26 februari 2019

Eerlijke verdeling van de Waterschapslasten

Het rapport ‘Waterschapsbelastingen: klaar voor de toekomst’ zal de komende periode zijn uitwerking krijgen. Het CDA is tevreden over het overeind houden van de kern van het huidige belastingstelsel met de watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing.

Het CDA staat achter de intentie om de basis van de Waterschapsbelasting. “Het uitgangspunt dat de gebruikers en diegenen die de kosten veroorzaken betalen, kan beter worden toegepast”, zegt Hilbrand Sinnema. De door te voeren aanpassingen zullen naar de mening van de CDA voorman, leiden tot een betere aanpak om uitdagingen van de klimaatverandering, de energietransitie en de circulaire economie verder te brengen. “Maar wij bespeuren dat in de voorstellen de agrarische sector onevenredig meer lasten krijgt en daar tegen hebben wij al meerdere keren bezwaar gemaakt”. De komende periode zal het CDA de vinger aan de pols houden ten aanzien van de lastenverzwaring voor agrariërs en daar tegen blijven ageren,” betoogt Hilbrand Sinnema.

Het CDA is een groot voorstander van samenwerking in de gehele waterketen. Van drinkwater via het riool naar de rioolwaterzuivering. Samenwerken met andere buur-waterschappen en gemeenten heeft een aantoonbaar effect op de kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten. “Zo bereik je een grotere efficiëntie en kostenbesparing. En je kunt gebruik maken van elkaars kennis en kunde”, betogen Hilbrand Sinnema en Hermien Plas.

Volgens de CDA-ers moeten lastenverzwaring en tariefstijging zoveel mogelijk beperkt worden. Een discussie hierover is echter alleen maar te voeren als je de kerntaken duidelijk voor ogen hebt, namelijk “veilig water, schoon water, duurzaam water en klimaatbestendig water”.

Inmiddels heeft de overkoepelende Unie van Waterschappen de invoering van het nieuwe belastingstelsel uitgesteld. Het CDA heeft een landelijke werkgroep in het leven geroepen om mogelijke alternatieven voor belastingheffing te beoordelen.

Het CDA is voorstander van een passend kwijtscheldingsbeleid voor de minima. “Solidariteit staat bij ons hoog in het vaandel””, zegt Hermien Plas, “maar voor alle duidelijkheid, wij vinden ook dat de kostenveroorzaker zelf betaalt.”  

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.