19 januari 2023

CDA wil nu geen pilot Burgerberaad in Drenthe

Op 13 juli 2022 hebben Provinciale Staten besloten een vervolg te geven aan het inwonersinitiatief en de verkennende notitie door het uitwerken van een voorstel voor een burgerforum c.q. burgerberaad en dit separaat voor te leggen aan Provinciale Staten. De uitwerking van de mogelijkheden omtrent een burgerberaad zijn via de werkgroep belegd bij een externe expert die het vraagstuk verder heeft uitgewerkt.  De Statenwerkgroep ‘Veranderende Samenleving’ heeft een nu een voorstel gemaakt voor een pilot. Tijdens de vergadering van de Statencommissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) op woensdag 18 januari 2023 werd over het voorstel van de werkgroep gedebatteerd.

Veel mogelijkheden voor burgerparticipatie
“De CDA-fractie is altijd kritisch geweest op burgerberaden en referenda. Via inspraak en ontmoetingen tijdens werkbezoeken is de volksvertegenwoordigende taak beter in te vullen” zegt Bart van Dekken, voorzitter van de CDA-Statenfractie. “Meer wij en minder ik is daarom ook erg passend in dit onderwerp. Het gaat ons eigenlijk altijd om de constructieve samenwerking waarbij je problemen die al werkend ontstaan creatief moet aanpakken. Verbinding leggen en proberen te luisteren wat de redelijke en emotionele mens ons te melden heeft. Daarom is het verbeterd agenderingsrecht in dit huis ook zo prettig. En kunnen burgers inspreken op onderwerpen die hen raakt. En daarom wat het ook zo een goed idee om samen met onze collega’s uit de gemeenteraden de dorpen en wijken in te gaan om nog beter hoor en wederhoor toe te passen. Immers, iedereen in dit huis gaat op zijn eigen unieke wijze voor de samenwerking. In dat perspectief moeten we ons werk als volksvertegenwoordigers nog beter willen doen. Daarom moeten we ook niet al te snel aan de slag met bij loting aangewezen mensen bevragen in hoeverre zij het eens zijn met bepaalde thema’s in je buurt of provincie. Ik herinner me nog wat infantiele referenda over wel of niet toetreden van een land tot de Europese Unie. Of wel en geen extra windmolens. Noem het voortschrijdend inzicht bij het CDA maar ik wil geen referenda of iets wat daar op lijkt. Wij willen heel graag minder ik en meer wij, maar niet in deze vorm. Daarom is meer inspraak en mogelijkheden tot agenderen prima. Maar een besluit nemen om het onderwerp van een burgerberaad in de komende Statenperiode uit te werken vind ik nu al te ver gaan. Ik wil eerst nogmaals kijken waarom we dit soort van verkapte adviserende burgerberaden willen. En op welke wijze andere bruikbare instrumenten, zoals het project ‘Drenthe in debat’ en ontwikkelingen vanuit de IPO zich daarin verhouden.”

Wel vergaderen op locatie
Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 1 februari 2023 werd het voorstel over de pilot Burgerberaad opnieuw besproken om er een besluit over te kunnen nemen. Bart van Dekken benadrukte nogmaals dat voor het CDA Drenthe op dit moment de uitwerking naar een pilot en concretisering naar een mogelijk onderwerp, te zwaar negatief belast en verstrekkende consequenties heeft. “Ik vind het niet loyaal om een stuk van nota bene Provinciale Staten zelf, terwijl er toch grote fundamentele bezwaren zijn, om dat in stemming te brengen. Als er na de verkiezingen andere partijen in dit huis hun gedachten en ideeën moeten geven hoe ze juist met deze vormen van samenwerking aan de slag willen, dan is dat voor nu toch veel verstandiger? Het komt nu toch wat over als er nog even doorheen drukken.” Het CDA steunde wel een motie van JA21 om een aantal commissievergaderingen na de verkiezingen op locatie te houden. “Laten we vergaderingen houden op andere plaatsen dan dit provinciehuis en daar als volksvertegenwoordigers een ontmoeting met insprekende mensen organiseren. Hoe mooi is dat, maar voor nu even helder: pas op de plaats met het burgerberaad.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.