12 april 2023

CDA heeft vertrouwen in formatieproces Drenthe

Op 7 april jl., heeft mevrouw Astrid Nienhuis haar eindverslag aangeboden over de mogelijkheden een nieuwe coalitie te vormen in Provinciale Staten van Drenthe. Zij heeft met alle veertien fracties van Provinciale Staten gesproken, met sommige fracties meermalen. Haar advies is aan de BBB om te pogen een coalitie te vormen met VVD, CDA en PvdA. Volgens haar bestaan tussen deze partijen onderling veel programmatische overeenkomsten, geen onoverbrugbare verschillen en er zijn geen breekpunten benoemd. Tijdens een extra vergadering van Provinciale Staten, gehouden op woensdag 12 april, stond het eindverslag op de agenda en was mevrouw Nienhuis aanwezig om een toelichting te geven en vragen vanuit de fracties te beantwoorden.

Bestuurlijke vernieuwing
In haar toelichting noemde mevrouw Nienhuis de gepassioneerde inbreng van de Drentse Statenleden die zij tijdens de gesprekken aantrof. Met haar advies aan de BBB om samen met de VVD, CDA en PvdA het voortouw te nemen denkt zij dat er voldoende kans is op bestuurlijke vernieuwing waar de kiezers om vragen. Na het aanbieden van haar eindverslag aan de Commissaris van de Koning volgde er een debat in Provinciale Staten. Hieronder de bijdrage van Henk Jumelet nu demissionair gedeputeerde maar beoogd gedeputeerde in het nieuwe College van Gedeputeerde Staten.

“Voorzitter, allereerst dank aan de verkenner mevrouw Astrid Nienhuis voor de plezierige gesprekken en ook dank aan de ambtelijke ondersteuning. Het eindverslag ligt er en het zal u niet verbazen, voorzitter, dat wij ons kunnen vinden in de conclusies. Er is uitgebreid gesproken over de duiding van de verkiezingsuitslag en hoe om te gaan met het signaal dat daarvan uitgaat. Voorop staat nu: vernieuwend invulling geven aan de relatie inwoners en overheid en hoe er, met de grote vraagstukken in de samenleving, kan worden omgegaan.”

“We lezen in het verslag ‘het onderwerp bestuursstijl lijkt een prominente ambitie van de voltallige Provinciale Staten’. Hoe willen we het politieke samenspel in Drenthe, ook samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vormgeven. Dat is mooi! Voorzitter, we gaan hierover graag het vervolggesprek aan met alle partijen in deze Staten. En natuurlijk ook over de werkwijzen die daarbij horen. Voorzitter, we werken hier voor onze inwoners en willen met onze inwoners komen tot goede besluiten voor Drenthe. Daarom zien we, na een lange voorbereidingstijd voor de verkiezingen en een intensieve campagnetijd, uit naar de inhoudelijke gesprekken. We raakten in de gesprekken met de verkenner thema’s als wonen en leefbaarheid, landbouw en stikstof maar moet wel een spade dieper.”

“Wat het CDA betreft gaan we graag met BBB, PVDA en VVD en met een uitgestoken hand naar buiten en naar fracties hier, om zo spoedig mogelijk te komen tot een akkoord op hoofdlijnen. Graag maken we daarbij ook gebruik van de deskundigheid van de ambtelijke organisatie en van het overdrachtsdocument. Voorzitter, wij hebben er vertrouwen en zin in. Dank u wel.”

Op vrijdag 14 april zullen de vier formerende partijen met elkaar verder praten en de leden van Provinciale Staten daarover informeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.