09 november 2022

Minder ik en meer wij, tijd voor maatschappelijke verzoening

Op woensdag 09 november 2022 werd tijdens de vergadering van Provinciale Staten onder meer de begroting 2023 besproken waarbij de fracties hun Algemeen Politieke Beschouwingen hebben gehouden. Eerder al werd tijdens de commissievergadering de technische aspecten van de begroting besproken. Fractievoorzitter Bart van Dekken stelde in zijn bijdrage drie onderwerpen centraal, namelijk Noaberschap, sociaal platteland en veiligheid. 

Omzien naar elkaar
“Minder ik en meer wij. Daarmee bedoel ik dat het tijd is voor maatschappelijke verzoening.  Ik wil me beperken tot drie essentiële punten in deze politieke beschouwing, namelijk leefbaarheid voor iedereen waarbij je omziet naar elkaar, dus noaberschap en daardoor een sociaal platteland en een ontspannen veiligheid voor alle mensen.” Daarmee begon Bart van Dekken zijn bijdrage in het begrotingsdebat. Leefbaarheid en sociaal gaan volgens de fractievoorzitter voor het CDA hand-in-hand en dragen als het ware dat veilige en mooie Drenthe. “Ook door de inzet van veel vrijwilligers. De BOKD weet ons te melden dat we straks in letterlijk onze dorpen onvoldoende warmte en betrokkenheid hebben om een dorpshuis of bibliotheek open te houden. Daarom de vraag op welke wijze kunnen wij de Sociale Agenda intensiveren? Als CDA willen we meer steun voor maatwerk in de richting van alle lokale leefbaarheidsdragers.” Bart van Dekken was verheugd met de mededeling van verantwoordelijk gedeputeerde Stelpstra (CU) dat hij in december met een voorstel voor het Drentse Energiefonds naar Provinciale Staten komt voor ondersteuning van maatschappelijk vastgoed en wil daar tien miljoen euro extra voor vrijmaken. Gedeputeerde Kuipers gaf het CDA de suggestie mee om voor de sociale agenda met concrete voorstellen of projecten te komen. “Blij met deze reactie van de gedeputeerde, dat kunnen we goed gebruiken bij de opmaat naar de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart volgend jaar”, zegt Bart van Dekken

Betrouwbare overheid?
Als tweede vroeg Bart van Dekken aan het College van Gedeputeerde Staten of er al zicht is om onze boeren tegemoet te komen in hun wens om anders door te gaan. “Zonder meel in de mond te nemen: fijn dat het inmiddels beruchte stikstofkaartje van tafel is bij maar is er nu concreet geld voor boeren die willen stoppen of verplaatst willen of moeten worden. Zeker in de buurt van een Natura 2000-gebied maar feitelijk overal rekent men op een betrouwbare overheid” vervolgt Bart van Dekken. “Een overheid die hen wil compenseren voor geleden schade maar wat een bestuurlijk amateurisme zien we daar toch vanuit het Rijk. Nu weer met onjuiste RIVM-berekeningen over piekbelasters. Het gaat maar door. Toch even vanuit de rijks-actualiteit: Wat betekent de tussenuitspraak van de Raad van State nu met betrekking tot de opheffing bouwvrijstelling hier in Drenthe?  Er is miljardensteun in het vooruitzicht gesteld, maar wat zien wij daar nu van? En wat te denken wat er nu rondom de PAS-melders aan de orde is in Overijssel en wat Arjan en Lisette daar is overkomen in hun vierde generatie boerenbedrijf? Zij hebben te horen gekregen dat hun veestapel grotendeels moet verdwijnen en anders hebben we daar een dwangsom 117.000 euro per kwartaal. Een half miljoen per jaar schade voor iets wat te herleiden is naar onrechtvaardigheid. Deze mensen waren altijd te goeder trouw. Ik weet dat er veel waardering is voor de Drentse aanpak van dit College van Gedeputeerde Staten. Maar we constateren ook dat er, al hoe verklaarbaar ook, sprake is van een falend beleid althans in termen van samenhang en zorgvuldigheid door de rijksoverheid. Het is werkelijk gekmakend. We moeten gebiedsplannen maken en dat alles voor juli 2023. Maar wanneer er geen instrumentarium komt om goed maatwerk te leveren, dan kunnen we niets anders dan ad ultimo de opdracht terug te geven. En pas op het moment dat het geld er daadwerkelijk komt, verder gaan met het uitwerken van beleid. Minder ik en meer wij, komt hier solidair tot leven. Wij willen dit in Drenthe samen met onze boeren blijven doen. Drenthe is goed en veilig voor mens en dier. Want we hebben het hier mooi voor elkaar. Wij vangen vluchtelingen op zoals dat hoort. De mens gaat bij het CDA altijd voor. Ook hier is minder ik en meer wij aan de orde. Gemeenten zouden beloond mogen worden wanneer ze extra vluchtelingen opvangen en vooral gehouden moeten worden aan een principiële opvatting dat je altijd kwetsbare mensen moet helpen.”
Verantwoordelijk gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) sprak nogmaals uit dat in Drenthe is afgesproken dat er op dit punt, anders dan in Overijssel,  niet gehandhaafd wordt.

De wolf hoort niet in Drenthe
Net zoals de heer Remkes ziet ook Bart van Dekken een kloof tussen tekentafel en praktijk en tussen stad en platteland. “Het gaat dan ook over de discussie rondom de wolf. Voor sommigen vrij academisch wellicht maar dit raakt Drenthe in de kern van haar platteland. Daarbij moeten we redelijkheid en billijkheid betrachten in het beschermen van onze dieren. Of dat nu hobbymatig of bedrijfsmatig wordt gedaan. Het CDA wil geen manshoge hekken, voorzien van indrukwekkende stroomdraden, om een groot roofdier, en ik herhaal vanuit mijn eerdere bijdrage, dat hier niet hoort te wezen. Ik vraag naar de stand van zaken met betrekking tot het overbrengen van ons standpunt op basis van de aangenomen motie aan de Minister van Natuur. En ik vraag ons College naar de mogelijkheden om, via de minister, aan te sluiten bij die landen die de beheersjacht op probleemwolven hanteren. Ik begrijp dat daar onlangs in Europees verband over gesproken is. Kan Nederland alsnog daartoe een poging toe ondernemen en kan Drenthe daarin nog helpend zijn?” Verantwoordelijk gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) gaf aan dat momenteel goed uitgezocht wat de mogelijkheden zijn, ook juridisch, waarna hij met een voorstel zal komen met gepaste maatregelen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.