18 mei 2023

CDA pleit voor een nieuwe Sociale Agenda voor Drenthe

Op de agenda van de commissievergadering van Provinciale Staten in Drenthe, die werd gehouden op woensdag 17 mei, stond o.a. de Jaarstukken 2022. Die bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening, het overzicht van baten en lasten in de rekening en de balans. Het resultaat na verrekening met de reserves bedraagt bijna tien miljoen euro. Hier volgt de bijdrage van de voorzitter van de CDA-Statenfractie Bart van Dekken

Drenthe veilige haven
“Het was een bewogen 2022 waarin het nu demissionair College van Gedeputeerde Staten onverminderd is doorgegaan om de uitvoering van het collegeakkoord “Drenthe, mooi voor elkaar“ recht te doen. Door een oorlog in Europa stegen, los van de humanitaire tragiek die zich tot op de dag van vandaag aan het voltrekken is, in 2022 de energieprijzen tot ongekende hoogte en stond leefbaarheid onder druk. Het is mooi om te zien dat we in Drenthe altijd weer een veilige haven kunnen en willen zijn voor onze eigen inwoners, maar ook vluchtelingen, het beste proberen te doen. Onze uitdagingen om het goede te doen brengen met zich mee dat we onze inwoners eerlijk moeten informeren over wat er nu van een goed functionerend openbaar bestuur mag worden verwacht. En dan met name het bestuur in de regio, want de plattelandsregio doet er voor het CDA zeer toe. Het besturen en samenwerken door over bestaande grenzen heen te kijken blijft een voortdurende aandacht houden. Daarom moeten we de mogelijkheden vanuit de zogenaamde regiodeals vasthouden.” 

Ereschuld op de agenda houden
“Wij hebben als CDA altijd een lans gebroken voor goede samenwerking in het Noorden. Of het nu gaat over academische ziekenhuiszorg, de beste infrastructuur met goede spoorlijnen, meer woningen en een innovatieve luchthaven. Maar ook noodzaak om de uitdagingen bij de energietransitie, de stikstof- en aardgasproblematiek in het Noorden samen aan te pakken. We hebben kennisgenomen van het rapport Aardgaswinning in Groningen en weten dat daar ook Noord-Drenthe is bedoeld. Ik vind het best mooi om te kunnen zeggen dat een Statenlid uit dit huis de komende periode dat dossier op landelijk niveau gaat dienen. Ook vanaf deze plaats wens ik mijn collega Eline Vedder die dat als meest belangrijke dossier in haar portefeuille mag dienen succes toe. We willen dat de ereschuld die is ontstaan ten opzichte van onze inwoners in Drenthe op de agenda houden. Hier en daar in Den Haag en Brussel.” 

Sociale agenda 
“Ik wil niet te veel in detail ingaan op de verschillende verantwoordingen in de programma’s want dat is uitstekend en helder gedaan. Toch een paar overwegingen of bouwstenen misschien voor de voorliggende bestuursperiode die uit de verantwoording als het ware kunnen voortvloeien. Bij programma 2 Stad en Platteland willen we gebiedsgebonden blijven werken om oplossingen te vinden voor een integrale aanpak zoals we die in het programma provinciaal landelijk gebied nastreven. De eerste concepten rondom de zogenaamde natuurdoelen zijn nu verzonden maar op dat punt zijn we er nog lang niet. Kan het College van Gedeputeerde Staten ons toezeggen dat zij, ook in de demissionaire periode, ons periodiek blijft informeren over de knelpunten en voortgang rondom het PPLG en in het bijzonder over de PAS-meldingen en het verlenen van vergunning? Bij programma 9 Investeringsagenda is een belangrijk onderdeel vanuit de Investeringsagenda de zogenaamde sociale agenda. Het CDA wil, in samenwerking met zowel de nieuwe politieke partners in dit huis als met de gemeenten, die agenda krachtiger maken om te komen tot maatwerk in het noaberschap. De bestuurlijke creativiteit van samenwerken moet dit nog sterker brengen tot bestaanszekerheid, zeker in de armste delen van onze provincie. Voor het CDA zijn een levendig en sociaal leven afhankelijk van een goede woning en bestaanszekerheid. Onze visie over verbeteringen vinden rondom het sneller en effectiever realiseren van goede woonruimte en dat willen wij binnenkort in deze staten met de collega’s delen. Oplossingsrichtingen als meer hoogbouw in onze steden en sneller werken aan inbreiding of renovatie zijn nieuwe richtingen in de stedelijke ontwikkeling. Het binnenstadfonds moet nog slagvaardiger dan we dat nu al hebben. Wij komen daar later op terug. De jaarstukken die nu voorliggen zijn ons echter helder en wij zijn, zo is onze zienswijze, met deze jaarrekening akkoord.” 

Op www.provincie.drenthe.nl/organisatie-bestuur/financien  is de digitale Jaarrekening 2022 van de provincie Drenthe te vinden. Besluitvorming heeft plaats gevonden tijdens de vergadering van Provinciale Staten op dinsdag 30 mei 2023. Het bijbehorende statenvoorstel werd met meerderheid van stemmen aanvaard.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.