16 december 2020

CDA vraagt om veiligheidsmaatregelen N34

In 2018 heeft Provinciale Staten van Drenthe in een startnotitie gevraagd te onderzoeken of en op welke wijze de N34 gedeeltelijk verdubbeld kan worden. In het daarop gestart proces is nu de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) verschenen als onderdeel van de benodigde Milieu Effect Rapportage (MER). De NRD heeft ter inzage gelegen en tijdens een extra gehouden commissievergadering hebben ruim twintig mensen ingesproken. In de NRD staat beschreven welke tien kansrijke alternatieven onderzocht gaan worden en hoe dat gebeurt. Namens de CDA-Statenfractie vroeg Eline Vedder aan de gedeputeerde daar een elfde variant aan toe te voegen. Ook herhaalde zij de zorgen van het CDA als het gaat om de verkeersveiligheid en vroeg zij om daar op korte termijn maatregelen te nemen. Hieronder haar bijdrage tijdens het debat.

Waardering voor insprekers
“Voorzitter, dat de besluitvorming rond de N34 de gemoederen bezighoudt, blijkt wel uit de enorme belangstelling voor de inspreekavond van 25 november. Vanuit onze kant zeer veel waardering voor de vele insprekers die tot ’s avonds laat hun visie met ons hebben willen delen. We hechten daar veel waarde aan en in die zin is het zorgelijk dat het zo rommelig en ad hoc gelopen is. Het faciliteren van onze inwoners om gebruik te maken van hun democratisch recht moeten we echt beter doen. In de commissievergadering hebben wij ervoor gepleit dat, als wij als volksvertegenwoordigers straks een geïnformeerde en gefundeerde beslissing willen nemen, het essentieel is dat nu het hele speelveld in beeld wordt gebracht in de MER-procedure. En naar onze mening, maar ook naar mening van de commissie MER, is het daarvoor nodig de bandbreedte aan alternatieven te vergroten. Alternatieven die niet slechts van elkaar verschillen in ‘waar’ en ‘hoeveel’, maar ook in het ‘hoe’. In de commissievergadering hebben we geconstateerd dat aan de tien oorspronkelijke varianten van gedeeltelijke verdubbeling met alternatieven voor Gieten, wél een maximale variant was toegevoegd, namelijk volledige verdubbeling, maar niet een minimale variant. Terwijl dit op pagina 564 wel is uitgewerkt, zijnde een 2x1 rijbaanscheiding met volledig inhaalverbod. Vandaag herhalen we onze oproep om deze minimale maatregelenvariant, dus niet zijnde de autonome situatie, toe te voegen aan de MER-procedure. Wij zien graag een toezegging van de gedeputeerde dat het advies van commissie MER over deze minimale maatregelen variant ook daadwerkelijk wordt overgenomen.”

Gevaarlijke N34 vraagt om meer veiligheid
“Voorzitter, dit is vast niet de laatste keer dat we spreken over de N34. Sterker nog, dit houdt ons nog jaren van de straat. Ondertussen blijft de N34 onverminderd een onveilige weg. Dus ook vandaag herhalen we onze oproep aan gedeputeerde om op korte termijn werk te maken van veiligheidsmaatregelen, ook als dat betekent dat dat buiten de onderhoudswerkzaamheden om zou moeten.” Verantwoordelijk gedeputeerde Cees Bijl deed Eline Vedder de toezegging om ook de door haar gevraagde variant aan het onderzoek te voegen. Hij gaf tenslotte aan dat haar vraag om op korte termijn al dan niet tijdelijke veiligheidsmaatregelen te nemen op dit moment onderzocht wordt.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.