Heide
05 februari 2020

Meer geld voor grondvoorraad

De provincie Drenthe beschikt over grondvoorraad en een investeringskrediet om daarmee haar beleidsdoelen te bereiken zoals het realiseren van de afspraken van het natuurpact. In 2016 heeft de provincie het Programma Natuurlijk Platteland (PNP) vastgesteld. De opgave in het PNP vloeit voort uit het Natuurpact met het Rijk in 2013 en nationale en Europese verplichtingen ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), Natura 2000, het, inmiddels ingetrokken, Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Voor de realisatie van deze ambities heeft het Rijk de provincies geld, grond en fte's meegegeven. Met het Rijk is in het Natuurpact afgesproken dat de opbrengsten van deze gronden ingezet moeten worden voor het realiseren van de doelen in het PNP. Het investeringskrediet bedraagt nu € 37,2 miljoen euro maar om de grondvoorraad op peil te houden is extra budget in het investeringskrediet nodig.  

Agrarische structuur optimaliseren
Het huidige krediet is ontoereikend voor de noodzakelijke omvang van de grondvoorraad. In de acht deelprogramma's van het PNP is het van groot belang om over een voorraad ruilgrond te kunnen beschikken om de functiewijziging van landbouw naar natuur te kunnen realiseren. Ook met het instrument kavelruil wordt voortvarend gewerkt aan de realisatie van verbetering van de agrarische structuur, dit in combinatie met andere provincialen doelen. Ruilgrond maakt het mogelijk de agrarische structuur te verbeteren door uitruil en clustering van bezit en daarnaast grondeigenaren binnen het NNN te bewegen tot verkoop tegen aanvaarding van gronden buiten het NNN. Voorafgaand aan de realisatie van doelen is dus een investering in ruilgrond noodzakelijk.  

Grote voorraad grond noodzakelijk
Ervaring leert dat voor de realisatie van de natuuropgave 60% door middel van ruilgrond gerealiseerd wordt. Met dat uitgangspunt zal een ruilgrond voorraad van circa 1.100 ha de komende jaren nodig zijn maar dan is wel verhoging van het krediet tot € 45 miljoen euro nodig. Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) verdedigde met verve het voorstel om het investeringskrediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland op te hogen van € 38 miljoen naar € 45 miljoen euro, waarna Provinciale Staten het voorstel hebben aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.