20 december 2023

Elke stad en dorp een extra straat of woonlaag

In de vergadering van Provinciale Staten, die werd gehouden op woensdag 20 december jl. werden de Algemene Politieke Beschouwingen gehouden door de fracties in het Drents Parlement. Het coalitieakkoord, dat afgelopen zomer door de coalitiepartijen werd gesloten, was door het College van Gedeputeerde Staten voorzien van plannen en daarbij behorende dekkingsplannen en overzicht van meerjarige incidentele budgetten.

Vertrouwen, verbinden en samen bouwen.

Bart van Dekken is voorzitter van de CDA-Statenfractie en wat hem betrof gaat het bij zijn algemene beschouwing over vertrouwen, verbinden en samen bouwen. 
Hieronder zijn integrale bijdrage: 
“Voorzitter, wij moeten blijven verbinden, elkaar helpen en dat betekent ook in een democratisch bestel dat je niet vanuit wantrouwen moet werken. Daarom zijn deze algemeen politieke beschouwingen ook waardevol. Ik wil een voorbeeld nemen aan een nieuwe jonge partijleider in Den Haag. Hij is toevallig ook nog van het CDA. Henri Bontenbal stelt, en ik ben dat met hem eens, dat we rustig en betrokken moeten werken aan het herstel van vertrouwen zowel landelijk als regionaal. Dat komt te voet en gaat te paard. Ik weet niet wat u ervan vindt, maar ik zie renpaarden voorbijsnellen, met suggesties en opmerkingen dat Geert, Dilan, Pieter en Caroline het dit keer echt anders gaan doen. Ook voor Drenthe, want elke provincie telt. Maar, zal dat voldoende blijken voor alle teleurgestelde mensen, die vinden dat de politiek al jaren faalt? De ene leider zet veel van zijn gedachtegoed in de ijskast, de ander wil gedogen, weer iemand anders is staatsrechtelijk aan het nadenken terwijl een andere topper, afkomstig uit het CDA, graag premier wil worden bij een ook erg aansprekende partij. We gaan het allemaal zien en meemaken hoop ik.”

Aanbod voor kwetsbare mensen
“Terug naar overwegingen rondom Drenthe, waar we als CDA een verbindende bijdrage leveren aan het openbaar bestuur. Niet omdat we rood dominant, of geel enthousiast of perfectionistisch blauw willen zijn, maar diepgroen. Groen is de kleur van stabiel, vertrouwen en rustige betrokken bruggenbouwers! En vanuit die betrokkenheid moeten wij een aanbod doen voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Tot die groep behoren politieke vluchtelingen die in elke gemeente in ons land op goede opvang zouden moeten kunnen rekenen. Het is daarom dat we de motie vanuit de PvdA op dat punt graag mee indienen.” 

“Wij waren en zijn als CDA altijd de middenpartij van het land, en dus ook het platteland geweest. Daarom zullen we de komende periode ons sterk blijven inzetten voor een vitaal en leefbaar platteland met bibliotheken, dorpshuizen en zorg voor elkaar. En om dat noaberschap moeten voldoende huisartsen, paramedici en medisch specialisten staan. Specialisten in de academische zorg in Noord-Nederland maar dichterbij nog steeds goed functionerende streekziekenhuizen. Mijn eerste inhoudelijke punt is daarom dat ik het college wil vragen om nog nadrukkelijker via de zorgtafels de ziekenhuiszorg in onze provincie te garanderen. En bij de Rijksuniversiteit Groningen extra plaatsen voor specifieke huisartsenplekken in onze provincie te garanderen. Een regionaal quotum voor medicijnstudenten uit en straks in onze provincie werkzaam. En een bijzondere leerstoel huisartsgeneeskunde Noord-Nederland zou er voor ons mogen komen.”

Maatoplossingen
“Mijn tweede punt is dat ouderen of mensen met een zogenaamde smalle beurs die noodgedwongen met het openbaar vervoer naar het werk of voorzieningen moeten niet geconfronteerd mogen worden met een steeds duurder wordend vervoersbiljet. Kan de gedeputeerde daar nog eens op reflecteren en wat betekent dit voor eventuele prijsverhogingen?” 
Ons derde punt raakt aan de constatering dat wij veel meer zaak moeten maken om de nijpende problemen rondom het landbouwbeleid nu eens goed op te lossen. Ik ga vandaag onze grote zorgen rondom het oplossen van de juridische problemen rondom de PAS melder en de interimmers niet uitgebreid noemen, maar er zal toch meer gedaan moeten worden in de gebieden om de maatwerkoplossingen die we willen betaalbaar mogelijk te maken. Daar hebben we de rijksoverheid bij nodig en daar moeten wij ons vol voor blijven inzetten. En de burgers daar veel actiever bij betrekken. Daar heeft de BBB echt een punt.” 

Voor elke Drent een thuis
“Het vierde en laatste punt raakt aan ons woonbeleid. Volgend jaar komen we ook rondom de startnotitie te spreken over de inrichting van onze omgeving. We weten dat de nieuwe omgevingswet vanaf 1 januari 2024 een feit is. Ik houd mijn hart vast of we werkelijk bestuurlijk klaar zijn om de ambities vanuit die weg voldoende overtuigend kunnen borgen. Het CDA wil graag, rondom het thema wonen, dat we per dorp en stad samen met onze inwoner gaan kijken of we in elk dorp of stad in Drenthe een straat of woonlaag erbij kunnen realiseren. Ik wil graag verwijzen naar bladzijde 23 van het coalitieakkoord. Voor elke Drent, of hij hier nu lang woont of kort, een thuis! Voldoende passende woningen vinden wij van groot belang. Daarom rondom het creëren van meer woningen in alle dorpen en steden een inzet met een motie die daar ook toe oproept.”

Motie  verbreding woonaanbod
De CDA-fractie nam het initiatief voor het indienen van een motie waarin het College van Gedeputeerde Staten werd gevraagd om bij de Vereniging Drentse Gemeenten te onderzoeken in hoeverre er naast inbreiding ook lokale uitbreiding gevonden kan worden en daarbij provinciale knelpunten en of belemmerende regels in kaart te brengen, vanuit de overweging om in elk dorp of stad een extra straat of woonlaag te realiseren om recht te doen aan een beter woonaanbod. Verder werd in de motie gevraagd om een aantal experimenteergebieden bij gemeenten aan te wijzen om belemmerende regels voor woningbouw weg te nemen. De motie, die mede werd ingediend door de VVD, BBB en PvdA, werd met brede steun aangenomen
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.