22 april 2021

CDA: creativiteit en samenwerking bij stikstofbeleid

In maart van dit jaar is de nieuwe Stikstofwet tot stand gekomen, de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering (Wsn). Het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe heeft naar aanleiding daarvan een Koersdocument Drentse Aanpak Stikstof opgesteld met daarin een inventarisatie en voorgestelde maatregelen en dit geagendeerd bij de Statencommissie Omgevingsbeleid. Volgens het College vraagt de stikstofaanpak om een generieke aanpak omdat alleen door het verminderen van de zogenaamde stikstofdeken over Nederland kan de stikstofneerslag naar een acceptabel niveau worden teruggebracht. De Drentse aanpak is gebaseerd op drie pijlers namelijk het verminderen van de stikstofdepositie, het versterken van de natuur en het creëren van ontwikkelperspectief waarbij verschillende partners en sectoren een bijdrage moeten leveren.

Hieronder de integrale bijdrage van Siemen Vegter, woordvoerder namens de CDA-Statenfractie, tijdens het debat in de commissievergadering.
“Mijnheer de voorzitter,
Het koersdocument Drentse Aanpak Stikstof is een goede inventarisatie van de huidige stand van zaken en geeft inzicht in de Drentse aanpak, of eigenlijk het Drentse proces. Een nadere uitwerking in goed overleg met de stakeholders moet uiteindelijk concreet Drents beleid opleveren. Daarom goed dat we het er nu met elkaar over hebben. De bestaande situatie van de diverse sectoren, waaronder de veehouderij, dient te worden geaccepteerd én gewaardeerd en samen met deze sectoren móeten we oplossingen vinden die het mogelijk maken om knelpunten in bijvoorbeeld de bouwsector op te lossen. We moeten ook accepteren dat Nederland nu eenmaal een relatief zeer dichtbevolkt land is en dat zal ook zo blijven. Het aantal bruggen in dit land is volstrekt onvoldoende om alle woningzoekenden onder te huisvesten, dus er móet gewoon veel gebouwd worden en wel op korte termijn. Dat betekent voor de CDA-fractie dat je bij het al dan niet verlenen van een vergunning niet alleen moet kijken naar de stikstofdepositie als gevolg van nieuwe bewoners van een nieuwbouwwijk, maar daarop in mindering moet brengen de uitstoot die deze bewoners vóórdat zij kwamen, op hun vorige adres produceerden. Wij willen Provinciale Staten en het College van Gedeputeerde Staten wat dit betreft uitdagen om alle creativiteit in te zetten om een versnelling aan deze oplossingen te geven. Juist nu in de aanloop naar een nieuw kabinet hebben we de kans het Rijk te beïnvloeden met onze ideeën.”

“Voormalig hoogleraar Rudy Rabbinge stelt dat zeventig procent reductie uitstoot stikstof al in 2030 kan worden bereikt door volop in te zetten op scheiden van mest en urine en ook met het uitrijden hiermee rekening te houden. Een investering per koe van zo’n duizend euro is noodzakelijk en de financiering daarvan dient plaats te vinden door overheidssubsidie en een eventueel restant door banken. Wij willen dan ook maximaal inzetten op deze innovatie. De CDA-fractie ziet daarom helemaal niets in een gedwongen krimp en dus ook niets in opkoop van veehouderijen. Wat dat laatste betreft, als het dan toch moet, dan willen wij, net als de VVD een ondergrens hanteren van minimaal 2,0 mol per hectare. En als we dan tot opkoop of beëindiging overgaan, wat gaat het college dan doen met de vrijgekomen grond. De CDA-fractie wil graag inzetten op het aanwenden van deze grond voor extensivering van de landbouw, dat past ook goed in het programma Duurzame Veehouderij.”

“De zorgen die eerder zijn geuit over de betrouwbaarheid en het nut van AERIUS, met een grote foutmarge, blijven maar die kunnen worden opgelost met een ecologische contraexpertise in voorkomende gevallen, waarmee de gedeputeerde in een eerdere sessie met de Provinciale Staten op verzoek van de CDA-fractie al heeft ingestemd.
Zoals we kunnen lezen in het document en in de brief van Natuur- en Milieufederatie Drenthe worden de wettelijk vastgestelde doelen voor de Kritische Depositie Waarden niet gehaald. Niet alles kan inderdaad, en sommige uitgangspunten heb je te accepteren. De CDA-fractie stelt dan ook voor om hier een keus te maken: wat wil Drenthe, extra inspanningen of laten we de resultaatverplichting op voorhand los en geven we aan wat wél realistisch is voor Drenthe. Het is goed om daarover in gesprek te gaan met alle stakeholders. Wij zouden zeggen, ga voor het laatste, en steek geen energie in onhaalbare doelen.”

“Samenvattend, het stimuleren van nog meer innovatieve maatregelen in de landbouw, mét de erkenning dat er respect is voor datgene wat al is gerealiseerd in de afgelopen jaren, heeft de instemming van de CDA-fractie. Daar waar we de uitstoot terug kunnen dringen, moeten we het niet nalaten. Echter ook de ontwikkelingen én het perspectief in andere sectoren is van groot belang, zoals eerder al opgemerkt, en dat vraagt om maximale creativiteit van alle betrokkenen. Nederland heeft een sterke en efficiënte landbouw, waardeer dat, zorg voor rust bij de boeren en geef ze de tijd om verder met de innovatie aan de slag te gaan zonder harde deadline in 2030. Er is sprake van een koersdocument en als we zien dat de koers goed is, is het uitstekend ook al duurt het dan een paar jaar langer.”

Besluitvorming
In de vergadering van Provinciale Staten, die werd gehouden op 21 april 2021, is het document Koersdocument Drentse Aanpak Stikstof ter besluitvorming geagendeerd. Er werden door VVD, D66 en Partij voor de Dieren moties en amendementen ingediend waar geen meerderheid voor was en de motie van de VVD werd aangehouden. Met grote meerderheid werd het koersdocument Stikstof vastgesteld.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.