02 juni 2022

CDA pleit voor opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht

In de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe, gehouden op woensdag 1 juni, werd onder andere gedebatteerd over de zogenaamde Voorjaarsnota waarin het College van Gedeputeerde Staten de ambities voor de komende tijd heeft opgeschreven. Daarin stonden drie onderwerpen centraal, namelijk Energie en Klimaat, Wonen en Stikstof en die hebben de hoogste prioriteit. Dat vraagt ook een grote financiële inspanning, zeker nu nog niet duidelijk is welke bijdrage het Rijk daarvoor beschikbaar stelt. Bij de begrotingsbehandeling van dit najaar kunnen dan de besproken voorstellen een plaats krijgen als er een meerderheid te vinden is.

Meer woonruimte realiseren
Bart van Dekken is fractievoorzitter van de CDA-Statenfractie en volgens hem zal het voor het CDA  nog meer gaan over wonen en noaberschap, over stikstofmaatregelen rondom de energietransitie en de bereikbaarheid. “We moeten stevig aan de slag om betaalbare en veel meer woonruimte te realiseren”, zegt Bart van Dekken. “Zestienduizend woningen realiseren in tien jaar tijd vraagt daarbij om een hele stevige regie. Onze steden, we denken aan Assen, Emmen en Hoogeveen, kunnen prima nog meer hoogbouw verdragen. Het CDA wil dat mensen kunnen wonen op plekken waar ze zelf graag willen wonen en ruimte geeft voor nieuwe woonvormen. En dat woningen niet worden geëxploiteerd door mensen die er nooit zijn. Inmiddels zien we her en der het zogenaamde Knarrenhof ontstaan maar wij zouden het Noaberhof willen introduceren. Nieuwe plekken in Drenthe voor leefbaarheid, saamhorigheid, veiligheid en zorgzaamheid.” Samen met de fractie van de PvdA diende hij een motie in waarin het College van Gedeputeerde Staten wordt verzocht te onderzoeken welke knelpunten en kansen er zijn per gemeente voor deze woonvormen. Verantwoordelijk gedeputeerde Hans Kuipers nam de motie over wat voor de CDA-fractie aanleiding was de motie terug te trekken en niet in stemming te brengen. Ook diende het CDA, samen met de PvdA, een motie in waarin het College wordt verzocht de vergaande zelfbewoningsplicht en de opkoopbescherming onder de aandacht te brengen van de Drentse gemeenten. “Wonen is een primaire levensbehoefte en de woningmarkt is nu te veel onderworpen aan de vrije markt en winstbejag. Woningen in Drenthe moeten betaalbaar blijven en moeten niet in handen vallen van exploitanten”, zegt Bart van Dekken. Deze motie werd positief beoordeeld door verantwoordelijk gedeputeerde Hans Kuipers en na stemming aangenomen.

Ook stikstofmaatregelen voor industrie en luchtvaart
Volgens de CDA-fractievoorzitter realiseert het CDA zich dat er grote uitdagingen zijn rondom alle transities en dan met name rondom stikstof. “Wij vinden dat de door de Ministers aangedragen oplossingsrichtingen veel te eenzijdig drukken op de landbouw. Er dat voorbij wordt gegaan aan de innovatiemogelijkheden in die sector. In de gebiedsgerichte aanpak moeten we een eerlijk verhaal vertellen en op zoek naar een nieuw perspectief voor soms schrijnende toestanden die door juridische uitspraak is gedaan. Wij kennen onze boeren als redelijke mensen. Zij willen echt meewerken aan goede oplossingen maar zijn daar terecht in de opvatting dat verstrekkende maatregelen dan ook voor de industrie en vooral de luchtvaart moet gelden. Het CDA wil geen kaalslag in de voor onze provincie zeer belangrijke agri- sector.”

GAE innovatief vliegveld
Tenslotte ging Bart van Dekken nog in op het Deltaplan van het Noorden. “Het raakt aan een andere kijk op Noord-Nederland. Wij weten dat de Lelylijn daardoor tot studie kan komen, maar willen evenals de fractie van de ChristenUnie ook een Nedersaksenlijn. Dat is geen of of verhaal maar moeten we qua infrastructuur allemaal doen. En de verbinding naar Twente moet zowel vanaf Hoogeveen als Emmen beter en daarom verbreden of aanleggen. En in de beste infrastructuur van het Noorden hoort ook een innovatief vliegveld. Het is prima om de verschillende scenario’s voor het bestaansrecht van Groningen Airport Eelde uit te werken en we zien dat het College van Gedeputeerde Staten daar met kracht aan werkt. Voor het CDA blijft het cruciaal dat we de oplossing niet moeten zoeken in nog meer HUB-verbindingen. Dat lijkt steeds concreter een heilloze weg. Maar het elektrisch vliegen als alternatief voor de vervuilende korte vluchten, het behoud van alle vliegscholen en de innovaties rondom dronevliegen levert voldoende steun op om GAE als belangrijk voor Drenthe te blijven zien. Sterker, met een scenario waarin je GAE afschaalt moet wel beseft worden dat die ontwikkelingen dan ook verdwijnen. Wij zouden dat zeer betreuren.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.