15 november 2023

CDA: Versterking, vernieuwing en versnelling van energietransitie

Op de agenda van de vergaderring van de Drentse Statencommissie, die gehouden werd op woensdag 15 november jl., stond onder andere de beoogde nieuwe provinciale Energieagenda voor de periode 2023-2027. Van de fracties in het Drents Parlement werd gevraagd om wensen en bedenkingen te geven op dit voorstel. Verantwoordelijke gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) presenteerde een startnotie voor deze agenda waarin de ambities, de doelen en de effecten voor deze nieuwe periode zijn opgeschreven.

Harmonische groei
Erik-Jan Kreuze is voor het CDA commissielid en ondermeer woordvoerder energie en klimaat. Hij gaf aan dat het CDA kan instemmen met het proces om te komen tot deze nieuwe Energieagenda. Vanuit het oogpunt van realistisch rentmeesterschap wil het CDA zich volgens hem richten op de vier V’s, namelijk vermindering, versterking, vernieuwing en versnelling. “Wij hebben de wereld in bruikleen en moeten haar doorgeven. Dat is rentmeesterschap. Realistisch wil zeggen technisch en economisch haalbaar en breed gesteund door onze inwoners. Daarbij opgemerkt dat natuur voor het CDA een belangrijke waarde in Drenthe is. Ook wil het CDA prioriteit geven aan vermindering en verandering van onze consumptie, dus vermindering van de honger naar meer energie. Honger vanuit een verlangen naar economisch groei wat verward wordt met materiele groei. CDA wil inzetten zowel landelijk als provinciaal, op harmonische groei. Wij willen inzetten op vermindering van energiegebruik in de industrie en werken aan groene industrie, vermindering door gebruik van circulaire grondstoffen en daarnaast op vermindering door isolatie.”

Participatie
Het CDA wil de rol van de maatschappelijke organisaties versterken en daarmee zo veel mogelijk resultaten ten goede laten komen aan lokale gemeenschappen. “Alle support van de provincie aan lokale energie coöperaties is en blijft op haar plaats. Ook op bedrijventerreinen, wijken en dorpen kan meer samengewerkt worden aan nieuwe doelen, met waterstof of dorps- en wijkbatterijen. Mede daarom wil het CDA dat de provincie aan de slag gaat met anticiperend bekabelen. Met zon op dak zitten we op de helft van onze ambitie, nog 491 van 987 daken te gaan. Wat het CDA betreft brengen we in kaart waar de constructie onvoldoende draagkracht biedt en gaan we actief met Energiefonds Drenthe werken aan versterking door financiering. Ook zouden we het gebruik van verticale panelen kunnen onderzoeken en uitproberen.

Vernieuwing
“De provincie is als regisseur in Drenthe verbinder tussen gemeenten en daarmee aanjager van vernieuwing om het probleem van de netcongestie tegen te gaan”, zegt Erik-Jan Kreuze. “Ik denk aan het delen van capaciteit en plaatsen van energiehubs op bedrijventerreinen en daar waar mogelijk onderlinge doorlevering door energiecoöperaties. Ook ziet het CDA toekomst in wijk- of dorpsbatterijen en plaatsen van solarparking op grote parkeerplaatsen.”

Maak haast met verduurzaming
Volgens Erik-Jan Kreuze vindt het CDA dat ondanks vermindering, schone energie hard nodig is. “Daarom willen we alle middelen inzetten om verduurzaming te versnellen. We hebben de hele energiemix nodig. Graag zien we meerjaren scenarioplanning met de inzet van de totale Drentse energiemix om behoeften aan energie af te dekken. Dus denken wij schone kernenergie in het Noorden nodig te hebben. Daarnaast wil het CDA inzetten op behoud van de gasinfrastructuur ten behoeve waterstof of biogas. Zoals we nu al zien vanuit Attero of slibzuivering van de WDO Delta in Echten. En natuurlijk alle lokale vergisters.” Als versnelling van verduurzaming deed het CDA suggesties als beprijzing van CO-2 uitstoot of andere milieubelasting maar dan alleen op landelijk of EU-schaal.

Vanuit de commissie werd in het algemeen positief gereageerd op de startnotie met daarbij brede waardering voor de werkwijze van gedeputeerde Henk Jumelet om met een startnotitie te komen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.