03 december 2022

CDA-fractievoorzitters Drenthe luiden noodklok

De regering heeft in november 2021 middels een Kamerbrief van voormalig minister Schouten beloofd de PAS-melders binnen drie jaren te legaliseren. Van deze belofte is tot dusver helemaal niets terecht gekomen en legalisatie lijkt verder weg dan ooit. Het is tijd om de noodklok nogmaals te luiden in de richting van minister van der Wal en verdere samenwerking met het Rijk bij het realiseren van de plannen te heroverwegen als maatregelen uitblijven.
 
De provincies worden door uitspraken van de bestuursrechter gedwongen PAS-melders, meestal veehouderijen, te handhaven met bestuursdwang omdat de Natuurbeschermings-vergunning ontbreekt of ontoereikend is.  We zagen dat in Overijssel maar willen dat niet in Drenthe! Er is sprake van onaanvaardbare maatschappelijke ontwrichting op het platteland, mede vanwege de sociaaleconomische gevolgen en leefbaarheid door deze manier van handelen in de richting van boeren die steeds te goeder trouw hebben gehandeld!

De maatschappelijke ontwrichting heeft een verwoestende uitwerking op het zo nodige draagvlak voor de realisatie van de vele gebiedsdoelen op het platteland. Het college van Gedeputeerde Staten in Drenthe heeft bij brief van 9 november 2022 indringend aan de Minister gevraagd om concrete hulp te geven zoals een financiële regeling die PAS-melders in staat stelt de bedrijfsvoering aan te passen of passende stikstofruimte te kopen, waardoor legalisatie beter mogelijk wordt.
 
CDA Drenthe (Statenfractie en lokale fracties) vindt dat de realisatie van de vele plattelandsopgaven, zoals de gebiedsgerichte aanpak, de 7e actualisatie nitraatrichtlijn, Natura 2000 processen, RES, etc. alleen haalbaar zijn als agrariërs, bedrijven en inwoners willen en kunnen meewerken. De Drentse fractievoorzitters dringen er bij de Minister op aan om nog dit jaar zodanige (nood) maatregelen te nemen, opdat onmiddellijke legalisatie van PAS-melders mogelijk wordt en lopende juridische procedures gestaakt kunnen worden. Concreet denken wij aan maatregelen die het mogelijk maakt PAS-melders een tijdelijke vergunning te geven in afwachting van de toegezegde definitieve oplossing.

Mocht en deze maatregelen uitblijven dan zien de fractievoorzitters geen mogelijkheden om constructief met het Rijk samen te werken aan de invulling en realisatie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en andere noodzakelijke natuurherstelplannen, die ter uitvoering bij de provincies zijn gelegd.

De CDA-fractie Provinciale Staten van Drenthe – Bart van Dekken (fractievoorzitter)
 Alle gemeentelijke fracties in deze getekend door de fractievoorzitters van:
CDA Assen, Ronald Witteman
CDA Aa en Hunze, Sonja Hilgenga - van Dam
CDA Borger-Odoorn, Margreet Wegman - Post
CDA Coevorden, Sandra Katerberg
CDA De Wolden, Karin Brouwer
CDA Emmen, René Wittendorp
CDA Hoogeveen, Femke Koekoek
CDA Meppel, Egbert Knorren
CDA Midden-Drenthe, Karin Kappen - Kreeft
CDA Noorderveld, Astrid Westra - Wagena
CDA Tynaarlo, Henk Middendorp
CDA Westerveld, Gerjo Ballast
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.