beleid om het aantal melkveehouderijen te beperken lijkt mij dat niet voor de hand liggend.”

Verplichting dak geschikt maken voor zonne-energie
Vestiging van grote bedrijven moeten volgens Neutel langs de corridors waarmee je voorkomt dat er zwaar vrachtverkeer door steden en dorpen moet. “Of het mooi is om over de snelweg te rijden en alleen maar blokkendozen te zien langs de kant is een andere vraag. Je zou kunnen denken aan het aanplanten van bomen en struiken om de blokkendozen aan het zicht te onttrekken. Terecht dat hiervoor aandacht is in de omgevingsverordening. Goed dat deze nieuwe bedrijven hun dak geschikt moeten maken voor het opwekken van zonne-energie, ook al hebben ze dat zelf niet nodig.” Bij de voorgestelde wijziging van de verordening is ook aandacht voor eventueel watertekort. Het kan voorkomen dat er een watertekort ontstaat in het IJsselmeergebied en dat beheermaatregelen niet meer afdoende zijn. Dan zal moeten worden gekort aan de hand van de verdringingsreeks. Er wordt prioriteit gesteld bij het gebruik van industrieel proceswater en de tijdelijke beregening van kapitaalintensieve gewassen. Inzet van de verdringingsreeks is echter uitzonderlijk en is als gevolg van een tekort in het IJsselmeergebied nog niet eerder voorgekomen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.