11 mei 2024

Jaarstukken Groningen-Assen: geld over

De regio Groningen-Assen  (RGA)is een vrijwillig samenwerkingsverband van zeven gemeenten en de provincies Groningen en Drenthe.  

In de commissievergadering van Provinciale Staten op 8 mei 2024 werd gevraagd een zienswijze te geven op de jaarstukken van de RGA. Het CDA, bij monde van fractievoorzitter Bart van Dekken,  is positief over de samenwerking, maar stelde kritische vragen over het grote voordelig saldo 

Systematiek samenwerking prima  
Fractievoorzitter van het CDA Bart van Dekken noemde de systematiek om samen met 7 gemeenten en 2 provincies te blijven werken aan economie, wonen en mobiliteit prima. Dat geldt wat het CDA betreft ook de keuze om de Nationale Omgevingsvisie Extra hier als apart bij te benoemen.

Voordelig saldo ridicuul
Hoewel dus positief over de samenwerking stelde Bart van Dekken vast dat er een beeld ontstaat dat niet altijd de juiste bestemming is voor gelden uit deze samenwerking. Bart van Dekken gebruikte de term “ridicuul” in verband met het voordelig saldo op de begroting van €  4,2 miljoen, dat wordt toegevoegd aan de reserve. Voor nu nog wel te begrijpen maar hij benadrukte dat dit zo niet kan doorgaan.

Waar blijft de evaluatie?
Bart van Dekken zei met veel belangstelling de evaluatie rond dit stuk af te wachten en vroeg wannéér die evaluatie beschikbaar komt voor de Statenleden.

Voorbestaan GR 
In tweede termijn gaf Bart van Dekken aan dat het CDA voor nu wel kan instemmen. Echter, als dit beeld zo blijft voortduren moet wellicht op een ándere manier naar deze GR worden gekeken. Het CDA ontvangt vanuit de gemeenten signalen over allerlei tafels en gremia die worden opgezet. “Misschien is dit wel de eerste GR die we gaan opheffen, wat daarvan in den lande dan ook mag worden gedacht”, zo besloot Bart van Dekken zijn betoog. 

Het hele betoog van Bart van Dekken lezen: klik hier 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.