16 november 2023

Drenthe draalt met aanpak Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG)

Op de agenda van de commissievergadering van Provinciale Staten van Drenthe, die gehouden werd op woensdag 15 november stond ondermeer op de agenda de brief van het Rijk over de ingediende conceptversie van Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG) en de vier maatregelpakketten. Daarin wordt een eerste reactie door het ministerie gegeven en ook aangegeven dat de deadline voor het indienen van het DPLG voorlopig wordt verschoven naar 30 september 2024. Daarnaast geeft het ministerie aan dat de beoordeling van de gebiedsprogramma’s langer gaat duren omdat er capaciteitsgebrek is bij de Ecologische Autoriteit. Het Drents College van Gedeputeerde Staten laten in een begeleidende brief weten dat binnenkort een schets tegemoet gezien kan worden met vervolgstappen.

Pak regie
Sonja Hilgenga – van Dam is in de CDA-Statenfractie onder andere woordvoerder landbouw en zij was verbaasd dat het College van Gedeputeerde Staten meer tijd nodig heeft om met een eerste reactie te komen. ”De brief van het Rijk geeft ook veel vragen bij het CDA. Het College van Gedeputeerde Staten geeft aan dat zij tijd nodig heeft om met een inhoudelijke reactie te komen. Het CDA gaat er vanuit dat het college mbt tot het DPLG zorgvuldig te werk gaat en dat er ook een uitvoerige schriftelijke inhoudelijke reactie volgt. Daarin kan het College uitvoerig ingaan op de te volgen stappen naar een volwaardig DPLG en de aangevraagde en nog aan te vragen maatregelpakketten. We zouden ook graag willen dat zij daarin ook ingaat op het effect van het bijstellen van de tijdslijn van het proces voor de organisatie, de aangevraagde middelen maar ook het effect op de situatie van de Pasmelders en de zogenaamde Interimmers. Het CDA mag van het college verwachten dat zij voortvarend de regie pakken op dit dossier dat veel impact heeft op de ruimtelijke invulling voor al onze inwoners en vooral ook onze landbouwers. Wij verwachten van het college een verbindende rol hierin, wat CDA betreft doen wij het in Drenthe samen en zetten we niet natuur en landbouw tegenover elkaar zoals de BBB dit in haar betoog deed.

Nog veel vragen
Overijssel maakt volgens haar in haar PPLG een onderscheid bij sociaal economische aspecten naar drie niveaus, namelijk die van een individuele ondernemer en zijn of haar gezin, het directe economische en sociaalmaatschappelijke systeem dat een relatie heeft met de agrariërs en het macroniveau van de agro&food-sector en de bredere regio. Met dat laatste niveau wordt bedoeld dat door de landbouwtransitie er nieuwe verdienmodellen mogelijk zijn maar moet er ook geïnvesteerd worden in perspectief voor deze sector. Dit gaat over het stimuleren van nieuwe ketens, verdienmodellen, investeren in onderzoek en (agro)onderwijs. “Wij vinden als CDA dit een mooie benadering van de sociaal economische impact van het DPLG. De CDA-fractie had nog de volgende vragen voor het College van Gedeputeerde Staten
1. Kunt u aan het CDA een nadere toelichting geven hoe u verder aan de slag wil met de uitwerking van het sociaal-economisch perspectief voor het landelijk gebied mbt de te behalen doelen?
2. Heeft het aan de betrokken groepen uit de agrarische sector zelf gevraagd wat zij daarin wenselijk vinden op de verschillende schaalniveaus?

“Als laatste punt wil het CDA nog de Kritieke Prestatie-Indicator aanpak benoemen. Het college gaf tijdens de vorige bespreking van het DPLG aan dat hier onderzoek naar zal worden gedaan. Het CDA hecht erg aan een concrete borging van de KPI aanpak. Is er al een start gemaakt met onderzoek naar de KPI aanpak om de aanpak wetenschappelijk te onderbouwen en zo ja op welke schaal gebeurd dit?”

Het Rijk blijft achter met informatie
Verantwoordelijk gedeputeerde Otter gaf aan dat hij veel vragen nog niet kon beantwoorden omdat het Rijk beloftes niet nakomt om de nodige informatie te geven. Daarom weet het College van Gedeputeerde Staten ook vaak niet waar zij aan toe is. Hij deed de toezegging met informatiesessies te komen voor de Staten- en commissieleden zodat zij zo goed al mogelijk op de hoogte blijven van de actuele situatie. Verder beloofde hij zo snel al mogelijk met informatie over de KPI’s te komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.