14 februari 2024

Boeren betrekken bij vervolg DPLG

Het DPLG is een integraal gebiedsprogramma voor het hele landelijke gebied, waarbij de deelgebieden waarmee ook in het Programma Natuurlijk Platteland wordt gewerkt, worden onderscheiden. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten, die gehouden werd op woensdag 14 februari, werden de kaders en uitgangspunten voor het vervolgproces van het  DPLG besproken. Veel van de gestelde doelen voor de provinciale programma's landelijk gebied die provincies moeten opstellen, zijn een uitvloeisel van door Nederland geaccordeerde en voor de Nederlandse situatie vertaalde afspraken van Europees beleid. Sonja Hilgenga-van Dam is voor de CDA-Statenfractie onder andere woordvoerder Landbouw en Natuur.

Sonja Hilgenga-van Dam gaf aan te begrijpen dat dit onderwerp emotie geeft, maar wilde toch uitleggen dat het CDA, onder alle onzekerheden, met het DPLG verder wilde.  De afgelopen week heeft zij in de sociale media verscheidene keren haar foto gezien: met een schep op de rug. Wat haar betreft symboliseert dit prima de wens van het CDA om tot concrete oplossingen  te komen.  Zij vatte dit samen in vier punten:

  1. De vele onderdelen in DPLG vragen om een integrale aanpak, dus niet los van elkaar kunnen worden gezien. Sonja Hilgenkamp-van Dam noemde in dat verband onder meer de uitvoering voor de kaderrichtlijn water, inzet op perspectief voor onze boeren en de natuuropgave. Zij riep op vooral samen stappen te blijven zetten en door te gaan op de ingeslagen weg maar dan wel op z’n Drents: realistisch en samen!
  2. In de tweede plaats zou stoppen met het DPLG betekenen dat boeren buiten spel worden gezet. Het CDA wil, juist door stevig in te zetten op participatie aan de voorkant, zorgen dat de landbouwsector voluit invloed kan uitoefenen op de inrichting van het DPLG. Het stuur moet niet uit handen worden gegeven!
  3. Onze provincie wordt goed bezocht door de pracht en diversiteit van de natuur. Daarmee is de toeristische sector een belangrijke bron van inkomsten. Het CDA wil dat onze inwoners, kinderen en kleinkinderen, ook in de toekomst kunnen genieten van het mooie kenmerkende landschap. 
  4. Tenslotte stelde Sonja Hilgenga-van Dam dat het dagdromen zou zijn te denken dat het mogelijk is alles bij het oude te laten. Ze gebruikte daarbij de metafoor van het brandende huis: dan ga je niet wachten tot de brandweer komt maar probeer je zoveel mogelijk spullen in veiligheid te brengen. De jonge boeren, die de toekomst van de agrosector in handen hebben, hebben onze steun nodig. Wat het CDA betreft moeten wij niet afwachten tot er landelijk duidelijkheid is. “Dan staan we achteraan in de rij.” Het CDA pleit er voor een concreet boodschappenlijstje voor Drenthe op te stellen. 

Sonja Hilgenga-van Dam is blij met de eerste stappen die nu gezamenlijk gezet worden. “Tegelijkertijd is duidelijk dat we er nog lang niet zijn”, zegt zij. “Er moet nog veel worden uitgewerkt. Met de toezegging van de gedeputeerde tijdens de commissievergadering van een verdere uitwerking van het participatie proces vanaf het begin, zijn wij benieuwd naar de invulling daarvan. Een aantal gebiedsprocessen zijn al van start en daarmee moet wat betreft participatie nog een inhaalslag gemaakt worden. Het CDA is benieuwd hoe het College van Gedeputeerde Staten hiermee aan de slag gaat.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.