24 januari 2024

Een Drentse economie van hoop

Regionale economie is een belangrijke kerntaak van de provincie Drenthe. In de Economische Koers zijn de Drentse economische opgaven en ambities uitgewerkt en wordt beschreven langs welke uitvoeringsstrategie dat kan worden bereikt. De huidige Economische Koers 2020-2023 loopt eind dit jaar af en daarom wordt gestart met het proces om tot een nieuwe Economische Koers te komen. Daarvoor heeft het College van Gedeputeerde Staten een startnotitie geschreven met daarin de beoogde processtappen, participatiemomenten en uitgangspunten. Tijdens de commissievergadering van Provinciale Staten van Drenthe werd op woensdag 24 januari 2024 de startnotitie besproken. 

Verantwoord kapitalisme 
Namens de CDA-Statenfractie is commissielid Erik-Jan Kreuze o.a. woordvoerder Economie en volgens hem is er in Europa veel aandacht voor ‘verantwoord kapitalisme’ met stevige Europese waarden. Een economie die inspeelt op de enorme uitdagingen waar onze samenleving voor staat. “Die uitdagingen aangaan is een belangrijke functie van ook onze Drentse economie”, zegt hij. “Wat het CDA betreft mag het bij de uitwerking van deze op zich prima startnotitie een schepje pittiger. Groen, Slim en met Impact past bij de genoemde Europese trend, maar zouden wij als provincie met prachtige natuur, innovatieve boeren en vele familiebedrijven niet wat uitgesprokener mogen zijn over onze economisch koers? Wij zijn immers de eerste generatie met zicht op een duurzame en inclusieve economie.” 

Meer aandacht voor familiebedrijven 
Het CDA wil in de Drentse Economische Koers meer aandacht voor het MKB- en familiebedrijven en meer inzet op recreatie en toerisme, vrijetijdseconomie en bruisende binnensteden. “Maar denk ook aan de zorgsector en volgens het CDA is het tijd voor een nieuwe agenda zorgeconomie, misschien wel met een link naar de vrijetijdseconomie. Wat het CDA betreft moeten we stoppen met de externe werving van grote internationale concerns. Laten we ons meer richten op Noord-Nederland als één economische regio met duidelijk link naar Noord-Duitsland”, zegt Erik-Jan Kreuze. 

Lange termijnvisie 
Naast een aantal wensen had de CDA-woordvoerder nog een oproep en een waarschuwing. ”Wat het CDA betreft zetten wij in op een Drenthe wat dé Rijnlandse provincie van Nederland wordt. En daarom vragen we om concrete doelen die smart geformuleerd zijn. Vanuit die doelen zien we graag een afwegingskader. Waarom gaan we een bedrijf helpen en hoe. En tenslotte waarschuwen wij voor een Drenthe met twee snelheden. Een economie en een arbeidsmarkt met koplopers, met robotisering en AI, met eigen energie, eigen vervoersoplossingen, die steeds minder arbeidskrachten nodig hebben en één met achterblijvers die te arm zijn om te verduurzamen en juiste perspectief te bieden aan hun stakeholders. Dit vraagt een gewogen lange termijnvisie op de Drentse economie of zelfs de Noordelijke economie. Laten we ons richten op een economie van hoop, en hoop is dan duidelijk iets anders dan optimisme. Wat ons betreft zal dit tijdperk er een zijn van verantwoordelijk kapitalisme, een markteconomie die bijdraagt aan de menselijke bloei binnen ecologische grenzen. Een Drents economie van hoop.” 

Bruto Drents Geluk 
In aanvulling op zijn oproep om Drenthe dé Rijnlandse provincie van Nederland te maken, met dus een goed afwegingskader, stelde Erik-Jan Kreuze voor om de brede welvaartindicatoren te omarmen en dat het Bruto Drents Geluk  te noemen. De Drentse bedrijven, de provincie Drenthe en maatschappelijke instellingen kunnen dan met een dergelijk integraal doel op pad gaan. Deze suggestie werd niet door verantwoordelijk gedeputeerde Willemien Meeuwissen overgenomen omdat volgens haar die welvaartindicatoren veel breder gaan. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.