10 januari 2024

CDA wil participatie en realisme op weg naar natuur inclusieve samenleving

In de commissievergadering van Provinciale Staten van Drenthe op woensdag 10 januari agendeerde de fractie van de PvdA de Agenda Natuur inclusief 2.0 die op 3 november jl. is aangeboden aan de ministers van Natuur en stikstof en Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening alsook aan de colleges van Gedeputeerde Staten in de twaalf provincies. Volgens de PvdA-fractie is het noodzakelijk dat we op zoek moeten naar een herstelde balans tussen mens en natuur en wil insteken op een meer integrale visie op een natuur inclusieve samenleving. Aan de andere fracties werd gevraagd fractie hoe zij denken over de urgentie om natuur inclusief denken te verbreden en integraal te verbinden aan alle taakvelden waarbinnen de provincie wettelijke taken heeft.

Meedenken en meebeslissen
“Het CDA deelt uw visie dat natuur inclusief denken integraal onderdeel moet worden van alle taakvelden”, zegt Sonja Hilgenga-van Dam als woordvoerder van de CDA-Statenfractie. “Juist op die manier kunnen we per taakveld toekomstscenario’s neerleggen die ook voor de langere termijn houdbaar zijn. Binnen alle taakvelden geldt dat wanneer we nu bewuste keuzes maken, we niet later extra investeringen hoeven doen en minder hoeven bij te sturen om te zorgen dat Drenthe in 2050 in alle opzichten een prachtige provincie blijft. Tegelijkertijd proeven wij in uw vraag de wens om in deze natuur inclusieve trein het tempo op te schroeven. Wij zijn dan bang dat we belangrijke stations gaan overslaan. Ja, de provincie kan een belangrijke positieve rol vervullen in het motiveren en stimuleren maar daar mag dan ook wat ons betreft een grote dosis realisme bij. De keuzes die wij maken hebben impact op de bestaande situatie van mensen, ondernemers, agrariërs en die hebben tijd en soms ook financiële steun nodig om stappen te zetten in het werken aan een natuur inclusieve samenleving. Ze moeten hierover kunnen meedenken en meebeslissen. Daarom hecht het CDA enorm aan goede participatieprocessen zoals ook bij het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG).”

Buiten spel gezet voelen
“In de ingekomen stukken zaten de brieven van LTO, Agrariërs uit de Drents-Friese streek en ook uit de brief van DJAK en ondersteunende agrariërs over de Elperstroom”, zegt Statenlid Sonja Hilgenga-van Dam. “Uit deze brieven blijkt opnieuw dat agrariërs, maar ook omwonenden, zich buitenspel gezet voelen. Ze hebben niet kunnen meedenken en ervaren geen zeggenschap terwijl het om hun leefomgeving gaat. Dat moet wat het CDA betreft echt anders! Wij willen binnen het DPLG maar ook bij andere gebiedsprocessen die een grote impact hebben op de leefomgeving en veel meer aandacht voor heldere participatieprocessen vanaf de start bij de planvorming en niet alleen bij de eindstreep. Het CDA zou ook graag van de andere fracties willen weten hoe die hierover denken.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.