22 februari 2023

CDA blij met miljoeneninvesteringen door werking Binnenstadfonds

In 2016 namen Provinciale Staten het initiatief tot het instellen van een Binnenstadfonds. De aanleiding was de oproep vanuit de gemeenten Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen om financiële ondersteuning vanuit de provincie bij de noodzakelijke inrichting en het aantrekkelijker maken van hun binnensteden door o.a. concentratie van winkels in het kernwinkelgebied, transformatie van winkels naar woningen en verbeteren van de openbare ruimte. Deze vier gemeenten, aangevuld met Roden, Coevorden en Beilen, konden hier gebruik van maken als cofinanciering om de zeven binnensteden robuuster, toekomstbestendiger en compacter te maken en te zorgen dat structurele leegstand werd teruggedrongen. 

Veel geïnvesteerd 
In de Statencommissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) werd een evaluatie besproken van een onderzoeksrapport waarin ook de maatschappelijke effectenanalyse werd meegenomen. Gertjan Zuur is voor het CDA onder andere woordvoerder financiën en hij zegt dat deze subsidieregeling het nodige in beweging heeft gezet en heeft geleid tot veel investeringen door zowel gemeenten als commerciële partijen. “De subsidie van totaal dertien miljoen euro heeft geleid tot maar liefst achtenveertig miljoen euro aan investeringen bij het aantrekkelijker maken van winkelkernen. Het terugdringen van de winkelleegstand is echter niet in alle plaatsen gehaald. Maar wat zou er wel niet gebeurd zijn wanneer er helemaal geen binnenstadfonds was geweest? Misschien was de leegstand op dit moment dan wel veel groter geweest.”

Leermomenten
In het rapport worden ook leermomenten aangegeven zoals het doelstelling en de kaders die te ruim waren om in aanmerking te komen voor een bijdrage. Gertjan Zuur: “De CDA-fractie houdt echter vast aan het beoogde doel van het fonds dat wél ruimschoots is behaald. Dat was de timing, het kwam op een goed moment, en het heeft gezorgd voor reuring bij en in de gemeenten. Toch is het wel goed dat Provinciale Staten zich in de toekomst hierover ook écht uitspreekt bij dergelijke regelingen. Of zij vindt dat er nauwere kaders en steviger doelstellingen aan gekoppeld moeten worden. Dat geldt ook voor de verdeling van middelen, die vooraf al vaststond.”

Provincie moet aanjager zijn
“De CDA-fractie kan zich vinden in de aanbevelingen van dit rapport”, zegt Gertjan Zuur. “En dan met name gericht op het wegen van alternatieven, het bewust kiezen óf je als provincie wel of niet nadere doelstellingen wilt formuleren en kaders wilt stellen. En welke metingen je vooraf wilt doen. Dát bepaalt mede de inhoud en concrete waarde van het meten van de behaalde resultaten. Dat geldt overigens voor elke subsidieregeling. Mijn fractie concludeert, samen met de onderzoekers, dat de zeven steden inclusief omringend platteland, er nog niet zijn. Ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Als CDA vinden we dat de provincie dan ook de aanjagers- en faciliterende rol richting gemeenten én MKB moet blijven spelen. Dan kan met een fonds en dat kan met andere MKB-ondersteunende maatregelen. Dáár gaan wij voor, ter behoud en verbetering van de leefbaarheid van ons mooie Drenthe.”    
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.