28 september 2023

CDA vindt onderzoek Noordelijke Rekenkamer technocratisch

In hoeverre maken Gedeputeerde Staten van Drenthe een kosten-batenanalyse, baseren zij zich op betrouwbare, onafhankelijke en objectieve gegevens en betrekken zij alle maatschappelijke kosten en baten van de luchthaven bij hun afwegingen en in hoeverre sturen Gedeputeerde Staten in hun rol als aandeelhouders op een doelmatige bedrijfsvoering van Groningen Airport Eelde (GAE)? Dat was de onderzoeksvraag die de Noordelijke Rekenkamer (NRK) zichzelf gesteld had. Voor het onderzoek hebben interviews en een dossierstudie plaatsgevonden en zijn de MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) uit 2016 en de toekomstplannen van GAE aan een second opinion onderworpen. Ook heeft een reconstructie plaatsgevonden van het politieke debat in Provinciale Staten en de gemeenteraden van de aandeelhoudende overheden.

Technocratisch
“Het nu geagendeerde rapport is op 14 juni jl. uitgebreid besproken in de commissievergadering”, zegt Gertjan Zuur namens de CDA-Statenfractie. “Onze fractie heeft toen haar mening, en die was niet positief, niet onder stoelen of banken gestoken. Wat ons daarbij vooral stak, is de eigen mening en dan ook nog eens zonder second opinion die de NRK erop nahoudt ten aanzien van de realiteit en haalbaarheid van de plannen van GAE. Laat helder zijn, ook onze fractie heeft niet de gave om in de glazen bol van de toekomst te kijken. Maar om van een andere uitkomst dan verwacht in het verleden ook direct de toekomst pessimistisch in te zien, gaat ons te ver. De CDA-fractie kan dan ook uitstekend leven met de reactie die het vorige college heeft gegeven op de aanbevelingen. Wij gaan níet mee met de NRK die ons aanbeveelt de analyses van onafhankelijke deskundigen zondermeer te aanvaarden. Dat is een puur technocratische benadering. Als we dát zouden doen, zouden we hier in het dunbevolkte noorden overgeleverd zijn aan de benenwagen in plaats van trein, bus of anderszins. En zouden we het moeten doen met zandpaden in plaats van asfaltwegen.”

Toegevoegde waarde
 “Onze fractie verwacht van het provinciebestuur, naast natuurlijk een haalbaarheidsonderzoek met bedrijfseconomische uitgangspunten, ook een gezonde dosis ambitie, wat opportunisme of het handelen vanuit een zekere ideologie. Wij gaan ook niet zondermeer mee met een verplichte MKBA. Het inzetten daarvan verdient een eigen afweging met alle plussen en minnen met nadrukkelijk een toegevoegde waarde. Ook ten aanzien van dat punt kunnen wij de mening van het vorige college onderschrijven”, besluit Gertjan Zuur zijn bijdrage.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.