10 december 2021

CDA houdt vertrouwen in Groningen Airport Eelde

Onlangs verscheen de rapportage van het vliegveld Groningen Airport Eelde (GAE) over het eerste halfjaar 2021. Voor de fractie van de SP was dat aanleiding om dit onderwerp te agenderen voor de commissievergadering van FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie). Deze fractie vindt de financiële situatie van GAE niet rooskleurig en de toekomstverwachting ernstig. Daarom vindt de SP dat herijking moet plaatsvinden om te beoordelen of GAE nog langer een zogenaamde ‘Verbonden Partij’ voor de provincie kan zijn. Een Verbonden Partij is voor de provincie een private- of publiekrechtelijke (samenwerkings)organisatie waarin de provincie een direct bestuurlijk én financieel belang heeft. Provinciale Staten wil vanuit haar controlerende en kader stellende rol de beleidsuitvoering door verbonden partijen vroegtijdig en adequaat kunnen bijsturen.

Gedateerd materiaal
Gertjan Zuur is woordvoerder namens de CDA-Statenfractie en hij greep eerst nog even terug op eerdere discussies over GAE waarbij het nationale debat over luchtvaart werd betrokken met daarin een prominente plek voor de Luchtvaartnota 2020-2050. “Deze is echter vanwege de demissionaire status van de regering controversieel verklaard, evenals overigens het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. Waarom dan nu opnieuw een debat over GAE? De SP motiveert dit naar aanleiding van de brief inzake de Rapportage resultaten GAE eerste halfjaar 2021 van het college inclusief brief van directie GAE en aandeelhouders van 1 september. Dank aan de SP want dat biedt ons in ieder geval nog weer eens de mogelijkheid ons standpunt t.a.v. GAE voor het voetlicht te brengen.” Gertjan Zuur vroeg zich af waarom dit onderwerp nu geagendeerd werd want hij zocht naar plots veranderende omstandigheden. “Wíj lezen ze er niet in en ze zijn er voor ons ook niet. De redenering van de SP lijkt te bestaan uit gedateerd materiaal. De SP spreekt over het verslechteren van de financiële positie ten opzichte van eerdere rapportages, zoals de begroting. Nou, onze fractie ziet dat niet. Sterker, het resultaat over het eerste halfjaar is zelfs beter dan begroot”

Wachten op Luchtvaartnota
Gertjan Zuur wees de fractie van de SP op het goed leesbare document waarin de gewijzigde toekomstvisie van GAE is neergelegd en waar Provinciale Staten in meerderheid zich goedkeurend over heeft uitgesproken. “De SP haalt eerdere en oudere, niet meer actueel zijnde, zelfs achterhaalde rapportage aan ter onderbouwing. Wat de CDA-fractie betreft is het nu eerst wachten op de definitieve behandeling en vaststelling van de Luchtvaartnota. Gelukkig wacht GAE niet en zet zij vol overtuiging in op de invulling en uitvoering van de visie. Daar is vanuit onze fractie waardering voor.”, zegt Gertjan Zuur. “De fractie van het CDA ziet geen aanleiding, zeker niet naar aanleiding van de aan alle kanten rammelende onderbouwing van de SP, voor een herijking van deze verbonden partij. Niet in het licht van het Protocol Verbonden Partijen van 2014 als ook in het licht van het concept vernieuwd Protocol Verbonden Partijen dat binnenkort aan Provinciale Staten wordt aangeboden. En om alvast een voorschot te nemen op dat laatste: Wij vinden samenwerking met veel partijen essentieel. Ook van Gemeenschappelijke Regelingen vinden wij wel iets, maar daar komen dan wel op terug.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.