29 juni 2023

Het gaat over mensen, gezinnen die onzeker zijn over hun toekomst

Vanuit de Wet stikstofreductie en natuurherstel (Wsn) is de opdracht voor de provincie Drenthe om voor 1 juli 2023 een gebiedsplan aan te leveren in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Drenthe kiest ervoor om met een eerste ontwerp gebiedsprogramma te komen omdat er nog veel onduidelijk is. Zo is er nog steeds geen oplossing voor de PAS-melders en andere vergunningverlening en is er geen Landbouwakkoord. Ook behoeft een aantal opgaven vanuit het NPLG een nadere uitwerking om de precieze vertaling voor Drenthe te maken. Daarom zal het nieuwe College van Gedeputeerde Staten, nadat er meer duidelijkheid is, met een gedragen gebiedsprogramma komen.

Perspectief voor jonge boeren
“Het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG) is op dit moment het product van een onmogelijke opgave”, zegt Sonja Hilgenga, woordvoerder voor de CDA-Statenfractie. “De vraag om de keuken en de inrichting te bepalen, voor een huis waarvan het ontwerp nog lang niet af is. Met het ontbreken van het landbouwakkoord, de extra opgave op gebied van de Vogel Habitat Richtlijnen en geen duidelijke plannen voor de PAS-melders missen er belangrijke onderdelen voor een stevig fundament van een DPLG. Daarnaast ontbreekt nu ook nog een nieuw coalitieakkoord voor Drenthe. Voor alle betrokkenen is er vooral duidelijkheid en een meerjarig perspectief nodig. Van het College van Gedeputeerde Staten kan alleen verwacht worden om met concrete plannen te komen als de kaders daarvoor helder zijn. Anders doen we afbreuk aan de manier waarop we hier in Drenthe gewend zijn om de dingen te doen. Eerlijk en duidelijk, ook wanneer de boodschap veel vraagt of ingewikkeld is, om daarna met elkaar de schouders eronder te zetten. Werken aan een toekomstperspectief met ruimte voor boeren, in het bijzonder jonge boeren en de natuur in gezonde staat.”

Perspectief voor jonge boeren
“Het CDA staat achter de vastgestelde landelijke doelen voor natuur en landbouw”, vervolgt Sonja Hilgenga haar betoog. “We moeten de aarde in een gezonde staat doorgeven aan de volgende generatie. Voor alle betrokkenen, de natuur en de landbouw is er daarvoor duidelijkheid en een meerjarig perspectief nodig. Van het College van Gedeputeerde Staten kan alleen verwacht worden om met concrete plannen te komen als de kaders daarvoor concreter zijn ingevuld. Anders doen we afbreuk aan de manier waarop we hier in Drenthe gewend zijn om de dingen te doen. Eerlijk en 
duidelijk, ook wanneer de boodschap veel vraagt of ingewikkeld is, om daarna met elkaar de schouders eronder te zetten. Werken aan een toekomstperspectief met ruimte voor boeren, in het bijzonder jonge boeren en de natuur in gezonde staat.”

Zorgen over meetmethodiek
In het DPLG schetst het college van Gedeputeerde Staten volgens Sonja wel duidelijk de integrale opgaven op het gebied van natuur. “De manier waarop het college hiermee aan de slag wil, verbonden aan de al eerder geformuleerde gebiedsplannen voor programma natuurlijk platteland, spreekt ons aan. Evenals de integrale benadering die zich niet beperkt tot de opgaven die komen uit het NPLG maar ook veel breder kijkt naar wat er nodig is in een gebied. Zorgen hebben we als CDA nog over het ontbreken van een eenduidige en wetenschappelijk stevig onderbouwde meetmethodiek voor innovatieve maatregelen. Het CDA is bang dat zowel van de kant van de natuurbeheerders als van de kant van de overheid discussie gaat ontstaan over de opbrengsten van die methoden. Wij hechten eraan dat boeren weten waar ze aan toe zijn. Het zorgdragen voor een stevige juridische onderbouwing is noodzakelijk wanneer de innovatie maatregelen worden meegenomen in de berekening van de stikstof opbrengsten. We vragen het college van Gedeputeerde Staten nadrukkelijk om te werken aan die stevige onderbouwing richting een vervolgversie van het DPLG.”

Gebiedsprocessen vormgeven
“Wanneer het college van GS spreekt over de gebiedsprocessen noemen zij de wens om die met stakeholders vorm te geven. Dat spreekt het CDA erg aan. Het CDA vindt het belangrijk dat daar de natuurorganisaties, waterschappen en de boeren bij aan tafel zitten maar ook zeker de betrokken gemeenteraden, namens de inwoners. We hechten aan een proces waarbij alle betrokkenen mee mogen praten over de vormgeving van het gebied. In de aanloop naar dit stuk zijn de gemeenten betrokken maar hun reflectie op de conceptversie is nog niet meegenomen. Graag hoor ik van het college hoe zij kijkt naar de rol van de gemeente bij de gebiedsprocessen.” Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) zegt daarop dat de gemeenten al schriftelijk hebben gereageerd, de provincie houdt volgens hem de regie.

Sociaaleconomisch gevolgen opvangen
De Christendemocrate vindt dat er al veel werk verzet is door het bestaande college van Gedeputeerde Staten maar er moet volgens haar ook nog veel gebeuren. “Dat de huidige ontwikkelingen voor landbouw en natuur veel teweegbrengen is evident. Denk aan het klappen van het landbouwakkoord. Kan de gedeputeerde hierop eens reflecteren wat dit voor Drenthe betekent. Het DPLG is namelijk geen stuk papier. Het gaat over leefbaarheid een belangrijk thema voor het CDA, mensen, gezinnen die onzeker zijn over hun toekomst. De provincie krijgt geen financiële middelen van het Rijk ten behoeve van de sociaaleconomische gevolgen voor de deelgebieden. We denken als CDA dan aan bijvoorbeeld aan de inzet van erfcoaches die op verzoek van boeren nieuwe economisch perspectieven uitwerken in verschillende scenario’s. Het CDA roept dan ook de formerende partijen op om financiële ruimte te creëren om die sociaaleconomisch gevolgen op te vangen.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.