24 januari 2024

Inspraak en meedenken bij de gebiedsprocessen

In de commissievergadering van provinciale staten op 24 januari 2024 is gesproken over het vervolgproces DPLG (Drents Programma Landelijke Gebied). Aan partijen in Provinciale Staten is gevraagd in te stemmen met kaders en uitgangspunten. Over deze stukken leven bij de fractie van het CDA de nodige vragen die door Mevrouw Hilgenga-van Dam voor het voetlicht werden gebracht  

Levendige gemeenschappen belangrijke pijler voor het welbevinden
“Levendige gemeenschappen zijn voor het CDA een belangrijke pijler voor het welbevinden van mensen. Het CDA hecht eraan dat er met aandacht en zorg wordt omgegaan met betrokken gemeenschappen met daarbinnen agrariërs, ondernemers en inwoners. Dat betekent ook dat we hechten aan zorgvuldige gebiedsprocessen met ruimte voor inspraak en meedenken”, zegt mevrouw Hilgenga-van Dam. 

Zorgen over stukken rondom DPLG
Het CDA constateert tegenstrijdigheden in de stukken als het gaat om de participatie van inwoners bij gebiedsprocessen. “Er wordt weliswaar gesproken over ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving en informatie ophalen”, zegt Sonja Hilgenga – van Dam. “Anderzijds staat het programma bol van besprekingen binnen het bestuurlijk overleg en ambtelijk overleg. Het CDA adviseert duidelijk te zijn over de rol van inwoners in de verschillende fases van het proces en vraagt ook Provinciale Staten te betrekken bij de te maken keuzes. Betrek inwoners, ondernemers en de agrarische sector bij alle fasen. Graag zouden we op dit punt van gedeputeerde Otter een concretere memo ontvangen.”   

Vragen over concretisering uitgangspunten
Mevrouw Hilgenga-van Dam wilde meer duidelijkheid over een aantal uitgangspunten die in de begeleidende brief zijn benoemd.  “Het College van Gedeputeerde Staten zegt er sprake moet zijn van 30% Vogel Habitat Richtlijn doelbereik in 2030. Ook dat we nog 1700 hectare bos moeten realiseren.  En 5% extra groenblauwe dooradering. Hoeveel hectares extra natuur heeft u hiervoor nodig? Kunt u dit concreet maken? Hoe verhouden die wensen zich tot het uitgangspunt in het coalitieakkoord Landbouwgrond blijft Landbouwgrond? Een van uw uitgangspunten. Is dat wel haalbaar met deze voornemens?” Zij vroeg eveneens naar de genoemde opgave van een reductie van 2450 ton Ammoniak.  “Vanuit de ambtelijke bijscholing bleek dat daarvan circa 5% te realiseren is met innovatiemaatregelen. Er is bij het CDA behoefte aan concretisering. 

Alle sectoren moeten bijdragen
Mevrouw Hilgenga-van Dam  gaf tenslotte aan dat het CDA vindt dat alle sectoren moeten bijdragen. “Weet dat het CDA daar heel kritisch op is. Neemt het College ons in de komende periode mee hoe zij dat gaat bereiken? Al eerder gaf het College aan dat zij de problematiek van de PAS-melders zou bespreken bij het Interproviciaal Overleg en kijken of er meer druk kon worden uitgeoefend op het Rijk. Wat heeft het College concreet gedaan om problematiek rondom de PAS- melders op de agenda te krijgen van het Rijk en wat gaat zij daarin nog meer doen?”

De gedeputeerde kon de gevraagde duidelijkheid niet geven omdat nog niet alles inzichtelijk is.  Hij gaf aan wel aan de slag te willen met de plannen. Desgevraagd deed hij, in reactie  op een interruptie van mevrouw Hilgenga-van Dam, de toezegging de participatiemethodieken inzichtelijk te maken. Ook deed de gedeputeerde te toezegging te werken aan een betere cijfermatige onderbouwing van de opgaven en doelen. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.