18 september 2019

Drentse klimaatakkoord eerste serieuze stap

Om de opwarming te beperken tot maximaal 2 graden Celsius, en het liefst 1,5 graad, sloten 192 landen het Klimaatakkoord van Parijs. De afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs zijn vertaald in de Klimaatwet, die op 29 mei 2019 door de Eerste Kamer is aangenomen. In de Klimaatwet is als streefdoel voor 2030 een reductie van 49% van de nationale broeikasgasuitstoot ten opzichte van 1990 opgenomen. Hiervoor moet een plan komen waar de provincies hun aandeel moeten aangeven. Dit Klimaatplan kan elke vijf jaar worden geactualiseerd. Op de agenda van de Statencommissie Omgevingsbeleid stond een integrale set van afspraken zoals de provincie Drenthe die wil maken met het Rijk.  

Siemen Vegter vond namens de CDA-Statenfractie dat deze Drentse afspraken een eerste serieuze stap zijn om met het Akkoord van Parijs aan de slag te gaan. “En dat doen we met volle overtuiging voor Maartje, Margriet, Gijs, Erik en Niek en natuurlijk ook voor Jeffrey en alle jonge mensen die zich terecht zorgen maken over de leefbaarheid van de aarde op lange termijn. En dat betekent voor de CDA-fractie dat net als met onderzoek naar genezing van kanker, nietsdoen geen optie is! Het gaat om de toekomst van de volgende generaties. Er is dus geen ontkomen aan! We moeten onze kinderen nu laten zien dat we de klimaatuitdaging serieus nemen.” Omdat het voor alle inwoners van Drenthe even belangrijk is, zijn ook alle inwoners van Drenthe volgens de Christendemocraat collectief verantwoordelijk om daar waar het kan een steentje bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen. Hij riep het College van Gedeputeerde Staten op alles op alles te zetten om dát vanaf dag 1 duidelijk te maken, we doen het mét elkaar. Siemen Vegter vroeg zich af of de opgeschreven Drentse ambities wel ver genoeg gaan. “Moet er niet veel meer worden bereikt en moet het niet veel sneller”, vroeg hij het College. ”Die vraag, meneer de voorzitter, parkeren we nu even omdat het nu van belang is de eerste stap te zetten. Vanuit de gedachte dat we allemaal verantwoordelijk zijn, gaan we daar als heel Drenthe mee aan de slag, nogmaals, niets doen is geen optie. Drenthe neemt de inspanningsverplichting serieus waarbij een aantal randvoorwaarden vanzelfsprekend is: haalbaar, betaalbaar, realiseerbaar en een evenwichtige lusten- en lastenverdeling.

Tijdens het debat ging het vooral over de mogelijkheden voor de Rijks- of provinciale overheid om voorgenomen maatregelen af te dwingen. In het voorstel staat namelijk de mogelijkheid voor overheden om formeel juridisch instrumentarium in te zetten om de opgave alsnog te realiseren. En met de ervaringen in het windmolendossier in de Veenkoloniën is dat nu net wat de CDA-fractie nu juist niet wil. Siemen Vegter opperde de mogelijkheid om de komende vergadering van Provinciale Staten een motie in te dienen om die passage te wijzigen of te schrappen. Het College gaf aan dat zij nog voor de vergadering van Provinciale Staten met een gewijzigd voorstel zal komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.