22 september 2023

CDA steunt subsidie voor investering in groene Chemie

In juli 2018 heeft CuRe Technology BV een kleinschalige proeffabriek opgericht, in eerste instantie gericht op de recycling van plastic flessen en voedselverpakkingen. Het bedrijf ontwikkelde een nieuwe energiezuinige techniek waarmee niet alleen vervuild en gekleurd plastic verwerkt kan worden maar ook vuil materiaal vanuit de textiel- en tapijtindustrie. CuRe is hiermee verworden tot één van de toonaangevende bedrijven binnen Drenthe als het gaat om vergroening van de chemie en er is veel internationale belangstelling voor deze techniek. Voor de verdere ontwikkeling dient er enige schaalvergroting plaats te vinden om de proeffabriek om te bouwen naar een productie- en demonstratiefabriek.

Ook ontvangstfunctie
De kracht van de fabriek zit niet zozeer in de omvang van de verwerking, die overigens ook rendabel wordt gemaakt, maar in het behoud van de Onderzoeks- en Ontwikkelingsfunctie en het feit dat de fabriek een ontvangstfunctie krijgt voor (inter)nationale delegaties. Het heeft daarbij een nieuwe locatie op het oog, een voormalig fabriekspand op het GETEC-terrein in Emmen. Dit pand zal moeten worden aangekocht en gerevitaliseerd. Voor de investering van vijf miljoen euro, die daarvoor nodig is, heeft het bedrijf subsidie aangevraagd bij de gemeente Emmen en de provincie Drenthe. Beide overheden zijn voornemens elk ruim negen ton aan subsidie te verlenen. De overige ruim drie miljoen zal het bedrijf zelf bekostigen. Voor het inrichten van het productieproces is het bedrijf dertig miljoen nodig. Dat zullen zij ook deels zelf investeren en deels ophalen bij andere investeerders, financiers, zoals partijen waar zij mee gaan samenwerken, NOM en andere of aanverwante instellingen.

Impuls aan werkgelegenheid
“Allereerst wil de CDA-fractie de gedeputeerde danken voor het organiseren van de informatiebijeenkomst, twee weken geleden”, zei Gertjan Zuur tijdens de behandeling van de subsidieaanvraag van CuRe Technology bv in de Commissievergadering die op woensdag 20 september 2023 werd gehouden. Hij is woordvoerder van de CDA-Statenfractie en was blij met de uitgebreide toelichting op het subsidieverzoek en de mogelijkheid om daar vragen te stellen en input te geven. “De CDA-fractie is positief over dit subsidievoorstel. Het gehele project behouden geeft een mooie impuls aan de werkgelegenheid in de regio Zuidoost Drenthe, het bevordert de groene chemie-industrie en we benutten oud vastgoed.” Toch had Gertjan Zuur nog enkele vragen aan verantwoordelijk gedeputeerde Meeuwissen. Hij ziet dat de investering plaatsvindt in vastgoed met een binding van vijf jaar aan het proces dat daar moet plaatsvinden. Hij vraagt zich af of dit lang genoeg is om deze forse subsidie, het geld is uitgegeven en komt niet terug, te verlenen.

Provincie geen flappentapper
Daarnaast vroeg de CDA-fractie zich af of de doelstellingen wel concreet genoeg zijn geformuleerd. “Zojuist bespraken we het NRK-rapport over de NOM, zei Gertjan Zuur. “Daarbij kwam de wens en behoefte aan meer parameters en realisatie over de outcome ter sprake. Maar geldt dat ook niet voor de provincie zelf, bijvoorbeeld naar aanleiding van zo’n forse subsidie? Wellicht in combinatie met de bijdrage en deelname van de NOM, die is voorzien. De CDA-fractie ziet graag dat hier in de nieuwe nog te formuleren economische visie aandacht voor komt. Dit om ook het effect van provinciale bijdragen, subsidies of leningen beter te monitoren en niet alleen op de output. Kan het college dat toezeggen? Daarnaast zouden wij dit instrument van subsidie nog wel eens wat meer tegen het licht willen houden. De vraag tijdens de informatiebijeenkomst hierover werd kort beantwoord met ‘wij verstrekken hiervoor geen leningen, zo doen wij dat nu eenmaal’. Wat onze fractie betreft is dat te kort door de bocht. Misschien wordt het tijd om daar eens van af te stappen of tenminste te heroverwegen, zeker als het gaat om commerciële partijen. We moeten voorkomen dat de provincie als een flappentapper wordt gebruikt door dergelijke partijen.”

Lokale ondernemers betrekken
Gertjan Zuur was verheugd dat het CDA-voorstel om vooral ook lokale ondernemers te betrekken bij zowel de vastgoedinvestering als het onder te brengen proces een plek krijgt in de subsidie. “Dat is toch de winst van zo’n informatiebijeenkomst. Wij willen toch nog graag een toelichting op het gegeven antwoord van de gedeputeerde dat dit niet afdwingbaar is.” Met dat laatste doelde hij op het antwoord van gedeputeerde Meeuwissen dat voor het betrekken van lokale ondernemers een wettelijke grondslag nodig zou zijn. Zij zegde toe in de subsidievoorwaarden op te nemen om het bedrijf dringend te vragen gebruik te maken van lokale ondernemers.

Besluitvorming
In de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe, die gehouden werd op woensdag 27 september 2023, is gestemd over dit subsidievoorstel. Gertjan Zuur dankte het College van Gedeputeerde Staten voor de beantwoording van de vele vragen. “De CDA-fractie is nog enthousiaster dan dat die vorige week al was met het voornemen van CuRe. Wij waren kritisch op de gekozen vorm, maar begrijpen die ook wel. En de toezegging om op ons instrumentarium terug te komen bij het de nieuwe economische visie die ontwikkeld wordt, stemt ons voor de toekomst gerust. Onze fractie wenst, dat met de opname in de subsidieverordening van het dringende verzoek het lokale bedrijfsleven te laten meeprofiteren van de investeringen, CuRe haar verantwoordelijkheid neemt en wensen haar veel succes. Onze fractie komt graag een keer kijken in de demo-fabriek in Emmen”, zegt Gertjan Zuur. Het subsidievoorstel werd met een grote meerderheid in Provinciale Staten aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.