06 maart 2024

CDA benadrukt belang samenwerking rond bescherming waterkwaliteit Drentsche Aa

De Drentsche Aa als drinkwaterbron
Water van de Drentsche Aa is de bron voor het drinkwater van de stad Groningen e.o..  Het rapport van de adviescommissie Vervolg Uitvoeringsprogramma Drentsche Aa (UPDA)  was door een vijftal partijen geagendeerd voor de commissievergadering van Provinciale Staten op 6 maart 2024.  Kern van het debat was de noodzaak van robuuste bescherming van de Drentsche Aa als bron voor drinkwater.  Zeker omdat gedeputeerde Meeuwissen, ondanks goede resultaten bij metingen in 2021 en 2023, over 2024 al wel moest melden dat sprake is van 2 meldingen van te hoge concentraties. Belangrijk is wel om te vermelden dat door zuivering het drinkwater over 2024 niet in gevaar is geweest. 

Afwegingen ecologie, economie en gezondheid
Erik-Jan Kreuze, commissielid, benadrukte dat het CDA grote waarde hecht aan de beschikbaarheid van voldoende gezond drinkwater. Het CDA volgt met argusogen de invloed van gewasbeschermingsmiddelen op de drinkwaterkwaliteit.   Erik-Jan Kreuze constateerde dat er sprake is van herhaaldelijke tegenstellingen in de Drentse samenleving als het gaat om de constante afweging tussen ecologie, economie en gezondheid. Het blijft dan ook belangrijk dat we als politiek gewogen oordelen vellen en gezamenlijk aan oplossingen blijven werken. Ook meldde Kreuze dat het CDA met vreugde heeft kennis genomen van de goed verlopende UPDA projecten die door samenwerking tussen actoren in het gebied tot stand zijn gebracht. Het CDA hecht er grote waarde aan deze samenwerking goed te houden.

Voldoende invloed op de besluitvorming?
Tegelijkertijd vraagt het CDA zich af of alle actoren in dit proces zijn meegenomen. Desgevraagd lichtte Erik-Jan Kreuze toe dat hij daarmee doelt bijvoorbeeld op de financiers van een boerenbedrijf, want bankiers spelen ook een belangrijke rol om boeren te helpen met terugdringen van gebruik van bestrijdingsmiddelen. Overigens is het voor het CDA niet duidelijk wie welke invloed heeft op de overschrijdingen van normen van de kader richtlijn water. Mede daarom kan het CDA zich voorstellen dat ook internationaal wordt gekeken. “Wat komt er van over de grens naar ons toe?” 

Vragen aan GS
Erik-Jan Kreuze legde het college van GS de volgende vragen voor:
-    “heeft het rapport van de commissie de vragen van het college voldoende heeft beantwoord en welke invloed dit heeft op de besluitvorming. CDA vraagt zich namelijk af of vraag 1c voldoende beantwoord is. Deze vraag luidde ‘geef aan welke van de maatregelen het meest effectief zijn. 
-    de verwachting is dat bij ongewijzigd beleid de Kader Richtlijn Water in 2027 niet gehaald gaat worden. Waarom gaat dat niet lukken  niet gaat lukken en welke oplossingen, in volgorde van impact,  kunnen volgens het college van GS het best  worden toegepast”.
Gedeputeerde Meeuwissen ging (nog) niet in detail in op de vragen omdat ze hoopt voor de zomer met een actieplan te komen en dat er hard gewerkt wordt om overschrijdingen terug te dringen. CDA blijft dit op de voet volgen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.