07 december 2023

Groningen Airport Eelde vraagt veel geld aan aandeelhouders

Voor de komende tien jaar heeft de directie van Groningen Airport Eelde (GAE) een strategie opgesteld en naar de aandeelhouders gestuurd waaronder de provincie Drenthe. De strategie ging vergezeld van een verzoek tot een ondersteunende financiële bijdrage voor de kosten van en investeringen voor openbare vliegveiligheid (de zogenaamde NEDAB-kosten: Niet-economische Diensten van Algemeen Belang). De nieuwe Strategie Groningen Airport Eelde NV 2024-2033 is volgens de directie gebaseerd op het bestaande fundament van de brede maatschappelijke rol voor wat betreft medische vluchten voor het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), lesverkeer, verduurzaming en innovatie van de luchtvaart, de rol in educatie en het vestigingsklimaat voor Noord-Nederland en het accommoderen van passagiersverkeer.  

Belangrijk voor de energietransitie
GAE is volgens het College van Gedeputeerde Staten als proeftuin van groot belang voor de energietransitie in de regio en voor de verduurzaming van de luchtvaart. Daarnaast is het goed om te zien dat, mede door de inzet van GAE, de KLM Flight Academy twaalf nieuwe Diamond DA40-toestellen heeft gekocht. Deze eenmotorige sportvliegtuigen moeten de huidige en verouderde vliegtuigjes van de opleiding vervangen. De DA40-toestellen zijn stiller, zuiniger en beschikken over de laatste ontwikkelingen op technologisch gebied. Het College stelt voor om in te stemmen met het beschikbaar stellen van de subsidie, te weten € 22.994.000, -- voor de NEDAB-kosten van 2024 tot en met 2033. Buiten deze bijdrage moet het vliegveld binnen een paar jaar financieel op eigen benen staan.    

Belangrijk voor Noordelijke infrastructuur
“De CDA-fractie vindt het passend om dit voorstel een aparte plek te geven op de agenda van Provinciale Staten”, zegt woordvoerder Gertjan Zuur tijdens de behandeling van het voorstel in de commissievergadering. “Het gevraagde advies is duidelijk en kent zijn besluitvorming in voorliggend advies, de financiële vertaling volgt later. Het CDA vindt GAE van groot belang voor de noordelijke infrastructuur en economie en is dan ook voorstander van voortzetting van het provinciale aandeelhouderschap. In ons verkiezingsprogramma staat onder andere dat het CDA groot voorstander is van de ontwikkeling die GAE heeft ingezet om steeds meer een plek van innovatie op het gebied van duurzaamheid, luchtvaart en logistiek te worden. De oproep die het CDA deed en doet aan GAE om daarbij ook steeds meer de samenwerking te zoeken met bedrijven, kenniscentra en overheden, zien wij geconcretiseerd in de huidige activiteiten van GAE, waarvan wij goed op de hoogte worden gehouden. De positieve ontwikkelingen over deelname in de Schipholgroep zien wij met belangstelling tegemoet. Dit omdat dit voor het CDA dé route is naar een stevig en nog meer toekomstbestendig en stabiel GAE. Ook de zorgvuldig te lopen route naar een nieuw luchthavenbesluit past daarbij. En ten aanzien van de relatie met het vliegveld Lelystad zou de CDA-fractie het betreuren wanneer beide luchthavens tegenover elkaar komen te staan in de discussie over het bestaansrecht van beide. Dat doet beide geen recht.”

Ook overlast
Natuurlijk mag de maatschappelijke impact op de omgeving, dichtbij en wat verder weg, volgens Gertjan Zuur niet vergeten worden. “Ja, het vliegveld zorgt voor overlast. En ook de belasting op het milieu is aanwezig. Dat is onontkoombaar, juist ook wanneer het vliegverkeer zich ontwikkelt tot een meer milieuvriendelijke modaliteit. En wij zien ook dat GAE op dat gebied stappen zet. Daarbij past ook het voornemen al in 2024 te beginnen met stillere éénmotorige vliegtuigen voor het lesverkeer. Het is, zowel via het CRO (commissie regionaal overleg) als ook rechtstreeks met de plaatselijke belangenverenigingen, voortdurend in gesprek over dergelijke effecten maar geeft ook uitleg en toelichting over de plannen. Plannen die ervoor moeten zorgen dat de hinder en het negatieve effect op de woon- en leefomgeving worden teruggedrongen. Ik noem onder andere de positieve beweging bij het weren van luidruchtig lesverkeer vanaf andere vliegvelden. En het voortdurend bij de adspirantpiloten onder de aandacht brengen van geluidsvriendelijke routes. Hoewel het CDA zich realiseert dat GAE daar lang niet altijd met open armen zal worden ontvangen en er ook overlast zal blijven, vinden wij dat een goede zaak. Ons verzoek aan GAE is dan ook om daar vooral mee door te gaan.”

Donorvluchten
“We zijn blij dat er breed draagvlak en erkenning is voor het belang van de donorvluchten, die mede door GAE mogelijk worden gemaakt”, zegt Gertjan Zuur. "Dit raakt namelijk ook ten volle aan de zorginfrastructuur in het noorden, die kwetsbaar is. Dit item is van groot belang voor ons als CDA want u kent de UMCG-discussie, die overigens helaas nog steeds loopt. Wij zien in de onderliggende stukken, waaronder een strategiedocument, economische onderbouwing, draagvlak- en reflectieonderzoek, een goede onderbouwing vanuit GAE van het langjarig perspectief.  De CDA-fractie is dan ook positief over het voorliggende advies.”
In de vergadering van Provinciale Staten, die gehouden werd op woensdag 20 december, steunde een grote meerderheid het voorstel van Gedeputeerde Staten om de gevraagde subsidie te verlenen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.