14 april 2022

CDA vraagt handelingsperspectief voor boeren

Het stikstofdossier is nu al een hoofdpijndossier en bijna dagelijks wordt de onrust aangewakkerd door opmerkingen, brieven of proefballonnetjes van een bewindspersoon.  
Op 1 april jl. is de zogenaamde Hoofdlijnenbrief van de ministers verschenen, die oproept tot dwang en ingrijpen en overnemen van de regie door Den Haag. Met het ‘laaghangend fruit’ aanbod vanuit het Noorden aan de minister wordt volgens CDA-Statenlid Siemen Vegter door Den Haag niets gedaan omdat de minister niet wil investeren in boeren die ’toch weg moeten’. “Het is niet meer ‘Niet alles kan overal, maar nergens kan iets.’ Als wij redeneren vanuit de betrokken boer, dan lijkt er geen perspectief meer te zijn terwijl de grote uitstoters als Tata en de luchtvaart ogenschijnlijk ongemoeid worden gelaten”, zegt Siemen Vegter. Daarom maakte hij van de gelegenheid gebruik om tijdens de vergadering van Provinciale Staten, die werd gehouden op woensdag 13 april jl., tijdens de Ronvraag aan het College van Gedeputeerde Staten vragen te stellen.

Handelingsperspectief voor boeren?
Siemen Vegter: “Omdat in de Hoofdlijnenbrief vrijwel alleen wordt gesproken over de landbouw en de nadruk ligt op onteigenen of uitkoop en er bovendien geen bereidheid lijkt te zijn bij het ministerie om andere vormen van emissiereductie inrekenbaar te maken, wil ik verantwoordelijk gedeputeerde Henk Jumelet vragen stellen. De provincie wordt straks geconfronteerd met een taakstelling waar de provincie geen stem in heeft maar wel moet uitvoeren en de minister al heeft aangekondigd de regie over te nemen als provincies niet leveren. Welk handelingsperspectief ziet de gedeputeerde nog voor onze Drentse boeren en voor de provincie in de gebiedsgerichte aanpakken en welke randvoorwaarden gaat het College van Gedeputeerde Staten richting de minister formuleren voordat de provincie zich überhaupt committeert aan de taakstelling zoals de minister deze nu lijkt te willen opleggen?”

Beleidsvrije ruimte nodig
Verantwoordelijk gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) beaamde dat het een onrustige tijd is, vooral in het landelijk gebied. “Maar het College van gedeputeerde Staten is van mening dat alle sectoren een bijdrage behoren te leveren aan de oplossing van het stikstofprobleem en niet alleen de Landbouw. We wachten op de brief van de Minister van Landbouw met daarin zijn visie hoe hij perspectief wil bieden aan de boeren. Onze voorgestelde gebiedsgerichte aanpak vraagt wel om een zekere beleidsvrije ruimte voor de provincie. Daarom ook ons aanbod van het zogenaamde laaghangend fruit zoals innovatie. En natuurlijk moet er een oplossing komen voor de zogenaamde PAS-melders.”

PAS-melders
PAS-melders zijn bedrijven die tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een melding deden bij de overheid van bijvoorbeeld een uitbreiding. Zij hoefden geen vergunning aan te vragen, een melding volstond. Dat kon vanaf 2015. In 2019 zette de Raad van State een streep door de PAS. Hierdoor werd de juridische positie van de PAS-melders onduidelijk. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet nu eerst zorgen voor de benodigde ruimte, voordat deze ondernemers verder kunnen ontwikkelen of groeien.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.